Ιndeterminate in architecture

#τίτλος: Το ημιτελές στην αρχιτεκτονική
#φοιτήτρια:
 Ηλιάνα Σκαραγκού

#επιβλέπων: Αναστάσιος Τέλλιος
#μάθημα: Ερευνητική εργασία
#χρονολογία:
 Φεβρουάριος 2016
#σχολή / τμήμα:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικώντο ημιτελές στην αρχιτεκτονική  τρία παραδείγματα πρωτοπορίας

   Το θέμα αυτής της εργασίας είναι οι προτάσεις της πρωτοπορίας της δεκαετίας του '60 για τις πόλεις του  μέλλοντος και η ανάδυση της έννοιας του ημιτελούς μέσα από αυτές. Συγκεκριμένα εξετάζονται τρία παραδείγματα: η χωρική πόλη του Yona Friedman, η New Babylon του Constant και οι Plug-in-city, walking city και instant city των Archigram, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούν εκδοχές και διαδοχικές επεξεργασίες του ίδιου project. Η ανάλυσή τους γίνεται με κριτήριο, όχι τόσο τις μορφικές τους εκδηλώσεις, όσο τη θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν και τις χωρικές ποιότητες στις οποίες στόχευαν. Από αυτά τα γνωρίσματα, καθώς και από τα γενικά χαρακτηριστικά των προτάσεων, παράγεται ο ορισμός του ημιτελούς, μιας έννοιας που αποτέλεσε έναυσμα για αυτήν την εργασία, αλλά και καταληκτικό όρο που συγκεντρώνει τις κύριες ιδέες της. Σκοπός της έρευνας αυτής δεν είναι η απλή ιστορική καταγραφή, αλλά ο εντοπισμός των αντιστοιχιών με το σήμερα και η άντληση κατευθυντήριων γραμμών για τον πειραματισμό στο σχεδιασμό.#Title: Indeterminate in architecture
#Student: Iliana Skaragkou
#Supervisor: Anastasios Tellios
#Course: Research Thesis
#Date: February 2016
#School / Department:  
Aristotle University of Thessaloniki / School of Architecture
indeterminate in architecture   three instances of vanguard


   The subjects of this thesis are the propositions of the 60’s avant-guard concerning the cities of the future and the emergence of the notion of indeterminacy through them. Specifically, three examples are examined: Yona Friedman’s spatial city, Constant’s New Babylon and Archigram’s plug-in-city, walking city and instant city, for which one might say that they are versions and successive processing of the same project. Their analysis is made in terms of the theoretical basis upon which they were established and the spatial qualities they aspired to, rather than their formative manifestations. These attributes, as well as the general characteristics of these propositions, create the definition of indeterminate, a notion that begun as the trigger of this work and continued to become the final core term that concentrates its main ideas. The goal of this thesis is not to be a simple historic record, but to detect the correlations of then and now and to draw directional guidelines for experimentation in design.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...