Thessaloniki Architecture Museum_Mount Museo


#τίτλος: Μουσείο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης_Mount Museo
#φοιτήτριες: Καραγιάννη Στέλλα, Κοσκερίδου Ελένη-Μαρία
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2016
#μάθημα: Εμβαθύνσεις: Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων
#επιβλέποντες: Καλογήρου Νικόλαος, Λεφάκη Στυλιανή, Πάκα Αλκμήνη, Σακαντάμης, Κωνσταντίνος, Σκαλτσά Μαλαματένια, Γαλίκας Στέργιος
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Σε ένα πρώτο στάδιο, έγινε η προσπάθεια για την αναζήτηση της κεντρικής ιδέας και του
μουσειολογικού σεναρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε μια ανασκόπηση της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης καθώς και μια εμβάθυνση πάνω στις έννοιες όπως “μουσείο” και “αρχιτεκτονική”.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη με μακρόχρονη ιστορία και διαχρονική παρουσία, αποτελώντας ένα είδος παλίμψηστου. Έτσι, η κεντρική ιδέα του project επιδιώκει να εκφράσει την πορεία και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της πόλης σε διάφορες χρονικές περιόδους καθώς επίσης και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συγκυρίες που τις επηρέασαν. Παρουσιάζεται, με τον τρόπο αυτό η ιδέα της διαστρωματικότητας όπως επίσης και των αρχιτεκτονικών ιχνών που αφήνει η μία περίοδος στην άλλη.

Κατά αυτό τον τρόπο, το αφηγηματικό σενάριο διαρθρώνεται ως εξής: Η έκθεση διαρθρώνεται σε 5 ενότητες- “πυρήνες” , η καθεμία από τις οποίες διαθέτει δύο υποενότητες.
Η πορεία της μόνιμης έκθεσης ξεκινά από την ενότητα των πρόσφατων εξελίξεων και συνεχίζει κάνοντας μια αναδρομή από στο παρελθόν, ξεκινώντας από την ελληνιστική περίοδο και τελειώνει στο σήμερα. Στο τέλος της μόνιμης έκθεσης, ο επισκέπτης συναντά το κομμάτι της περιοδικής έκθεσης.

Όσον αφορά τη μορφολογία του κτιρίου, κρίθηκε σημαντικό εξαρχής αυτή να εκφράζει την
κεντρική μουσειολογική ιδέα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το μουσείο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: το επίπεδο 0/δημόσιο, το επίπεδο -1,που διαθέτει κάποιες συμπληρωματικές λειτουργίες ως προς το προηγούμενο και το επίπεδο 1/έκθεση.

Το οικόπεδο στο οποίο τοποθετείται το κτίριο ανήκει στο χώρο της ΔΕΘ μεταξύ των οδών
Αγγελάκη και του κεντρικού άξονα της ΔΕΘ. Το υψηλότερο με το χαμηλότερο σημείο του έχουν μια διαφορά 7 μέτρων. Έτσι τροποποιώντας τις αρχικές υψομετρικές καμπύλες, το επίπεδο 0-βάση “βυθίστηκε” στο έδαφος, ενώ οι ενότητες των εκθέσεων αναδεικνύονται ως “γλυπτά” πάνω από τη βάση.

Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο ελεύθερα επίπεδα-εκθεσιακές ενότητες. Πάνω στους “τοίχους” της ενότητας-πυρήνα προβάλλονται οι συγκυρίες της εκάστοτε περιόδου, ενώ τα δύο επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με μια πλατφόρμα-ανελκυστήρα που παρουσιάζει τη μετάβαση από τη μια περίοδο στην άλλη. Για τη μετάβαση από τη μια ενότητα στην άλλη σχεδιάζονται γέφυρες που λειτουργούν ως συνεκτικοί ιστορικοί κρίκοι.__


#title: Thessaloniki Architecture Museum_Mount Museo
#students: Karagianni Stella, Koskeridou Eleni-Maria
#date: February 2016
#subject: Museum and Exhibition Design
#supervisors: Kalogirou Nikolaos, Lefaki Stuliani, Paka Alkmini, Sakantamis Konstantinos,
Skaltsa Malamatenia, Galikas Stergios
#faculty/department: Faculty of Engineering AUTH/School of Architecture


The main subject of this studio is the design of a museum about the architecture of Thessaloniki.

At the beginning of the project, we tried to find the central idea and the museological scenario, during which there was a review of the history and architecture of Thessaloniki and a deepening on the concepts such as " museum " and " architecture ".
Thessaloniki is a city with a long history and timeless presence, forming a kind of palimpsest. So, the central idea of the project seeks to express the state and evolution of architecture in the city at various times as well as the economic, social and cultural circumstances that affected it. Occurs, thus the idea of layering as well as the idea of architectural traces left by one period to another.

In this way, the narrative scenario is structured as follows: The exhibition is structured into 5 sections- " cores “, each of which has two subsections. The route of the permanent exhibition starts from the unity of the recent events and continues with a flashback, starting from the Hellenistic period and ends in nowadays. At the end of the permanent exhibition, the visitor meets the session of the temporary exhibition.

Regarding the morphology of the building, it was important from the beginning that it should
express the central museological idea. To achieve this the museum is divided into three levels: Level 0 / public, level -1, which has some additional features to the previous level and the 1 / exhibition.

The site on which the building is placed belongs to the TIF area between Aggelaki street and the central axis of the TIF . The highest to the lowest point have a difference of 7 meters. Thus modifying the original contours, level 0 - based " sunk " into the ground, while the reporting units emerge as " sculptures " above the base.


Each section consists of two free - level exhibition sections. Over the " walls " of the core unit the circumstances of each period are projected, while the two levels are connected by a platform – lift showing the transition from one period to another. To move from one section to another some bridges are designed operating as a coherent historical links.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...