Constructing memories in space and time#Τίτλος: Κατασκευάζοντας μνήμες στο χώρο και στο χρόνο
#ονόματα φοιτητών: Κοντογιάννη Χριστίνα Μαρία, Μητροκανέλου Κωνσταντίνα
#χρονολογία: Ιούλιος 2013
#μάθημα: Ερευνητική Διπλωματική Εργασία 
#επιβλέπων: Γ.Πατρίκιος, Κ.Κεβεντζίδης, Σ.Τσάδαρη
#σχολή/τμήμα:  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κατασκευάζοντας μνήμες στο χώρο και στο χρόνο

Κεντρικό θέμα της διάλεξης αποτέλεσε η διερεύνηση της σχέση της μνήμης, ατομικής και συλλογικής, με το χώρο. Η κοινή άποψη είναι ότι η κοινωνική ή συλλογική μνήμη παράγεται μέσα από εικόνες αντικειμένων, καθώς και χωρικών αναπαραστάσεων αλλά και αντανακλάται σε αυτές. Συνεπώς είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία της πολιτιστικής και συλλογικής μνήμης δεσμεύεται σε ένα σύστημα πολιτικών διακυβευμάτων. Μέσα από αυτή την έρευνα αποδεικνύεται πως η διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης και των μνημονικών τόπων στους οποίους αυτή αρθρώνεται στο εσωτερικό των κοινωνικών σχηματισμών, δεν είναι μια αυθόρμητη διαδικασία, αλλά υπαγορεύεται, διαπλάθεται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυρίαρχη ιδεολογία, με στόχο την κοινωνική συμμόρφωση και την εύρυθμη αναπαραγωγή του συστήματος. Επιχειρείται, λοιπόν, από τη μία η εξέταση της συλλογικής μνήμης των κυρίαρχων τάξεων, της επίσημης μνήμης, όπως ενσαρκώνεται και υλοποιείται στο χώρο της πόλης και από την άλλη, μιας ιστορίας που δε βασίζεται σε επιφανείς πράξεις και επιφανή απομεινάρια, αλλά υφαίνεται ανεπίσημα, από τις κυριαρχούμενες τάξεις. Η έρευνα βασίστηκε στη χρήση διαδοχικών θεωρητικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων γύρω από τις έννοιες της μνήμης, της εξουσίας και του χώρου, με μια κριτική ανάγνωση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Αρχικά, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας της μνήμης, με κύριο άξονα τις αναλύσεις του Halbwachs. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση της εκάστοτε εξουσίας με τη μνήμη, συγκεκριμένα πως μια επίσημη αφήγηση για το παρελθόν διαμορφώνεται με τη διαμεσολάβηση της κυρίαρχης ιδεολογίας και πως αναπαράγεται, με βάση την ανάλυση του Althusser σχετικά με τους μηχανισμούς του κράτους. Οι χωρικές αποκρυσταλλώσεις της μνήμης παρουσιάζονται ως οι συμβολικοί μηχανισμοί  μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η άρθρωσή της στο χώρο, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του Σ.Σταυρίδη. Τέλος, προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε τις μνήμες των κυριαρχούμενων, δανειζόμαστε τις θέσεις του Foucault σχετικά με την εξουσία και το χώρο, εισάγοντας την έννοια της ετεροτοπίας, ενώ γίνεται και μια προσπάθεια σύνδεσής της με το σχήμα των «κατωφλιών», έτσι όπως το στοχάστηκε ο φιλόσοφος Benjamin.

Subject: Constructing memories in space and time
Students: Kontogianni Christina Maria, Mitrokanelou Konstantina
Year : 2013
Lesson: Diploma Research Thesis
Faculty/Department: Faculty of engineering DUTH, School of Architecture
Supervisors: Patrikios G., Keventsidis K., Tsadari S.
Constructing memories in space and time

The main theme of the Diploma Research Thesis  was to investigate the relationship between collective memory and space.The common view is that social or collective memory is generated through pictures of objects and spatial representations and it is also reflected on them. It is therefore a matter of great importance for urban planning. However, this process of cultural and collective memory is committed to a system of political challenges. Through this research it is demonstrated that the formation of collective memory and mnemonic places to which memory is articulated within social formations, is not a a spontaneous process, but it is dictated, formed and inextricably linked to the dominant ideology for the achievement of social compliance. Therefore, the lecture examined both the collective memory of the ruling classes, namely the official memory and the way it is embodied in the city and the informal history written by the dominated classes, that is not based on eminent and illustrious history remains. The research was based on the use of successive theoretical and philosophical approaches around the concepts of memory, power and space, with a critical reading and drawing of conclusions. Firstly, a focus on the analysis of M.Halbwachs was undertaken to clarify the definition of memory. Then, the relationship between ruling class and memory was investigated. The analysis of L.Althusser on the ideological state apparatuses was used to prove that an official narrative about the past is formed by the mediation of the dominant ideology. The spatial impressions of collective memory were presented as a symbolic mechanism, according to the theoretical framework of S.Stavridis. Finally, the effort to approach the mnemonic places of the ruled class led to Foucault’s  theory on power and space, especially on the term of heterotopia, which was connected to the term of «passages» of the philosopher W. Benjamin. 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...