Islamic cultural center in Athens: Siting criteria


#Θέμα:  Ισλαμικό κέντρο στην Αθήνα: Κριτήρια χωροθέτησης
#Ονόματα φοιτητών: Σιγάλα Αλίκη, Χιώτης Άγγελος
#Χρονολογία: Ιούλιος 2014
#Μάθημα: Ερευνητική Εργασία
#Επιβλέπων καθηγητής: Κλαμπατσέα Ρένα
#Σχολή / Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
#link: τεύχοςΠερίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τα χαρακτηριστικά του χώρου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ένα μουσουλμανικό κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει και χώρο προσευχής σε μη μουσουλμανικό περιβάλλον, συγκεκριμένα αυτό της Αθήνας: της μοναδικής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που δεν διαθέτει επίσημο χώρο προσευχής για τους μουσουλμάνους κατοίκους της.
Ένα κτίριο τέτοιας φύσης δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση με τον χώρο γύρω του: προσελκύει και προσελκύεται, αποκλείει και αποκλείεται από συγκεκριμένες χρήσεις και χρήστες. Αυτό συμβαίνει διότι απευθύνεται σε ορισμένη μερίδα πληθυσμού, η οποία αποτελεί μειονότητα στην περιοχή. Η κατασκευή ενός τέτοιου κέντρου, βοηθά την μειονότητα να παραμείνει ενωμένη και ενδυναμώνει μνήμες από την πατρίδα, ενώ παράλληλα εξετάζει ένα πολύ ευαίσθητο και προσωπικό για τον καθένα θέμα: αυτό της θρησκείας. Συνεπώς, ο χώρος που επιλέγεται να χωροθετηθεί το μουσουλμανικό κέντρο αποτελεί κρίσιμη επιλογή, καθώς πρέπει να βοηθά τους χρήστες του να αισθάνονται άνετα. Επιπλέον, ένα τέτοιο κτίριο τείνει να δημιουργήσει γύρω του έναν πυρήνα λειτουργιών που σχετίζονται άμεσα με την μουσουλμανική μειονότητα, αλλάζοντας τον μέχρι τότε χαρακτήρα της περιοχής, ίσως απομακρύνοντας τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό ή τους γηγενείς κάτοικους, ανάλογα με τον βαθμό δεκτικότητάς τους προς το διαφορετικό. Η τοποθέτηση ενός σύγχρονου μουσουλμανικού κέντρου στον αστικό ιστό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μέρος μιας γενικότερης πολιτικοκοινωνικής πολιτικής, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια γενική κατεύθυνση σε διεθνές επίπεδο ως προς την επιλογή τοποθεσίας του χώρου όπου αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί. Στην μελέτη αυτή επιχειρείται να προταθεί ένα σύστημα κριτηρίων, το οποίο προσδοκά να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερο υπόβαθρο της Αθήνας, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία ενός ενεργού, εξωστρεφούς αστικού στοιχείου, που θα συνάδει με την παγκόσμια και τοπική ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στον Δυτικό κόσμο.
Σαφές είναι ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη κοινωνίας και μειονότητας στον χώρο. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με τον αστικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική του τεμένους και τις γενικές αντιλήψεις της κοινωνίας. Τέλος, θεωρούμε βασικό δικαίωμα αυτό της ανεξιθρησκίας και της ελεύθερης προσευχής σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ικανοποίηση τέτοιων αναγκών.


#project title: Islamic cultural center in Athens: Siting criteria
#student name: 
Sigala Aliki, Chiotis Angelos
#academic year: July 2014
#course: 
Research thesis project
#supervisor: 
Klabatsea Irene
#school:
School of Architecture, National Technical University of Athens


Summary

The aim of this project is to investigate the features of the space in which an Islamic cultural center, including a place of worship, is to be established and, in particular, in a non-Muslim environment, that is Athens. Athens is the only European capital that does not have an Islamic cultural center.
A building of this kind interacts with its surroundings and this raises controversial issues, since its main users belong to a specific population group that is a minority in the area and the country in general. On the one hand, an Islamic cultural center is a very important building for the Muslim community in Christian countries, because it helps the community to be united and reminds them of their homeland. On the other hand, the personal issue of religious freedom becomes more prominent. As a result, the selected location in which the building is to be constructed is essential, because its visitors should be welcomed and feel safe. Moreover, an Islamic cultural center would prompt several activities involving the minority, which would take place around it, altering completely the existing character at the selected area – maybe causing a part of the non-Muslim population to leave.
The selected location in the urban fabric is subject to each country’s sociopolitical strategy, as there is no international regulation thereon. Thus, this study suggests the use of a criteria system to identify the location for an Islamic cultural center, which would contribute to the general integration of the Muslim community into the Greek society within the framework of the overall integration of Muslims into western societies.
During this process there are numerous parameters to be taken into consideration in order to achieve the peaceful co-existence between the minority and the local people. Such parameters relate to urban design, mosque architecture and general beliefs of the local population. Lastly, we strongly believe that religious freedom is one of the most significant human rights and the State should ensure that the pertinent needs be met.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...