INSTEAD (παραποιήσεις)

Instead (Παραποιήσεις) Postgraduate Program Department of Architecture University of Thessaly - Call for Applications 2016-2017.INSTEAD (παραποιήσεις) 

Το φαινόμενο της πόλης ως ερειπίου του εαυτού της, ως περισσεύματος που καλούμαστε να επαναδιαχειριστούμε για να ενεργοποιηθεί κάποιο–ακόμη αόρατο– δυναμικό της ενδιαφέρει την ειδική θεώρηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΑΜ. Θα εξεταστούν, θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες ευεργετικών παραμορφώσεων της υπάρχουσας κτιριακής μάζας, προκειμένου να αντιστραφούν συνθήκες από εκείνες που οργανώνουν την σημερινή της κατάσταση.
Οι εργασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος θα επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο, παραδειγματικό αστικό απόσπασμα επί του οποίου αναλαμβάνεται η “καλειδοσκοπική” προσέγγιση της ίδιας πάντοτε αστικής έκτασης, η οποία οργανώνεται κάθε φορά, από διαφορετική, συγκεκριμένη οπτική γωνία: σε άλλες κλίμακες και με διαφορετικών ειδών παραγωγές. Ταυτόχρονα και παράλληλα με την εστίαση στις τεχνικές που δίνουν νέο νόημα στην ήδη τετριμμένη έννοια της επανάχρησης οργανώνεται σε δεύτερο επίπεδο η λογική κάποιου εργαστηρίου “παρέμβασης” του μεταπτυχιακού προγράμματος που αποβλέπει στην συγκρότηση συνόλου προτάσεων, αναφερόμενων στη συγκεκριμένη περιοχή.

2015-16

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2015-16 του ΤΑΜ οργανώνεται φέτος για έβδομο χρόνο γύρω από τις διαφορετικές στρατηγικές που αναπτύσσει η αρχιτεκτονική στη σημερινή παγκόσμια συνθήκη. Ο φετινός προβληματισμός εστιάζει σε κάποιο ζήτημα που παρουσιάζει πλανητικό ενδιαφέρον. Στο ίδιο ζήτημα επιμένει ο σύγχρονος ακαδημαϊκός λόγος περί αρχιτεκτονικής. Αναζητώνται δηλαδή σήμερα οι δυνατότητες της υφιστάμενης αχρησιμοποίητης κτιριακής ύλης των πόλεων να λειτουργήσουν ως πρώτες αρχιτεκτονικές αναφορές και ως υποδοχείς προγραμματικών μετατροπών και χωρικών παραποιήσεων. Μετατροπές και παραποιήσεις σχεδιάζονται και δοκιμάζονται για να αφήσουν πίσω τους διαφορετικά αστικά πεδία.


Υποβολή αιτήσεων
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα εξής:
1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
2. Portfolio σε μορφή pdf έκτασης περίπου 10 σελίδων
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη.

Αποδοχή

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18). Καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού, μπορεί να γίνει εγγραφή ενός (1) υποτρόφου εσωτερικού του ΙΚΥ, ενός (1) υποτρόφου του προγράμματος υποτροφιών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και ενός (1) αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικές σχολές των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι τα τμήματα Αρχιτεκτονικής, οι σχολές Καλών Τεχνών, τα τμήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και άλλες συναφείς σχολές. Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα παραπάνω αντικείμενα είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την διαδικασία των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα. Γεωργία Ταχούλα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ., Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, T: 24210 74242 (Τετάρτη και Πέμπτη: 18:00-21:00), K: 6977424294 (καθημερινά: 12:30-15:30 & 18:00-20:00), F: 24210 74244 & 24210 74598, e-mail: parapoesis@gmail.com.


INSTEAD (PARAPOESIS)
The phenomenon of a ‘city as a ruin of itself’ as spatial surplus to be reconfigured in order to activate some–yet invisible–potential is the conceptual backbone of the postgraduate research curriculum. Possibilities of beneficial deformations of the existing building mass in order to reverse the conditions organizing its current state will be examined and evaluated.
The design assignments will focus on particular urban fragments that can achieve the status of urban paradigms. Undertaking a ‘caleidoscopic’ palette of interventions within their extents that are organized each time under specific frameworks, in different scales and through different production media, techniques that upgrade the currently fatigued notions of renewal and restoration are developed. In addition the curriculum organizes the logic of a ‘laboratory for intervention’ aiming at the formation of a group of proposals for the area as a whole.

Application form

Follow the linkContact

Postgraduate Course of Studies’ Program Secretariat
Mrs. Georgia Tahoula
University of Thessaly
Department of Architecture
Pedio Areos, 38334 Volos
Greece
Ε: parapoesis@gmail.com
T: 24210 74242 (Wednesday-Thursday: 18:00-21:00)
M: 6977424294 (Monday-Friday: 12:30-15:30 & 18:00-20:00)
F: 24210 74244, 24210 74598
During the summer the secretariat office will be open to the public from Wednesday to Thursday from 18:00 to 21:00 hours.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...