AA ATHENS VISITING SCHOOL SYMMETRY SENTEINCEAA ATHENS VISITING SCHOOL,  SYMMETRY SENTIENCE,  12 - 22 Ιουνίου 2017


AA ATHENS VISITING SCHOOL
SYMMETRY SENTIENCE
Δευτέρα 12 - Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ο κόσμος μας έχει εμπλουτιστεί με πολλά διαδραστικά μέσα τα οποία μας συνδέουν σε όλες τις διαφορετικές ηπείρους. Αυτές οι τεχνολογικές ενισχύσεις λαμβάνουν χώρα μέσω διαφόρων μέσων που με τη σειρά του αποξενώνουν τα άτομα από το περιβάλλον τους. Το χτιστό μας περιβάλλον συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να εξελίσσεται, σε ένα διασυνδεδεμένο υπερδιάστημα όπου η αρχιτεκτονική μπορεί να είναι ρευστή, ευέλικτη και ζωντανή. Το 2017, το AA Athens Visiting School θα αντιμετωπίσει αρχιτεκτονικά θέματα που αφορούν την ενεργό δέσμευση και τη συμμετοχική σχεδίαση με πρωτότυπα που χαρακτηρίζονται από δράση.

Δομές σχεδιασμένες για δράση οι οποίες διευκολύνονται σήμερα από την τεχνολογία, αρχίζουν να κινούνται σταδιακά μακριά από τις ουτοπικές προτάσεις των μανιφέστων του 20ου αιώνα και κρατούν μια θέση στον κόσμο των σχεδίων που πραγματοποιήθηκαν. Το ΑΑ Athens Visiting School ενσωματώνει στη διαδικασία σχεδιασμού, υλικά και επιστημονικές συσκευές ως ζωτικά τμήματα των τελικών δημιουργιών. Η έρευνα στοχεύει στο να φέρει πιο κοντά τον χρήστη με το χτιστό περιβάλλον μέσω της προσομοίωσης και της κίνησης και με την μεθοδολογία του προγράμματος, γίνεται μία αναθεώρηση των συνηθειών στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπειρία ενός χώρου με την υλικότητα. Εδώ, ο τρόπος με τον οποίο παρατηρούμε τον κόσμος γίνεται η αφετηρία για την ανάπτυξη μιας ιδέας για ένα διαδραστικό πρωτότυπο. Οι θεωρίες της οπτικής αντίληψης που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1920, όπως η θεωρία Gestalt λειτουργούν ως σημεία αναφοράς των προτάσεων σχεδιασμού. Στο “SYMMETRY SENTIENCE” η υλικότητα και η μορφή θεωρούνται ως ένα «ενιαίο σύνολο». Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεμβράνες μπορούν να αναμορφώσουν την αρχιτεκτονική μας σκέψη επιτρέποντας την καμπυλότητα και την διαφάνεια. Οι ομάδες σχεδιασμού θα επικεντρωθούν στην ευέλικτη φύση του υφάσματος το οποίο μπορεί να τίθεται σε διαφορετικές καταστάσεις υπό εφελκυσμό επηρεαζόμενο από την κίνηση ως αποτέλεσμα αντίδρασης σε διάφορες παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο. Στον κόσμο αυτό των «ζωντανών» δομών και διαδραστικών σχηματισμών, η σχεδιαστική γλώσσα περιλαμβάνει προγράμματα όπως Processing, Arduino, Rhino και Grasshopper. Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα ενσωματώνει τεχνικές κατασκευής που επιτρέπουν στις ομάδες σχεδιασμού να βιώσουν ενεργά την πλευρά της κατασκευής σε κλίμακα 1:1. Μια σειρά από διαλέξεις και σεμινάρια από εμπειρογνώμονες διεθνούς φήμης, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, από τη σχολή Architectural Association, το γραφείο Zaha Hadid Architects, μεταξύ άλλων αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο που βασίζεται σε στοιχεία υπολογιστικού χώρου, μηχανικού ελέγχου, καθώς και στην κινητική σχεδίαση.
Το AA Athens Visiting School συνεχίζει την έρευνα σχετικά με τον διαδραστικό σχεδιασμό μέσω της δημιουργίας νέων εμπειρικών πρωτότυπων. Τα τελικά πρότυπα συνδέονται με τις σχετικές υπολογιστικές δημιουργίες τους στο ΑΑ Istanbul Visiting School. Τα αποτελέσματα του ενός προγράμματος ενεργούν ως πληροφοριοδότες σχεδιασμού για το άλλο και αντιστρόφως, διερευνώντας το πεδίο του παραμετρικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την κατασκευή.

Εξέχοντα χαρακτηριστικά του εργαστηρίου / δεξιότητες που αναπτύσσονται:
• Οι συμμετέχοντες γίνονται μέρος ενός ενεργού περιβάλλον εκμάθησης, όπου η μεγάλη αναλογία διδάσκοντα:μαθητή (4: 1) επιτρέπει την εξατομικευμένα σεμινάρια και συζητήσεις.
• Το σύνολο σχεδιαστικών προγραμμάτων του ΑΑ Athens περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε Processing και Grasshopper για Rhinoceros, καθώς και λογισμικό ανάλυσης σχεδιασμού.
• Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην ψηφιακή παραγωγή.
• Σεμινάρια σχεδιασμού και σειρά διαλέξεων ενισχύουν τους κύριους στόχους του προγράμματος, τη διάδοση των θεμελιωδών υπολογιστικών τεχνικών, την σχετική κριτική σκέψη, την θεωρητική κατανόηση και την επαγγελματική συνείδηση.

