Design for all, recreational area for children aged 2-7 years old#τίτλος εργασίας: Σχεδίαση για όλους, χώρος αναψυχής για παιδιά ηλικίας 2-7 ετών#όνομα: Μήττα Ειρήνη#χρονολογία: 2015-16
#μάθημα: 
 Διπλωματική εργασία 
#επιβλέποντες: 
Π. Κουτσαμπάσης (Τ. Δαρζέντα) Μέλη: Σ. Βοσινάκης, Μ. Σταυράκης
#σχολή: 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων,Πανεπιστήμιο Αιγαίου
#link: vimeoΑντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι ο τομέας της «σχεδίασης για όλους». Ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε στην Ελλάδα, και ειδικά για τα παιδιά. Οι παιδικές χαρές στην χώρα μας, δεν είναι μελετημένες κατάλληλα για την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν να γίνει η αρχή και να θέσει κάποιες βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές, για όλα τα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών. Επιλέχθηκε αυτή η ηλικία, γιατί τότε τα παιδιά αρχίζουν να κοινωνικοποιούνται και να μαθαίνουν παίζοντας, οπότε θεωρήθηκε πως παίζοντας μαζί με παιδιά με και χωρίς αναπηρία θα τους ευαισθητοποιήσει και θα μάθουν πως το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ταυτόχρονα δεν διαφέρει το ένα από το άλλο.
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, στους τομείς του παιδιού, του παιχνιδιού, της ψυχολογίας, των παιδικών χαρών κλπ., αλλά και παρατήρηση σε παιδικές χαρές, συνεντεύξεις σε γονείς/επιστήμονες. Τα συμπεράσματα της έρευνας εφαρμόστηκαν σε μια παιδική χαρά ως concept. Το κύριο στοιχείο και η δυσκολία σε μια παιδική χαρά για όλους δεν ήταν η κατασκευή τον παιχνιδοκατασκευών αλλά η χωροδιάταξη του χώρου, καθώς θα πρέπει η κίνηση του ατόμου να είναι ασφαλής και κατάλληλη για όλους. Για παράδειγμα έπρεπε να υπάρχει μια ακολουθία των δραστηριοτήτων, να μπορούν να προσανατολιστούν όλα τα παιδιά στον χώρο και να υπάρχει επίβλεψη του χώρου και των παιδιών. Τα οποία λύθηκαν με μια κυκλική κάτοψη ως αφορά την διάταξη των δραστηριοτήτων σε 2 διαφορετικές στάθμες του εδάφους, με διαφορετική υφή και χρωματισμούς στο δάπεδο για την ασφαλή κίνηση, διαφορετικό άρωμα σε κομβικά σημεία του χώρου κλπ.
Όσο αφορά τις δραστηριότητες, το κάθε παιχνίδι θα έπρεπε να αλληλοεπιδρά με το παιδί με αρκετούς τρόπους (ήχος, εικόνα, κλπ.) και να μπορεί να προσαρμοστεί στο καθένα από αυτά με στόχο την ανάπτυξη όλων των αισθήσεων, των κινήσεων και την κοινωνικοποίηση του. Καθώς και να έχουν μελετηθεί ως προς την λειτουργικότητα τους, με βάση τις ανθρωπομετρικές διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής τους κλπ. Με στόχο να είναι προσβάσιμο για όλους. Για παράδειγμα μια τσουλήθρα από πλαστικό μπορεί να είναι επικίνδυνη για κάποια παιδιά λόγω του στατικού ηλεκτρισμού ή μια μεταλλική λόγω τις έντονες αλλαγές θερμοκρασίας του υλικού να μην είναι ασφαλής για ένα παιδί με προβλήματα αφής.
Τέλος, εκτός από τις σχεδιαστικές προδιαγραφές για μια «σωστή» παιδική χαρά, σημαντικό ρόλο έχει στο σχεδιασμός να μπορεί να συμπεριληφθούν γεωγραφικά και πολιτισμικά στοιχεία του τόπου.


Held for the University of the Aegean – Department of Product and Systems Design –Post graduate program:  Design of Interactive and Industrial Products and Systems
Supervisor: Panayiotis Koutsabasis (Jenny Darzetnas)
Members: Spyridon Vosinakis, Modestos Stavrakis
Student: Irini Mitta
Academic year 2015-2016


The subject of my thesis is to study the field of Design for All. This sector has not been properly developed, as it should have been in Greece. Especially for the children. Playgrounds in Greece are not thoroughly studied in order to be safe for children or encourage the learning process and their socialization. The main purpose of this thesis is to set an example and propose some basic design standards for playgrounds, for children between the ages of 2-7. These ages were chosen, because during this period children start to socialize and learn through play. Therefore I came to the conclusion that children can learn things when they play together with children with disabilities. They will become more aware and they will have the chance to learn that every child is unique and that being different is not a problem.

I made bibliographical research in the domain of child cognitive development and child psychology but also I made research in playgrounds and in the role of play.  My method also included observation and study of playgrounds, as well as discussion with parents and experts.The results of this research were applied in a playground as a concept. The main purpose and the difficulty in a playground for all was not the construction of playground equipment but the right arrangement of space. Every child must feel safe and be able to move without any problem in the playground. It’s basic, for example, that there is a sequence of activities, which will enable children to orientate themselves. At the same time supervision is important. These issues were solved through a circular plot structure. As far as the arrangement of activities is concerned, they were placed in two different levels. Every level has different flooring surfaces with different colors, but also different scent in important points of the playground. All that, in order to secure safety as children walk through the activities. 

As far as the activities are concerned, each activity should be able to interact with the child in many ways (sound, image etc.) Furthermore every activity should be adjusted to every child in order to help the development of their senses, their movement and their socialization. Also activities should be functional according to human measurements. In order to be accessible to everyone, the materials used for the construction of the playground should be thoroughly examined. For example a slide made of plastic can be dangerous for some children, because of static electricity. Also a slide made of metal can also be dangerous for a child with tactile sensitivity, due to temperature changes.

Finally, apart from design standards for a suitable playground, it’s important to consider geographical and cultural elements of the area. No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...