Urban Extensions to the Water




#τίτλος: Αστικές Επεκτάσεις στο Νερό
#φοιτητική ομάδα: Καθρέπτα Ελένη , Μυλωνάκου Αθηνά
#επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Γιαννίσης
#μάθημα: Ερευνητική Εργασία
#χρονολογία: Ιούνιος 2015
#σχολή / τμήμα: Πανεπιστήμιο Πατρών / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#τεύχος: link




Η σχέση της πόλης της Πάτρας με τη θάλασσα ήταν ανέκαθεν στενή, καθώς το λιμάνι της ιστορικά αποτέλεσε το βασικότερο παράγοντα ανάπτυξής της. Τόσο η χερσαία λιμενική ζώνη, όπου εκτυλισσόταν η κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα της Πάτρας, όσο και η θαλάσσια, όπου πρόσδεναν τα πλοία, αποτελούσαν ζωτικό κομμάτι, συγκεντρώνοντας τη λειτουργία και τη ζωή της πόλης. Ο θαλάσσιος χώρος “κατοικούνταν” από τα πλοία και αποτελούσε για την πόλη μία υδάτινη “γειτονιά”. Σήμερα, η μεταφορά του λιμανιού έχει δημιουργήσει ένα αστικό κενό και μία σχέση αποκοπής της πόλης από τη θάλασσά της, καθώς έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας που προσέδιδαν τα πλοία στη χαρακτηριστική εικόνα της Πάτρας. Αναζητούμε μια νέα αστικότητα, που θα αποκαταστήσει τη σχέση πόλης και νερού. Αναγνωρίζοντας το χωρικό, λειτουργικό και εννοιολογικό κενό που έχει δημιουργηθεί, διερευνούμε την πιθανή επέκταση και εκτόνωση της πόλης πάνω στο νερό και την “επανακατοίκηση” του θαλάσσιου χώρου. Η κατοίκηση του νερού έχει μια μεγάλη ιστορία, καθώς πολλοί πολιτισμοί επέλεξαν να αναπτυχθούν πάνω στο υγρό στοιχείο. Σήμερα το νερό προτείνεται ως ένα νέο πεδίο επέκτασης των πόλεων, τα πλεονεκτήματα της οποίας απαντούν σε καίρια σύγχρονα ζητήματα. Μελετάμε πόλεις που επεκτάθηκαν στο νερό με ποικίλους τρόπους από τη λειτουργία αστικών επιπέδων που αναφέρονται σε δημόσια προγράμματα, δημόσια δίκτυα, αστικές λειτουργίες, δημόσιους υπαίθριους χώρους, σε οικιστικές ζώνες αλλά και ολόκληρα αστικά σύνολα. Εστιάζουμε στους τρόπους που ο αστικός ιστός εξυπηρετείται από επεκτάσεις στο νερό. Οι δυνατότητες που προσφέρει μια τέτοια επέκταση στο νερό αποτελούν ένα ιδιαίτερο πεδίο μελέτης, που στην περίπτωση της Πάτρας μπορεί να διαπραγματευτεί την επανασύνδεσή της με το νερό. Θεωρώντας πως ο θαλάσσιος χώρος της Πάτρας κατοικήθηκε από τα πλοία και τη ζωή που εμπεριείχαν, αποτελεί ένα εν δυνάμει νέο αστικό τόπο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει λειτουργίες και προγράμματα της πόλης. Η ιδέα της αναβίωσης του θαλάσσιου χώρου έχει τη δυνατότητα να σκιαγραφήσει μία νέα πραγματικότητα.


#title: Urban Extensions to the Water
#students: Kathrepta Elenh , Mylonakou Athina
#supervisor: Dimitris Giannisis
#course: Research Thesis
#date: June 2015
#school / department: University of Patras / Architecture Department


Patras has always been closely connected to the sea, as its port constituted the principal contributor to its overall growth through the ages. The overland port area, where all the social and financial activities took place, as well as the marine, where the ships grounded, both were a vital part of the city, summoning its life and activities. The sea area “was inhabited” by ships forming in fact a marine “neighborhood” of the city. Nowadays, the port’s transfer has created an urban gap and has alienated the city from the sea, altering the characteristic image of Patras with the ships grounded at its port. What we look for today is a new way of urban living, which will rebuild the relation between the city and water. Being aware of the spatial, functional and semantic gap created, we explore the possibilities of expanding the city on the water, as well as “resettling” the sea area. Building a city on water has always been a considerable option and, in fact, many civilizations chose to evolve on the sea. Nowadays, it is proposed as a new field of city expansion, with benefits responding to numerous contemporary issues. We study cities developed on water in a diversity of ways, such as urban levels relating to public programs, public networks, urban activities, public outdoor facilities as well as residential areas and even real cities. We focus on how and on what ground the urban network benefits from broadening on water. Such an expansion on water offers a wide range of possibilities, which should be further studied, especially regarding Patras and her reconnection to water. Taking into consideration that the sea area of Patras was once inhabited by ships, it constitutes a potential urban area, capable of hosting facilities and other activities of the city. This idea of recapturing life on water has the power to lead the way to a new reality.



  

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...