Γραφικότητα: ο τύπος, οι όψεις, τα δάπεδα. Η περίπτωση του Πόρτο.

ARTICLES

21ΣΕΠ 2020
# TITLE: Γραφικότητα: ο τύπος, οι όψεις, τα δάπεδα. Η περίπτωση του Πόρτο.
# STUDENTS: Σκουλά Άννα
# SUPERVISOR: Νικόλαος Σκουτέλης
# DATE: 2019
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Με αφορμή την πρόσφατη διαμονή και τα ταξίδια στη χώρα της Πορτογαλίας δημιουργήθηκε η ανάγκη για μελέτη της αρχιτεκτονικής της σε βάθος, καθώς τόσο ο αστικός χώρος, όσο και η ύπαιθρός της παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι γραφικές αξίες που συναντά κανείς στους παραδοσιακούς οικισμούς της ενδοχώρας και στα ιστορικά κέντρα των μεγαλουπόλεών της είναι κοινές με αυτές που εντοπίζονται στον μεσογειακό χώρο, αλλά φέρουν πάντα τη σφραγίδα της πορτογαλικής κουλτούρας. Το μυστικό που προσπαθεί να ξεκλειδωθεί στην παρούσα έρευνα αφορά στα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα που κρύβουν τις γραφικές αυτές αξίες και στον εντοπισμό τους σε οικιστικά σύνολα της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Πόρτο.

Το θέμα λοιπόν, της μελέτης, αφορά στα χαρακτηριστικά εκείνα της αρχιτεκτονικής που αποδίδουν γραφικό χαρακτήρα στα οικιστικά σύνολα. Η έρευνα για λόγους έκτασης του θέματος περιορίζεται μόνο σε ότι αφορά στον τύπο, στις όψεις και στα δάπεδα των συνόλων. Επιπλέον, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόμενο, η έρευνα διακρίνεται σε δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην έννοια του γραφικού, στις αξίες της γραφικής αρχιτεκτονικής, στα γνωρίσματα που τις φέρουν, καθώς και στον εντοπισμό τους στους παραδοσιακούς οικισμούς της μεσογειακής υπαίθρου σήμερα, μέσα από παραδείγματα, και το δεύτερο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Πόρτο, σχετικά με την σύνθεση, τον χαρακτήρα του και τα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα που φέρει, που ερμηνεύουν τη γραφική διάσταση της εικόνας του.

Τέλος, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αποσαφήνιση των όρων και τα παραδείγματα που θα αναλυθούν, αφορούν στο χώρο της Μεσογείου και ιδιαίτερα τον ελλαδικό, ως περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς και τον πορτογαλικό γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η έρευνα, όπως φαίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται διεξοδικά τα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Πόρτο, σε ότι αφορά στο γραφικό χαρακτήρα που φέρουν.

 

https://issuu.com/archstudies/docs/final___________-______