The Sketch on the several aspects of Art and Architecture
#τίτλοςΤο Σκίτσο στις διάφορες εκφάνσεις της Τέχνης και στην Αρχιτεκτονική
#φοιτητική ομάδα:  Παλαιοθοδώρος Νικόλαος – Μάριος, Κοτσαηλίδη Ευαγγελία- Άννα
#επιβλέπων Παπαϊωάννου Τάσης
#χρονολογία:  Σεπτέμβριος 2016
#μάθημαΕρευνητική εργασία
#σχολή/ τμήμα:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
#τεύχος: link


Περίληψη

Το σκίτσο προέρχεται από την ιταλική λέξη schizzo, που ανάγεται στην λατινική λέξη schedium. Το schedium προήλθε από την αρχαία ελληνική λέξη σχέδιος, που σήμαινε «προσωρινός», «πρόχειρος» και «αυτοσχέδιος». Η παραπάνω ετυμολογία της λέξης σκίτσο, συμπυκνώνει ουσιαστικά μέσα σε τρεις λέξεις όλο το νόημα του όρου που θα αναλύσουμε παρακάτω. Η λέξη «πρόχειρος», καταδεικνύει την αίσθηση που αφήνει η εικόνα ενός σκίτσου, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της διεργασίας που κρύβει πίσω της η εικόνα αυτή. Ταυτόχρονα μπορούμε να σημειώσουμε ότι η λέξη «προσωρινός», αντιπροσωπεύει την αστραπιαία σκέψη που δημιουργείται στο μυαλό. Ενώ, η λέξη «αυτοσχέδιος» σχετίζεται με τη δημιουργική διάθεση και τη δυνατότητα του ατόμου, να απεικονίσει τις παραπάνω σκέψεις στο χαρτί, αποτέλεσμα που πολλές φορές, όπως θα δούμε, προκύπτει μέσα από συνειρμικές, αυθόρμητες χειρονομίες και όχι κατεξοχήν προειλημμένες αποφάσεις.

Η παρούσα ερευνητική εργασία, εξετάζει ως θέμα το σκίτσο και πως αυτό εμφανίζεται, στις διάφορες εκφάνσεις της Τέχνης. Προσπαθεί να αναδείξει, αφενός τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τον ρόλο και την χρήση του, στον εκάστοτε καλλιτεχνικό κλάδο και αφετέρου, να προσεγγίσει το σκίτσο ως μία πρωταρχική διαδικασία σκέψης και έκφρασης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Μέσω αυτής της οπτικής θεώρησης, αναλύουμε τόσο το αρχιτεκτονικό σκίτσο όσο και το σκίτσο των υπόλοιπων καλλιτεχνών, με σκοπό να αναζητήσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει ο συγκεκριμένος αναπαραστατικός τρόπος έκφρασης. Στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας, θεωρήσαμε σημαντικό, να αναζητήσουμε και να καταγράψουμε τόσο τις διαφορετικές εκφράσεις, όσο και τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, την ώρα που σκιτσάρουν. Για τον λόγο αυτό μέσω συνεντεύξεων, δημιουργήθηκε ένα παράρτημα συζητήσεων πάνω στο οποίο βασίστηκε μεγάλο μέρος της ερευνητικής μας εργασίας. Σκοπός μας είναι να το αναδείξουμε ως ένα απλό μέσο, με το οποίο ο καθένας έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει όχι μόνο την δουλειά του, αλλά να εκφράσει τις ιδέες, τις σκέψεις και τον εσωτερικό κόσμο του.


#Title:  The Sketch on the several aspects of Art and Architecture
#Student:  Palaiothodoros Nikolaos – Marios, Kotsailidi Evangelia - Anna
#Supervisor:  Papaioannou Tasis
#Course: Research Thesis
#Date:  September 2016
#School / Department:  NTUA School of Architecture

Abstract

The word sketch comes from the Italian word “schizzo”, which goes back to the Latin word “schedium”. “Schedium” was derived from the ancient Greek word “σχέδιος”, which means "temporary", "rough" and "improvised". This etymology, concentrates in three words the whole term meaning that analyzed below. The word “rough”, demonstrates the feeling coming from the image of a sketch, irrespective of the complexity of the process that this picture hides. Simultaneously the word “temporary”, represents the flash thoughts that are being created in the mind. Furthermore, the word "improvised" is associated with the creativity and the ability of the person, to reflect the above thoughts on paper, something that as it can be seen, comes through spontaneous gestures and not especially predetermined decisions.

This research work, presents the sketch and how it operates and finds application on the several aspects of Art. It is trying to highlight the special features that make the role and use of the sketch special in each artistic sector, and also to approach it as a primary process of thought and expression of the human brain. Through this approach, we are studying both the architectural sketch and the sketch of other artists, in order to find out the similarities and the differences that this particular representational way of expression may have. As a part of this work, we considered important to look for and record the emotions and the expressions that are being created in artists and architects, while they are sketching. For this reason, a discussion annex has been devised after interviewing them and this forms the base of this research work. Our purpose is to display the sketch as a simple instrument through which everyone has the opportunity not only to present his job, but also to express his ideas and his inner thoughts.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...