AA Chania Progressions. 4 October – 14 October 2016
AA Chania Progressions. 4 October – 14 October 2016AA Chania Progressions
4 Οκτώβρη – 14 Οκτώβρη 2016

Το 2016, το πρόγραμμα αρχιτεκτονικής ΑΑ Visiting School στα Χανιά θα συνεχίσει την σχεδιαστική έρευνα του επικεντρώνοντας την προσοχή στην γενκή άποψη των χαρακτηριστικών της πόλης των Χανίων. Η πόλη των Χανίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Τα Χανιά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μέρη: την παλιά και την μοντέρνα πόλη. Το πρόγραμμα AA Visiting School θα αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο το κτιστό περιβάλλον είναι διαμορφωμένο και θα εξερευνήσει δυνατότητες σχεδιασμού οι οποίες μπορούν να εφαμροστούν για την βελτίωση την επικοινωνίας και λειτουργικότητας της πόλης. Ο διαδραστικός σχεδιασμός θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με μεθόδους παραγωγικής μορφογένεσης για την κατασκευή και συναρμολόγηση ενός πρότυπου αρχιτεκτονικής κλίμακας 1-προς-1.

Κάθε έτος μία σειρά από σεμινάρια εκμάθησης σχεδιαστικών προγραμμάτων λαμβάνει χώρα ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητές τους ως προς τον παραμετρικό έλεγχο σχεδιαστικών μορφών και να δημιουργήσουν παρουσιάσεις διαδραστικού χαρακτήρα. Αυτά τα σεμινάρια ενσωματώνουν παράλληλα κατασκευαστικές τεχνικές επιτρέποντας την επί-τω-έργο εμπειρία της υλοποίησης ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μία σειρά από διαλέξεις και ειδικά δρώμενα για την εξέλιξη των συμμετεχόντων ως προς την εξελικτή εμπέδωση σε θέματα νέων ανατομιών σχεδιασμού και την ανάπτυξη ενός θεωρητικού υπόβαθρου σε θέματα που συμπεριλαμβάνουν μηχανικό έλεγχο, υπολογιστικό σχεδιαστικό περιβάλλον, και την συστημική συνθετικότητα, και την πρωτοπορειακή προσέγγιση σχεδιασμού αστικού χαρακτήρα.

Εξέχοντα χαρακτηριστικά του προγράμματος / δεξιότητες
• Οι συμμετέχοντες αποτελούν μέλος ενός ενεργού περιβάλλον εκμάθησης, όπου η αναλογία μαθητών/διδασκόντων επιτρέπει εξατομικευμένα σεμινάρια και συζητήσεις.
• Τα σχεδιαστικά εργαλείΑ του AA Greece VS περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε Autodesk Maya, Rhinoceros McNeel, και Grasshopper για Rhino.
• Σεμινάρια αρχιτεκτονικής και σειρά διαλέξεων ενισχύουν τους κύριους στόχους του προγράμματος, τη διάδοση των θεμελιωδών τεχνικών σχεδιασμού και των σχετικών μεθοδολογιών κριτικής σκέψης.
Δυνατότητα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε φοιτητές και επαγγελματίες αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού παγκοσμίως.
Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη βεβαίωση  παρακολούθησης του Architectural Association Visiting School.

Αιτήσεις
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Δεν χρειάζεται portfolio ή βιογραφικό σημείωμα, παρά μόνο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής με τα δίδακτρα. Για την ηλεκτρονική αίτηση ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/ONLINEAPPLICATION/visitingApplication.php?schoolID=377
Για περισσότερες πληροφορίες:

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αλέξανδρος Καλλέγιας (Διευθυντής του AA Greece Visiting School):

AA Chania Progressions
4 October – 14 October 2016

In 2016, the AA Chania Visiting School will continue to pursue its design agenda concentrating on the bigger picture of the Chania city’s characteristics. The city of Chania is the second largest city of Crete. Chania can be divided in two parts: the old town and the modern city which is the larger one. The Visiting School will revisit the way by which the built environment has been put together and will explore design possibilities which can be applied in order to improve connectivity and functionality in the city. Interactive design coupled with generative form-finding techniques towards the fabrication and assembly of a 1-to-1 scale architectural prototype will be investigated.

Each year a series of software tutorial sessions takes place in order to allow participants develop their basic skills on controlling models parametrically and on producing interactive presentations. These sessions also embody manufacturing techniques enabling a hands‐on experience on the realization of an architectural design. In addition, a set of lectures and special events are carried out to enable the participants advance their understanding in matters of new design anatomies and begin developing a theoretical background on topics including machinic control, computational space, and complexity in systems, and innovative urban design approaches.

Prominent Features of the workshop/ skills developed

• Participants become part of an active learning environment where the large tutor to student ratio allows for personalized tutorials and debates.

• The toolset of AA Greece includes but is not limited to Autodesk Maya, Rhinoceros McNeel, and Grasshopper for Rhino.

• Design seminars and lecture series support the key objectives of the programme, disseminating fundamental design techniques and relevant critical thinking methodologies.

Eligibility

The workshop is open to architecture and design students and professionals worldwide.

Accreditation

Participants receive the AA Visiting School Certificate with the completion of the Programme.

Applications

The deadline for applications is 20 September 2016.. No portfolio or CV, only requirement is the online application form and fees. Online application link:
https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/ONLINEAPPLICATION/visitingApplication.php?schoolID=377

For more information:

http://greece.aaschool.ac.uk/

Contact:

Alexandros Kallegias (Programme Director):
Alexandros.Kallegias@aaschool.ac.ukNo comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...