ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / CONTACT

Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να μας στείλουν υλικό προς δημοσίευση  μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή να στείλουν mail στα

submissions@archstudies.gr   ή   arch_studies@yahoo.com  


Yποβολή εργασιών                                       


1.Μην αγνοήσετε να συμπεριλάβετε αναλυτικά τα στοιχεία σας

#τίτλος εργασίας
#όνομα
#χρονολογία
#μάθημα
#επιβλέποντες
#σχολή/τμήμα

2.Τα αρχεία εικόνων θα πρέπει να είναι μορφης .jpg (150 dpi) και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10-12.

3.Για τυχόν κείμενο περιγραφής ιδέας/πρότασης, ανεξάρτητο δοκίμιο ή ερευνητικό αυτό θα πρέπει να είναι μορφής .doc. ή pdf. με ανώτατο όριο 1000 λέξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια ή τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα απο τουλάχιστον μια εικόνα (βάση των παραπάνω προδιαγραφών) η οποία θα χρησιμοποιείται ως εξώφυλλο.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα συνοδευτικά κείμενα των εργασιών καθώς και οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται ΚΑΙ στα αγγλικά. 

Για έργα μεγαλύτερα των 25 mb χρησιμοποιείστε το wetransfer.
________________________________________________

Anyone interested to submit his work or communicate with us can fill in the following contact form or email us at:  

submissions@archstudies.gr       or        arch_studies@yahoo.com

Submit your project                                       

Submit your project (workshop, competition, diploma thesis, etc.).


Make sure you follow the requirements:

1. General information as stated below,

#Title
#Student Name
#Supervisor
#Year
#Course Title
#School/Department

2. All images, drawings, photos, and graphical content must be sent separately in .jpg file format. (150 dpi) and should not overcome 10-12 for each project.

3.Make sure you include written description explaining the intent of your project as a .doc or .pdf file format (no more than 1000 words).

4.Be sure that you number your visuals so that we can publish your work in the right order as well as choose on your own the cover picture of your project and name it this way. 

If your submission is larger than 25 mb please send your submission via wetransfer.


Submit your dissertation/research thesis   

Submit your dissertation, research thesis, article or essay.

Make sure you follow the requirements:

1. General information as stated below,

#Title
#Student Name
#Supervisor
#Year
#Course Title
#School/Department

2. At least one image, drawing, photo or any other kind of graphical content in .jpg file format. (150 dpi) to be used as a cover of your project.

3.Make sure you include written abstract of your work in a .doc or .pdf file format 
(no more than 1000 words).

If your submission is larger than 25 mb please send your submission via wetransfer.

________________________________________________

''We are looking forward to present your work to the world in the best way possible!''

Archstudies editorial Team

________________________________________________

Contact Form/Φόρμα επικοινωνίας


Name/Όνομα *


_συμπληρώστε το όνομα σας

_fill in your name

Email *


_συμπληρώστε το email σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

_fill in your email adress so we can communicate

Subject/Θέμα *


_συμπληρώστε τον λόγο που επικοινωνείτε μαζί μας

_fill in the reason you are contacting as

Message/Μύνημα


_συμπληρώστε το μύνημα σας (μη απαιτούμενο)

_fill in your message (not required)

File Upload


_ανεβάστε ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip,rar) μεγέθους έως 2Mb με τις εικόνες και το κείμενο (μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της
δουλειά σας) που θέλετε να δημοσιευτούν

_upload a compressed file (zip,rar) smaller than 2 Mb containing the images and the text (don't forget to include your personal/team info and the info concering your work) that you want
published


Powered byEMF Forms Builder
Report Abuse