Sheltering humanity: Emergency-hosting proposals for people in the Mediterranean Sea


Ανoικτό κάλεσμα για υποβολή προτάσεων: Καταφύγια για την ανθρωπότητα,Προτάσεις για επείγουσα υποδοχή ανθρώπων στη Μεσόγειο. Deadline 18 Μαρτίου 2016.

Download Brief HereΑνoικτό κάλεσμα για υποβολή προτάσεων
Καταφύγια για την ανθρωπότητα:
Προτάσεις για επείγουσα υποδοχή ανθρώπων στη Μεσόγειο

Το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι (MOHA) ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και αρχιτεκτονικών σεναρίων για την επείγουσα υποδοχή ανθρώπων στη Μεσόγειο. Η πρόσκληση στοχεύει στη συλλογή σχεδιαστικών επιλύσεων και προτάσεων για καταφύγια έκτακτης ανάγκης και  περιβαλλοντικής προστασίας για ανθρώπους, οι οποίοι φτάνουν στις ακτές της Μεσογείου από χώρες που υποφέρουν από συγκρούσεις και πολιτικές αναταραχές. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φοιτητικές ή/και ερευνητικές προτάσεις και διπλωματικές εργασίες σχετικά με το παραπάνω θέμα, που εκπονήθηκαν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 18 Μαρτίου 2016, στη διεύθυνση: shelteringhumanity@moha.center

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διττός. Αποσκοπεί στη συλλογή δημιουργία παλέτας ιδεών και ευρηματικών επιλύσεων των πολύπλοκων ζητημάτων της πρωτοφανούς ροής ανθρώπων, καθώς και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της στη γενιά αρχιτεκτόνων που εκπαιδεύονται σήμερα ή βρίσκονται στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χορηγούν πτυχία αρχιτεκτονικής σε οποιοδήποτε επίπεδο, ή ιδρύματα που διεξάγουν έρευνα σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Νέοι επαγγελματίες ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων συνθετικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ως εκ τούτου, ευρύ φάσμα σεναρίων είναι ευπρόσδεκτα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο μελέτες αυτόνομων και ευέλικτων κατασκευών
όσο και προτάσεις ευρύτερων παρεμβάσεων ικανές να προσαρμόσουν στις ακτές της Μεσογείου.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α. Δύο πινακίδες Α2 (42.0 x 59.4 εκ.), οριζόντιου προσανατολισμού, σε αρχείο jpeg ή pdf, με κατάλληλη παρουσίαση και τεκμηρίωση
της πρότασης (σχέδια, οπτικοποιήσεις, διαγράμματα, σκίτσα, κτλ)

β. Κείμενο περιγραφής της πρότασης στα αγγλικά, 350-500 λέξεις, σε αρχείο doc, docx ή txt, με στοιχεία της πρότασης, κύριους στόχους και γενικά χαρακτηριστικά

γ. Σύντομο βιογραφικό των μελών της ομάδας της πρότασης στα αγγλικά, 100-150 λέξεις, σε αρχείο doc, docx ή txt, με στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, ιστοσελίδα, κτλ)

Τα έργα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή. Επιλεγμένες προτάσεις θα βραβευθούν και θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του MOHA, ενώ επιλεγμένες συμμετοχές θα δημοσιευθούν σε συλλογικό τόμο και στο archstudies.gr αλλά και άλλα αρχιτεκτονικά e-περιοδικά και sites.

Σημαντικές ημερομηνίες:
4 Ιανουαρίου 2016 ανακοίνωση πρόσκλησης
18 Μαρτίου 2016 υποβολή προτάσεων
Μάρτιος-Απρίλιος 2016 ανακοίνωση βραβείων
Απρίλιος – Μάιος 2016 έκθεση

Yπό την αιγίδα των:
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco

Επιστημονική Επιτροπή:
Νίκος Καλογήρου (επικεφαλής), Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλκμήνη Πάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Σακαντάμης, Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Καζιόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Ανταολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δέσποινα Ζαβράκα, Καθηγήτρια Εφαρμογών, ΤΕΙ Ανταολικής Μακεδονίας & Θράκης

Συντονισμός:
Δέσποινα Ζαβράκα, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Call for Projects
Sheltering humanity:
Emergency-hosting proposals
for people in the Mediterranean Sea

MOHA is announcing a call for academic projects and architectural scenarios on emergency hosting proposals for people in the Mediterranean Sea. The call is about gathering design concepts and proposals for emergency sheltering and environmental protection on shores and coastlines of the Mediterranean Sea, receiving people from countries suffering conflicts and political turmoil. The call is open to academic projects, architectural and environmental proposals by students and/or researchers at undergraduate, diploma and postgraduate levels. 

Projects should be submitted electronically by 18th March 2016 at email: shelteringhumanity@moha.center

The objective of this initiative is twofold. It aims at gathering a palette of diverse ideas and inventive resolving of the complicated matters in uncontrolled immigration, as well as monitoring the impact of contemporary phenomenal human flows to generation of architects
that are currently been trained or been at early professional stages. It is open to all higher education institutions that are granting degrees of architecture at any level, or institutions that are conducting research on relevant eras. Young practicing professionals are also encouraged to submit their work.

MOHA looks forward to receiving projects of synthetic and cultural diversity. Therefore, a wide range of elaborate scenarios will be welcomed, from individual and flexible structures to greater proposals for interventions, able to adjust on Mediterranean shores.

Submission requirements include:

a. Two A2 panels (42.0 x 59.4 cm), landscape oriented, jpeg or pdf format, with properly arranged visual documentation of the project
(drawings, illustrations, diagrams, sketches, etc.)

b. Text description of the project in english, 350-500 words, doc, docx or txt format, with project details, main aims and characteristics, key features and academic credits

c. Short biographical note of design team members in english, 100-150 words, doc, docx or txt format, with contact details (names,
emails, websites, affiliations, etc)

Submitted projects will be reviewed by the scientific committee. Four submissions will be awarded and selected submissions will be exhibited in special event at MOHA premises. Awarded and selected submissions will be published in collective volume and they will be featured on archstudies.gr as well as on other specialized e-journals and websites.

Important dates & deadlines:
4th January 2016 announcement
18th March 2016 deadline for project submission
March- April 2016 awards’ announcement
April – May 2016 exhibition

Under the aegis of:
Hellenic Republic Ministry of Culture, Education and Religious Affairs
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Hellenic National Commission for Unesco

Scientific Committee:
Nikos Kalogirou (Head of committee) Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Alkmini Paka, Assistant Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Anastasios Tellios, Assistant Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Kostas Sakantamis, Lecturer, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Dimitris Kaziolas, Associate Professor, Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology
Despoina Zavraka, Lecturer, Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology

Coordination:
Despoina Zavraka, Lecturer, Department of Landscape Architecture, Eastern Macedonia &Thrace Institute of Tech. Greece
Anastasios Tellios, Assistant Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece1 comment :

  1. Synthesis
    When sites move to Synthesis and our efficient NGINX architecture, they can sustain twice the traffic and consume about 1/8th of the resources.
    http://www.mot-centre.com/

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...