The Nature of Dereliction
#τίτλος: Η Φύση της Εγκατάλειψης
#φοιτήτρια:  Αθηνά Καπουσούζ
#επιβλέπουσα: Πολυξένη Μάντζου 
#χρονολογία: Σεπτέμβριος 2016
#μάθημα: Ερευνητική εργασία
#σχολή / τμήμα: Πολυτεχνείο Ξάνθης / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#τεύχος: issuuΗ Φύση της Εγκατάλειψης 
Τα αποτελέσματα του φαινομένου της αποβιομηχάνισης 

Κατά την Παλαιολιθική εποχή ο άνθρωπος ένιωθε αναπόσπαστό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αποκαλούσε “Μεγάλη Μητέρα”. Η νοοτροπία αυτή άλλαξε κατά την Νεολιθική εποχή όταν εντοπίζονται οι πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να επιβληθεί στο φυσικό περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη εποχή, καθώς για πρώτη φορά εμφανίζεται η διάκριση μεταξύ καλλιεργημένης και μη καλλιεργημένης γης, τοποθετείται χρονικά η εμφάνιση της έννοιας της αγριότητας. Από εκείνη την χρονική περίοδο μέχρι και τις μέρες μας παρατηρούνται κυρίως δύο αντιδράσεις του ανθρώπου απέναντι στην αγριότητα. Η μία ονομάζεται κλασική και στηρίζεται στο συναίσθημα του φόβου ενώ η άλλη ρομαντική και έχει τις βάσεις της στα συναισθήματα του σεβασμού και του θαυμασμού. Οι υποστηρικτές της πρώτης θεωρούν ότι τα φυσικά φαινόμενα και γενικότερα η ζωή στην φύση αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. Οι υποστηρικτές της δεύτερης, ακολουθώντας μια αντίθετη προσέγγιση, πιστεύουν ότι το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αγνότητα την οποία απειλεί ο άνθρωπος με την δραστηριότητά του. 

Την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών το οποίο κατοικούσε σε αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των άγριων περιοχών όπως επίσης και την ενίσχυση των απόψεων των κλασικών, ότι δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει ανεξάρτητος από το φυσικό περιβάλλον. Εντωμεταξύ από τις αρχές του 19ο αιώνα παρατηρείται η δημιουργία χώρων πρασίνου στο εσωτερικό των πόλεων. Αναφορικά με αυτό έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χρόνια αργότερα απέδειξαν ότι οι κάτοικοι των πόλεων επωφελούνται αρκετά από τις συγκεκριμένες περιοχές καθώς, μεταξύ άλλων, α) φιλτράρουν την ατμόσφαιρα από βλαβερά σωματίδια, β) βελτιώνουν την θερμοκρασιακή απόκλιση που παρατηρείται στα αστικά κέντρα συγκριτικά με την εξοχή, γ) ελαττώνουν το άγχος και περιορίζουν τις ψυχικές διαταραχές. Παρ΄ όλα αυτά το αστικό πράσινο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την αγριότητα αφού αποτελεί μια ελεγχόμενη από τον άνθρωπο μορφή φύσης. 

Μετά την εμφάνιση του φαινομένου της αποβιομηχάνισης πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν και παρέμειναν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να φθαρούν σε τέτοιο σημείο ώστε δύσκολα θα ξαναγίνονταν λειτουργικές. Οι περιοχές αυτές προκαλούν φόβο αλλά και γοητεία στην σύγχρονη κοινωνία κάτι που θυμίζει τις αντιδράσεις του ανθρώπου απέναντι στην αγριότητα. Επιπλέον, η απουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας από τις εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές ευνόησε την ανάπτυξη αυθόρμητης βλάστησης στο εσωτερικό τους. Αυτό οδήγησε πολλούς ερευνητές στο να κάνουν λόγο για την δημιουργία μιας νέας μορφής φύσης στο αστικό τοπίο. Η φύση αυτή επειδή αναπτύσσεται χωρίς ανθρώπινη επέμβαση θυμίζει αρκετά την αγριότητα. Την ίδια στιγμή, όμως, η παραπάνω μορφή φύσης φυτρώνει σε ερείπια ανθρώπινων κατασκευών και γι΄ αυτό διαμορφώνει έναν δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα συνδυάζοντας το φυσικό με το ανθρωπογενές. Η “Φύση της Εγκατάλειψης” εστιάζει στην φύση που εντοπίζεται στα βιομηχανικά ερείπια εξετάζοντας το κατά πόσο θα μπορούσε μελλοντικά να βελτιώσει την σχέση του ανθρώπου και της πόλης με το φυσικό περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: φύση, αγριότητα, εγκαταλελειμμένες περιοχές, βιομηχανικά ερείπια


#title: The Nature of Dereliction
#student: Athina Kapousouz
#supervisor: Polikseni Mantzou
#date: September 2016
#course: Research Thesis
#school / department: University of Thrace / School of ArchitectureThe Nature of Dereliction 
The impact of deindustrialization on the build environment 

During Palaeolithic Era human being believed himself to be an integral part of the natural environment, which he used to call “Magna Mater”. That belief changed during Neolithic Era when humans first attempt to control nature by cultivating land and taming wild animals. In that period for the first time emerges the notion of wilderness as a result of the distinction between cultivated and uncultivated land. Since then we detect two reactions of human beings to wilderness. The first is named classic and is based on the feeling of fear and the second is romantic and is based on the feelings of respect and admiration. Supporters of classic reaction view life close to nature as dangerous. Conversely, the supporters of romantic reaction view nature as something pure that is threatened by human activity.

In the years after Industrial Revolution we observe a rise of the population that residents in cities. That resulted in the reduce of wilderness areas and also the reinforcement of the classic belief; that humans can survive independent of the natural environment. In the meantime from the beginning of 19th century we observe the creation of urban green spaces. According to researches carried out years later, urban green can be beneficial to city dwellers because, among other qualities, they a) filter atmosphere from pollutants, b) decrease the temperature difference between urban and rural areas and c) reduce stress and mental disorders. However urban green in no case resembles wilderness, something that is noticeable by city dwellers. 

After deindustrialization many industrial facilities were shut down and abandoned for a long time. As an outcome the decay of those facilities rendered the possibility of them becoming functional again very difficult. These areas has been a source of fear and fascination for contemporary society, something that refers to the reactions of human beings to wilderness. Farthermore, the absence of human activity in the abandoned industrial areas resulted in their colonization by spontaneous vegetation. Because of this many researchers refer to the creation of a new form of nature in the urban landscape. This nature resembles a lot wilderness; yet it forms a unique character because it combines natural and manmade. The main focus of “The Nature of Dereliction” is to investigate whether this new form of nature can improve the relationship between human being/city and natural environment. 

Keywords: nature, wilderness, urban dereliction, industrial ruins

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...