The regeneration of Olympic Village in Athens and its incorporation in the municipality of Acharnes
#τίτλος: Ανάπλαση ολυμπιακού χωριού και ένταξη του στο δήμο αχαρνών
#φοιτητική ομάδα: Χριστίνα Μαρία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνα Μητροκανέλου , Ειρήνη Χατζηγεωργίου 
#επιβλέποντες: Γ.Πατρίκιος, Κ.Κεβεντζίδης, Θωμάς Ν.
#χρονολογία: Μάρτιος 2014
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία 
#σχολή / τμήμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση και επίλυση των προβλημάτων που εμφάνισε ο οικισμός του Ολυμπιακού Χωριού της Αθήνας, αλλά και την ένταξή του στον αστικό ιστό. Χτισμένο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κλήθηκε να εξυπηρετήσει δύο φάσεις, αυτή της Ολυμπιακής χρήσης, αλλά και τη Μεταολυμπιακή χρήση ως κοινωνική κατοικία, η οποία δόθηκε σε εργατικές οικογένειες. Η χωροθέτηση, όμως, αλλά και ο ίδιος ο σχεδιασμός γρήγορα αποδείχθηκαν λανθασμένες αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτησή του, ήταν περιφερειακή, στα σύνορα του παρακείμενου Δήμου και αρκετά μακριά από τον αστικό ιστό, περικυκλωμένο από εκτάσεις μη κατοικημένες. Αλλά και ο ίδιος ο σχεδιασμός βασίστηκε στη λογική της ζωνοποίησης, με ορισμό ζωνών κατοικίας, πρασίνου και εμπορίου. Παρά τις όποιες προθέσεις, καμία χρήση εκτός της κατοικίας δεν ευδοκίμησε κατά τη μεταολυμπιακή χρήση, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να απομονωθούν απόλυτα, ενώ αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η έρευνα για την αντιμετώπιση των αδιεξόδων βασίστηκε στην ενδελεχή καταγραφή και παρατήρηση του συνόλου του Δήμου, ο οποίος αντιμετωπίζει στο σύνολό του αντίστοιχα προβλήματα με το Ολυμπιακό χωριό. Διατυπώθηκε ένας σχεδιασμός ο οποίος βασίστηκε στην εξασφάλιση χώρων για την τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανέγερση των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών. Βάση αυτής της προσέγγισης αποτέλεσε η αστική γεωργία, καθώς ο αστικός ιστός της περιοχής χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων αδόμητων εκτάσεων. Ο τελικός σχεδιασμός είχε στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της περιοχής, μέσα από την αυτάρκεια του Δήμου για την κάλυψη βασικών αναγκών σε τροφή, ένδυση, υγεία, παιδεία και πολιτισμό. Μεγάλο ενδιαφέρον δόθηκε,επίσης, στη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση, κάτι που στερούνται αρκετοί κάτοικοι της περιοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη για πύκνωση του αστικού ιστού παραπλεύρως του Ολυμπιακού χωριού, οδήγησε στην επιλογή της βασικής σχεδιαστικής πρότασης, η οποία αφορά την ανέγερση κοινωνικής κατοικίας στην εγκατειλλημένη εμπορική ζώνη του Ολυμπιακού χωριού. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην αποφυγή σχεδιασμού ενός αποστειρωμένου υπνωτηρίου, για αυτό επιλέχθηκε μίξη των χρήσεων, με σχεδιαμό των ισογείων ως ήπιων εμπορικών καταστημάτων, αλλά και ο σχεδιασμός πλατειών και αστικών χώρων για την τόνωση της κοινωνικής ζωής. Άλλες επεμβάσεις αποτέλεσαν η διάνοιξη νέας οδού για τη σύνδεση του χωριού με το κέντρο του Δήμου, αλλά και επεμβάσεις στο υπόλοιπο κυκλοφοριακό δίκτυο.


#title: The regeneration of Olympic Village in Athens and its incorporation in the municipality of Acharnes
#students: Christina Maria Kontogianni, Konstantina Mitrokanelou, Eirini Chatzigeorgiou 
#supervisors: Patrikios G., Keventsidis K., Thomas N.
#date: March 2014
#course: Diploma Design Thesis
#school / department: University of Thrace / Faculty of Engineering /  School of Architecture
Τhe Diploma Design Thesis aimed at investigating and resolving the problems caused by the settlement of the Olympic Village in Athens and its integration into the urban fabric. Built for the needs of the Olympic Games in 2004, it was designed to serve two phases, the Olympic usage, and the post-Olympic usage as social housing, which was given to working-class families. The location, however, as much as the design, were quickly proved really wrong decisions. As regards to the location, it is peripheral, on the borders of the adjacent municipality and far away from the urban area, surrounded by uninhabited land. Moreover, its design was based on zoning, defining a residential area, a green area and a commercial area. Despite the  goverment’s and designers’ primitive intentions, not a single use apart from housing exists in the post-Olympics phase, causing the complete inhabitants’ isolation, while they face more and more financial and social problems. The research was based on the thorough observation and record of the entire municipality area, where inhabitants face similar with the Olympic village problems. A design was suggested that was based on the protection of primary production sites, the creation of jobs and the construction of the necessary social infrastructures. The basis of this approach was the process of urban agriculture (urban farming), as the urban fabric of the area is characterized by the existence of large unstructured spaces. The final design aimed at ensuring the sustainability of the region, through the self-sufficiency of the municipality on fullfiling the basic needs in food, clothing, health, education and culture. One of the main interests was also to ensure the right on habitat, which many residents lack. This fact and the need for densification of the urban fabric adjacent to the Olympic village, led to the choice of the basic design proposal, which involves the construction of social housing in the abandoned commercial zone of the Olympic village. Great emphasis was placed on avoiding the design of an isolated dormitorie, thus a mix of land uses was proposed, not only by suggesting commercial use for the ground floors of the appartments blocks, but also through the design of squares and urban spaces for the stimulation of social life. As for other interventions, the opening of a new road was designed in order to connect the village with the center of the municipality, and further interventions were also introduced to the rest of the traffic network.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...