Επιλεξιμότητα
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε αρχιτέκτονες και φοιτητές σχεδιασμού, υποψήφιους διδάκτορες και νέους επαγγελματίες. Η γνώση των λογισμικών σχεδιασμού δεν είναι απαραίτητη.
Διαπίστευση
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το ΑΑ Visiting School Πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τοποθεσία
ΑΚΤΟ - Αθήνα Campus
Ευελπίδων 11Α (Πεδίον του Άρεως)
Αθήνα, 113 62, Ελλάδα

Το AA Athens Visiting School λειτουργεί σε συνεργασία με το ΑΚΤΟ και το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στον χώρο της σχολής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Αιτήσεις
Το AA Visiting School έχει δίδακτρα συμμετοχής το ποσό των £600 ανά συμμετέχοντα, το οποίο συμπεριλαμβάνει £60 για την εγγραφή Visiting Μέλους. Επιλογές μειωμένων διδάκτρων για ομάδες ή για εκείνους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και για τα δύο προγράμματα AA Athens και AA Istanbul Visiting Schools είναι διαθέσιμες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα συντονισμού AA Visiting School για περισσότερες λεπτομέρειες. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τις εκπτώσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 29η Μαϊου 2017. Δεν απαιτείται δείγμα δουλειάς (portfolio) ή βιογραφικό σημείωμα (CV), το μόνο που απαιτείται είναι η ηλεκτρονική (online) αίτηση και τα δίδακτρα συμμετοχής. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να βρεθεί εδώ:


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε:

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αλέξανδρος Καλλέγιας (Επικεφαλής του AA Athens Visiting School)
Ομάδα Συντονισμού AA Visiting School:


AA ATHENS VISITING SCHOOL
SYMMETRY SENTIENCE
Monday 12 – Thursday 22 June 2017

Our world has been enriched by numerous interactive means that connect us across the different continents. These amplifications take place through various media that in turn estrange people from their surroundings. Our built environment continues to evolve, into an interconnected hyperspace where architecture can be fluid, flexible and vivid. In 2017, AA Athens Visiting School, will address architectural themes involving active engagement and participatory design through prototypes that are characterized by action.

Action-designed structures enabled by technology today, begin to timidly move beyond the utopian proposals of the 20th century’s manifestos and hold a place in the world of realized designs. The AA Athens Visiting School incorporates in the design process, materials and scientific devices as vital parts of the end-creations. The research aims at bringing closer the user with the built environment via space animation and animate and in its’ methodology, it rethinks habits of designing, building and experiencing space through materiality. Here, ways of seeing become the starting point for developing a working interactive prototype. Theories of visual perception developed in 1920s like the Gestalt theory act as reference points informing the design proposals. In “SYMMETRY SENTIENCE”, materiality and form are considered as a “unified whole”. The programme will investigate how membranes can reshape our architectural understanding by bringing curvature and translucency. The design teams will focus on the flexible nature of tensile fabric that can be energized by motion and real-time reaction to various parameters. In this world of “living” structures and interactive formations, the design language includes Processing, Arduino, Rhino Modelling, and Grasshopper. The architecture programme, integrates manufacturing techniques that enable the design teams to actively experience the aspect of fabrication in 1:1 scale. A set of lectures and tutorials by experts from internationally renowned academics and practitioners, from the Architectural Association, Zaha Hadid Architects and others, form the theoretical background based on aspects of computational space, machinic control as well as responsive and kinetic design.
AA Athens Visiting School continues the research on interactive design via building novel experience prototypes. The final archetypes link with their computational design affiliates in the AA Istanbul Visiting School. End-results of one School act as design informants for the other and vice versa, exploring the field of parametric design coupled with fabrication.

Prominent Features of the workshop/ skills developed:
• Participants become part of an active learning environment where the large tutor to student ratio (4:1) allows for personalized tutorials and debates.
• The toolset of AA Athens includes but is not limited to Processing and Grasshopper for Rhinoceros, as well as design analysis software.
• Participants gain hands-on experience on digital fabrication.
• Design seminars and lecture series support the key objectives of the programme, disseminating fundamental computational techniques, relevant critical thinking, theoretical understanding and professional awareness.

Eligibility
The workshop is open to current architecture and design students, PhD candidates and young professionals. Prior software knowledge is not required.
Accreditation
Participants receive the AA Visiting School Certificate with the completion of the Programme.


Location
AKTO College – Athens Campus
11Α Evelpidon Street (Pedion Areos)
Athens, 113 62, Greece

AA Athens Visiting School runs in collaboration with AKTO College and the programme takes place in the campus situated in central Athens.

Applications
The AA Visiting School requires a fee of £600 per participant, which includes a £60 Visiting Membership fee. Discount options for groups or for those wishing to apply for both AA Athens and AA Istanbul Visiting Schools are available. Please contact the AA Visiting School Coordinator for more details. Alternatively, you can find more information on application and discounts from the link below:


The deadline for applications is 29 May 2017. No portfolio or CV, only requirement is the online application form and fees. The online application can be reached from:


For more information, please visit:

Contact details:
Alexandros Kallegias (AA Athens Visiting School Programme Director)
AA Visiting School Coordinator:
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...