DORiC, Representing Lake of Mornos#τίτλος: DORiC, πρεσβεύοντας τη λίμνη του Μόρνου
#φοιτητική ομάδα: Μαχαίρας Γιώργος, Χατζάκης Χρίστος
#επιβλέπουσα: Λένα Μάντζιου
#χρονολογία: Μάρτιος 2016 
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή/τμήμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Το DORic (Doric International Center) βρίσκεται στο φυσικό τοπόσημο, το "στενό" της λίμνης όπου υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του φράγματος. Πρόκειται για ένα κτίριο μικτών χρήσεων με σαφή προσανατολισμό στην έρευνα, την τεχνολογία και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από χώρους μουσείου, ερευνητικού κέντρου, βιβλιοθήκης, εκδηλώσεων αλλά και ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας και δράσεων. Μέσα από το κτηριολογικό του πρόγραμμα φανερώνεται το δίπολο των στόχων του. Από τη μία η μνήμη, η παράδοση και η διαφύλαξη της κοινωνικής ταυτότητας των Δωριέων και από την άλλη η στροφή στο μέλλον μέσα από την τεχνολογία, τις επιστήμες, την διαδραστική παιδεία και την λήξη της μοναχικότητας που χαρακτηρίζει αυτόν τον τόπο μέσω της ενημέρωσης και του "ανοίγματος" στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Αρχιτεκτονικά αυτό το δίπολο διαβάζεται στην αντίθεση ανάμεσα στους καθαρούς και δυναμικούς όγκους, με τον αυστηρό κάναβο και τις λιτές γραμμές (που βρίσκονται σε αρμονία με την έννοια του "Δωρικού" και την αγριότητα της περιοχής), με την ελευθερία και τις καμπύλες που σχεδιάζεται το παλιό λατομείο για να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Ακόμα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενσωμάτωση του κτιρίου σε αυτό το ξεχωριστό περιβάλλον. Ξεκινώντας από την θέση του, πέρα από το συμβολισμό, παρέχεται η δυνατότητα για ανάπλαση ενός κακοποιήμενου από τον άνθρωπο σημείου αντί της επέμβασης σε κάποιο άλλο ανέγγιχτο ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι θεάσεις από τον περίγυρο της λίμνης προς το κέντρο και αντιστρόφως. Έτσι, η σύνθεση ξετυλίγεται εκατέρωθεν ενός βασικού άξονα που "καδράρει" την θέα προς τα Βαρδούσια ενώ προβλέπονται φυγές προς το Λιδωρίκι και το φράγμα. Στη συνέχεια επιλέχθηκε το κτίριο να μην μονοπωλεί τα βλέμματα αλλά να αφήνει "χώρο" στο τοπίο να πρωταγωνιστήσει. Γι αυτό το λόγο (κυρίως) εξελίσσεται υπόσκαφα και στη συνέχεια αναδύεται ακολουθώντας το ανάγλυφο. Τέλος, όσον αφορά τα βασικά υλικά, δένει με το άγριο και βραχώδες τοπίο καθώς χρησιμοποιούνται πετρώδη υλικά όπως η φυσική πέτρα και το εμφανές σκυρόδεμα.


#title: DORiC, Representing Lake of Mornos
#students: Machairas Giorgos, Hatzakis Christos
#supervisor: Lena Mantziou
#course: Diploma Thesis
#date: March 2016
#school / department:  National Technical University of Athens / School of Architecture

The DORic (Doric International Center) is located in a natural landmark, the narrowest point of lake Mornos, where an abandoned quarry was, used for the construction of the nearby dam. It is a mixed use building focusing on research, technology and the local community. It consists of a museum, research center, library, events and recreational spaces.

Through the building program the dipole of its objectives is revealed. On one hand, memory, tradition and the preservation of social identity of the Dorians and on the other, the shift towards the future through technology, science, interactive education and the ending of loneliness, that characterizes this place through information and its "opening" to the rest of Greece and abroad. From an architectural aspect, this dipole is read through the contrast between the clean and dynamic volumes, with tight grid and simple lines (which are in harmony with the meaning of "Dorian" and the ferocity of the case area), with the freedom and curves which shape the old quarry, to convert into green spaces, recreational and educational spaces.

Also, special attention is given to the integration of the building into this unique environment. Starting from its positioning, beyond its symbolism, it is possible to recreate and refresh a site damaged by human activity, instead of intervening into an otherwise intact nature while viewings are guaranteed by the lake around the center and vice versa.

Thus, the composition unfolds both sides of a main axis which "frames" the view of Vardousia mountains, down to Lidoriki and the dam. Furthermore, the building was chosen not monopolize the attention of the visitors but let the landscape play an important role. Thus (in particular) it is developed underground and then rises along the terrain. Finally, regarding the most characteristic materials, they blend with the wild and rocky landscape, using earth materials such as natural stone and exposed concrete.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...