The mansions of Kifisia in the late 19th and early 20th century
#τίτλος: Οι εξοχικές επαύλεις της Κηφισιάς στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιϊώνα 
#όνομα: Παπαλού Ειρήνη  
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2017 
#μάθημα: Ερευνητική Εργασία 
#επιβλέπουσα: Δούση Μαρία 
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
#link: issuuΠερίληψη

Η εργασία αυτή αφορά τις εξοχικές επαύλεις του προαστίου της Κηφισιάς κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η έρευνα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης αυτής κατηγορίας κατοίκησης, καθώς και πώς αυτό το είδος κτιρίων επηρέασε τη φυσιογνωμία του προαστίου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια.Το πρώτο στάδιο έλαβε χώρα με την συγκέντρωση και ανασκόπηση βιβλιογραφίας και πηγών, για την ανάλυση και την κατανόηση του πλαισίου, μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η εν λόγω κτηριολογία. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της περιοχής μελέτης, την Κηφισιά, και παρατίθενται κάποιες αναγνωριστικές πληροφορίες για το προάστιο, όπως η γεωγραφική θέση και οι κλιματολογικές συνθήκες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ιστορικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που δημιούργησαν το υπόβαθρο για τη δημιουργία της νέας Ελληνικής πρωτεύουσας της Αθήνας, και μαζί της και τη σύσταση της νέας αστικής τάξης. Περιγράφεται η διαμόρφωση της τυπικής αστικής κατοικίας της Αθήνας και των αστικών μεγάρων και παρατίθενται οι επικρατέστεροι και καθοριστικότεροι αρχιτέκτονες που έδρασαν στην πόλη την περίοδο αυτή.

Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τύπος της εξοχικής κατοικίας, όπως αυτός διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Γίνεται μια κατηγοριοποίηση των στιλ που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη, με βάση την οποία ομαδοποιούνται οι εξοχικές βίλες της Κηφισιάς. Έπειτα, προσεγγίζεται η εμφάνιση και η προσαρμογή του τύπου της εξοχικής κατοικίας στο προάστιο αυτό και πώς αυτή μετέβαλλε τη φυσιογνωμία της περιοχής. Στο σημείο αυτό, η έρευνα περνάει στο δεύτερο στάδιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα από έρευνα πεδίου, κυρίως με τη βοήθεια φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκαν τα σωζόμενα κτήρια και τοποθετήθηκαν στους σχετικούς χάρτες, ταξινομήθηκαν σε πίνακες με σύντομη παρουσίασή τους. Τέλος, επιλέγονται 18 κτήρια από όλες τις εξοχικές κατοικίες της περιοχής της Κηφισιάς, τα οποία αναλύονται ξεχωριστά ως προς τα ιστορικά τους στοιχεία,  την τυπολογία τους, τα μορφολογικά τους στοιχεία, την κατασκευαστική δομή αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Εν κατακλείδι,  σχολιάστηκε η σημερινή κατάσταση των κτηρίων, τόσο ως προς την παθολογία και το βαθμό συντήρησής τους, την αξιολόγηση της αποκατάστασής τους (όπου έχει γίνει) αλλά και τη σημερινή χρήση που φιλοξενούν. Επισημάνθηκε ποια από αυτά τα κτήρια χρησιμοποιούνται ακόμα ως κατοικίες και ποια στεγάζουν άλλες χρήσεις, καθώς επηρεάζει το ίδιο το κτήριο η εκάστοτε χρήση.#Title: The mansions of Kifisia in the late 19th and early 20th century
#Student: Papalou Eirini
#Date:  February 2017
#Course: Research Thesis 
#Supervisor: Dousi Maria
#School / Department:  Aristotle University of Thessaloniki _ Department of Architecture  
#link:  issuu

This diploma thesis concerns the mansions of the suburb of Kifisia in the late 19th and early 20th century. The research aims to present the architecture of this particular occupation category, and how this kind of buildings affected the character of the suburb.
The survey was conducted in two stages. The first stage was the collection and the review of sources, in order to process with the analysis and understanding the character and the role of the architecture of the mansions of Kifisia. First, there is a brief review of the history of the area and some identifying information about the suburb, such as geographic location and climatic conditions.  Then, there is a presentation of the historical, economic and social factors that took place in Athens, which leaded to the creation of the new bourgeoisie. Afterwards, a description takes place, which concerns the typical urban residence and urban mansions of Athens, as well as the most prevalent and decisive architects who were active in the city during this period.
The second chapter presents the type of the villa, as it stood in line with European standards. Meanwhile, a categorization of European styles happens, that apply to the holiday villas of Kifisia.  Then,  the emergence and adaptation of the type of holiday home in the suburb is approached, as well as the way it provided Kifisia with its architectural character. At this point, the search goes on to the second stage, which was carried out through field research, mainly with the help of photographic documentation. The surviving buildings were identified and placed in the relevant maps, they were grouped into tables with brief presentation.  Finally, 18 buildings are selected among all cottages of the suburb of Kifissia, which are individually presented, analyzing their historical data, typology, morphological features, construction and the situation they are in today. In conclusion, there is a review of  the current state of the buildings, both in pathology and degree of maintenance, evaluation of rehabilitation and their current use.
               In summary, the importance of these buildings is highlighted, in order to maintain the image of the suburb of Kifisia, but also preserving these buildings as surviving deeds of the architecture of an era. It is a major issue to be able to save these remaining buildings and provide them with a use, while treating them with respect.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...