Πρωτογενής αστική δομή

ARTICLES

30ΟΚΤ 2011
# TITLE: Πρωτογενής αστική δομή
# STUDENTS: Αλέξανδρος Χαρίδης
# DATE: 2010-2011
# SCHOOL / DEPARTMENT: τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.

Το project περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού μιας αστικής δομής μεσω ορισμένων σχεσιακών πρωτόκολλων που προκύπτουν απο κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα.
Αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με τον Primordia(s) αλγοριθμικό κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για τροποποίηση ή βελτίωση της λειτουργικότητάς του.

Software που χρησιμοποιήθηκαν : 3ds Max (Ο κώδικας είναι γραμμένος σε Maxscript απο τον Αλέξανδρο Χαρίδη).

Σημειώσεις
Ένα πρωτογενές(Primordia), στην εμβρυολογία, ορίζεται ως το όργανο ή ο ιστός στο πρώτο αναγνωρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής του. Τα κύτταρα των πρωτογενών ονομάζονται αρχέγονα κύτταρα. Ένα πρωτογενές μπορεί να θεωρηθεί το πιο απλό σύνολο αρχικών συνθηκών που είναι ικανές να προξενήσουν ανάπτυξη-εξέλιξη.