[ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ] Στο πλαίσιο της Διαφάνειας: Μια ματιά στην Φωτογραφία και την Αρχιτεκτονική

ARTICLES

24ΦΕΒ 2019
# TITLE: [ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ] Στο πλαίσιο της Διαφάνειας: Μια ματιά στην Φωτογραφία και την Αρχιτεκτονική
# STUDENTS: Aναστασία Νάκη
# SUPERVISOR: Λεωνίδας Κουτσουμπός
# DATE: 2018
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να φέρει κοντά δύο τέχνες, την αρχιτεκτονική και τη φωτογραφία. Χρησιμοποιείται η έννοια της διαφάνειας, ως κοινός άξονας πάνω στον οποίο διερευνάται η μεταξύ τους σχέση, προκειμένου να ερμηνεύσουμε την αρχιτεκτονική μέσω της φωτογραφίας.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, επιχειρείται η ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των αναπαραστατικών εργαλείων, ξεκινώντας από την Προοπτική και φτάνοντας στην εφεύρεση της φωτογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, διατυπώνονται πιο αναλυτικά οι αρχές και οι αξίες της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας στο πέρασμα του χρόνου. Ύστερα, αναλύονται έννοιες με ιδιαίτερη σημασία στην χωρική αντίληψη του παρατηρητή, όπως βίωμα, παρατήρηση και αισθητηριακή αντίληψη, στη βάση ενός οπτικοκεντρικού κόσμου. Ακολούθως, στην προσπάθεια διεύρυνσης της χωρικής συνέχειας του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, στην λέξη κλειδί ‘παράθυρο’, εντοπίζεται μια σημαντική παραλληλία των αρχιτεκτονικών στοιχείων με των τεχνικών ζητημάτων της φωτογραφίας, πάνω στην οποία βασίζεται και ο εν λόγω τίτλος »ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ«.

Στο δεύτερο μέρος, εισάγεται η έννοια της διαφάνειας -ως βασικός παράγοντας του αρχικού συλλογισμού, και εξετάζεται από διαφορετικές σκοπιές. Η εργασία εστιάζει στο κείμενο »Transparency: LiteralandPhenomenal« των ColinRowe και RobertSlutzky, το οποίο χρησιμοποιείται σαν οδηγός για την περαιτέρω ανάλυση. Το κείμενο αυτό εντοπίζειτ τις δυο βασικές κατηγορίες διαφάνειας, της κυριολεκτικής και της φαινόμενης, και χρησιμοποιεί ως παραδείγματα δυο κτίρια αντιπροσωπευτικά της κάθε κατηγορίας: της VillaSteindeMonzie του LeCorbusier και του κτιρίου της Σχολής του Bauhaus του WalterGropius, τα οποία αναλύει εκτενώς μέσω σχεδίων και δημοσιευμένων φωτογραφιών.

Τέλος, λαμβάνοντας μια πιο κριτική στάση, η εργασία ακολουθεί μια διπλή, παράλληλη μεθοδολογία: αφ’ ενός κάνει μια εις βάθος ανάλυση της διαφάνειας των δυο κτιρίων διερευνώντας τον τρόπο που αυτή έχει αποδοθεί μέσα από γνωστές δημοσιευμένες φωτογραφίες, κάνοντας μια έρευνα αρχείου. Αφ’ εταίρου, ύστερα από επίσκεψη των δυο κτιρίων επιχειρείται η περαιτέρω εμβάθυνση στη μελέτη της διαφάνειας των δυο κτιρίων-μέσω προσωπικών φωτογραφιών, σκίτσων και εμπειρικών παρατηρήσεων που ακολούθησαν την προσωπική βίωση του χώρου των δύο κτιρίων.