Synergy of old and new: historic fortified architecture - contemporary interventions#τίτλος: Συνέργεια παλιού και νέου: ιστορική φρουριακή αρχιτεκτονική – σύγχρονες επεμβάσεις
#φοιτητική ομάδα: Αγγελική Λαλαούνη, Λεμονιά Στεφανίδου 
#επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαρία Δούση
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2015
#μάθημα: Ερευνητική Εργασία
#σχολή / τμήμα:  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#τεύχος: link


Περίληψη

Η παρούσα εργασία, εξετάζει τις σύγχρονες επεμβάσεις σε ιστορικά οχυρωματικά συγκροτήματα και τον τρόπο με τον οποίο η νέα αρχιτεκτονική συνδιαλέγεται με την υφιστάμενη δομή.
Η οχυρωματική αρχιτεκτονική αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία μνημείων, που δημιουργήθηκε με στόχο την προστασία από επιδρομές και επιθέσεις. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από μορφές εσωστρεφείς, με ελάχιστο φωτισμό, αποπνικτική ατμόσφαιρα και μικρούς και στενούς χώρους. Για να γίνει εφικτή η επανάχρηση ενός τέτοιου χώρου, είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του, η μετατροπή του από κάτι σκοτεινό και εσωστρεφές, σε κάτι ευχάριστο και εξωστρεφές, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης.
Αυτή ακριβώς η πρόκληση που χαρακτηρίζει τη διαδικασία του μετασχηματισμού, μας οδήγησε στην επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας κτιρίων, καθώς η ριζική αλλαγή της χρήσης τους παρουσιάζει αυξημένο επίπεδο δυσκολίας: ο αρχιτέκτονας πρέπει μέσα από την επέμβαση του, να σεβαστεί τις αξίες που χαρακτηρίζουν το ιστορικό κτίριο, και επιπλέον να δώσει λύσεις στα πολυάριθμα προβλήματα που προκύπτουν από την ιδιαίτερη φύση και τη δομή των κτισμάτων αυτής της κατηγορίας.
Μέσα από την ανάλυση μιας σειράς παραδειγμάτων, που εντοπίζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, διερευνούμε τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις νέες επεμβάσεις και στο υφιστάμενο ιστορικό δόμημα. Πρόκειται για διαφορετικούς τύπους επεμβάσεων, στις οποίες, τόσο οι νέες χρήσεις και τα υλικά που επιλέγονται, όσο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ιστορικά κελύφη, είναι διαφορετικά. Ωστόσο το κοινό σημείο τους, είναι η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τις επεμβάσεις, η επιλογή ισχυρών μορφών και σύγχρονων υλικών που αποτελούν μια νέα ξεκάθαρη αρχιτεκτονική φάση που συνδιαλέγεται με την προϋπάρχουσα δομή. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την αναβίωση των κτιρίων αυτών, μέσω μιας νέας αρχιτεκτονικής, και όχι πλέον μέσω της αναπαραγωγής παλαιότερων προτύπων. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι ο διάλογος που δημιουργείται από τις αντιθέσεις ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, η σχέση των οποίων καθορίζεται από τον αρχιτέκτονα με τη χρήση διαφόρων εκφραστικών μέσων.
Στόχος είναι, μέσω αυτής της έρευνας, να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που η σύγχρονη αρχιτεκτονική «εισβάλει» σε ένα ιστορικό κτίριο, και να γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

  • Πως επιτυγχάνεται η ισορροπία και η ενότητα ανάμεσα στο νέο και το παλιό;
  • Σε τι βαθμό μπορούμε να επέμβουμε στο κτίριο και πώς δικαιολογείται αυτή η αναγκαιότητα;
  • Με ποιους τρόπους αναδεικνύονται οι αξίες του μνημείου μέσω του νέου σχεδιασμού και πώς η χρήση σύγχρονων υλικών επηρεάζει αυτή τη διαδικασία;
  • Ποιες χρήσεις και υλικά θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα για τα φρούρια;


#title: Synergy of old and new: historic fortified architecture – contemporary interventions
#students: Angeliki Lalaouni, Angeliki Stefanidou 
#course: Research Thesis
#supervisor: Maria Dousi
#dateFebruary 2015
#school / department: Aristotle University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture


Abstract

This paper examines the contemporary interventions in historic fortification complexes and the manner in which the new architecture converses with the existing structures.
Fortified architecture constitutes a particular category of monuments, created to protect from raids and attacks. Consequently, castles and towers are characterized by introverted forms, with minimal lighting, suffocating atmosphere and small narrow spaces. In order to be reused, it is necessary, that their function is redefined, and that they are converted from something dark and introvert, to something pleasant and extrovert, which meets the needs of modern living.
It is this challenge that characterizes the process of transformation that led us to select this specific category of buildings, as the radical change of their use presents an increased level of difficulty. Consequently, architects must, through their intervention, respect the values of the historic building and, furthermore, provide solutions to the numerous problems arising from the particular nature and structure of the buildings of this category.
Through deep analysis of several European examples of restored castles and towers, we search out the dialog between new interventions and existing historic fabric. We analyzed different types of interventions in which the new uses, the chosen materials, as well as, the manner in which the historical shells are treated, are different. However, their common point is the creativity that characterizes the interventions, the selection of strong forms and contemporary materials that represent a new clear architectural phase, which converses with the existing structure. Consequently, the revival of these buildings is achieved with the help of new architecture, and no longer via the repetition of older forms. The dominant feature is the dialogue generated by the contrasts between the old and the new, the relationship of which is determined by the architect, thanks to the use of various means of expression.
The aim of this research is to obtain conclusions regarding the way that contemporary architecture "invades" a historical building, and to make an attempt to answer the following questions:

  • How can we achieve balance and unity between the new and the old?
  • To what extent can we intervene in the building and how is this need justified?
  • In what ways are the values of the monument highlighted through the new design and how does the use of contemporary materials affect this process?
  • Which uses and materials are considered to be the most appropriate for the forts?

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...