Design for the Elderly

#τίτλος: Σχεδιασμός για την Τρίτη ηλικία
#ονόματα φοιτητών: Κερασοβίτη Κωνσταντίνα
#χρονολογία: Σεπτέμβριος 2015
#μάθημα:
 Ερευνητική εργασία
#επιβλέπον:
 Τσαγκρασούλης Αριστείδης
#σχολή / τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια «τρίτη ηλικία» συνήθως μας φέρνει στο νου ηλικιωμένους ανθρώπους, με προβλήματα υγείας, που δυσκολεύονται να φροντίσουν τον εαυτό τους. Συχνά είναι μοναχικοί, και, παρά τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν μετά το τέλος της πορείας τους ως εργαζόμενοι, οι ευκαιρίες για διασκέδαση είναι λιγοστές. Αναφερόμενοι στην τρίτη ηλικία, συνήθως χρησιμοποιούμε ως χρονολογικό όριο διαχωρισμού ενηλίκων–υπερήλικων τα 65 έτη. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζουν να προκύπτουν φυσιολογικές, βιολογικές αλλαγές στον οργανισμό του ανθρώπου. Η μέριμνα για τα ηλικιωμένα άτομα είναι πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό, αλλά και μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 21ος αιώνας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, από το 1995 ως το 2006 η σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται μεγάλη αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων κυρίως μετά το 1995. Η παρουσία όλο και περισσότερων ατόμων τρίτης ηλικίας γύρω μας, μετατρέπει την ανάγκη για μέριμνα της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν.
Μέσω του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος, γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης των ανθρώπων αυτών και του τρόπου ζωής τους αλλά και μία προσέγγιση στα μοντέλα διαβίωσης, φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ατομικές τους ανάγκες θα πρέπει να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωής αλλά και να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να σχεδιαστεί ένα καλύτερο και πιο φιλικό περιβάλλον. Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια δημογραφική γήρανση αλλά και τα ποσοστά ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την τεράστια αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό γίνεται και μία ανάλυση των χώρων οι οποίοι φροντίζουν για την περίθαλψη ατόμων προχωρημένης ηλικίας, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας τους και να αναρωτηθούμε πως μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικοί. Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις με τις οποίες μπορούμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που στηρίζεται στον εργονομικό σχεδιασμό και έχει ως κύριο γνώμονα το ίδιο το άτομο και τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν υπάρχει ένα «ιδανικό μοντέλο ζωής» για τα άτομα τρίτης ηλικίας, αυτό σίγουρα εστιάζει στην συνύπαρξη διαφόρων ηλικιακών ομάδων, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αίσθημα απομόνωσης που νιώθουν τα ηλικιωμένα άτομα.

#title: Design for the Elderly
#student: Kerasoviti Konstantina
#date: September2015
#course: Research Thesis
#school / department:  Department of Architecture, University of Thessaly
#supervisor: Tsangrassoulis Aris

The term "third age" usually reminds us old people with health problems who have difficulties taking care of themselves. They are often lonely, and, despite their free time, the opportunities for entertainment are scarce. Referring to old age, we usually use as a chronological adult separation limit, between old and very old, the age of 65 years. In this age begin to emerge physiological and biological changes in human organism. Care for the elderly is an economic and social problem and one of the major challenges the 21st century has to face. According to the National Statistical Service, from 1995 to 2006 the composition of the population by age groups has dramatically changed. In particular, there is a great increase in the proportion of older people mainly after 1995. The presence of more and more older people around us creates the need for care more urgent than any other time in the past.
Through this research, we made an attempt to understand these people and their way of life and also an approach to living models and elderly care facilities. Initially we will see their individual needs in order to understand them and the difficulties they face in their daily lives and how we can design a better and friendlier environment. Studying the statistical data relating to global aging and the percentage of older people in Europe, we may better understand the tremendous growth of older population, particularly in Greece. An analysis of environments that provide care for older people will help us to better understand the mode of their operation and how they can become more efficient. Finally, we present proposals with which we can contribute in the configuration of an environment based on ergonomic design and has as main guidelines the person himself and his personal needs. After completion of this study we conclude that if there is an "ideal model of life" for the elderly, it definitely focuses on the coexistence of different age groups in order to reduce as much as possible the feeling of isolation felt by the elderly.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...