MEGASTRUCTURE
#Τίτλος εργασίας: MEGASTRUCTURE 
#Φοιτητική ομάδα: Κολλιοπούλου Βίκυ, Λαζούδη Τάνια, Μαρτίνη Παυλίνα 
#Χρονολογία: Φεβρουάριος 2014 
#Μάθημα: Αρχιτεκτονική καθ’ υπερβολήν : Τόποι πληροφόρησης, αναψυχής και επιθυμίας 
#Eπιβλέπων: Παπακώστας Γιώργος 
#Σχολή/Τμήμα: Πολυτεχνική σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Θέμα του project αποτελεί ο σχεδιασμός ενός καινούριου σημαντικού «τόπου» με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ταυτότητα και παρουσία, τόσο για τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης όσο και για ολόκληρη τη πόλη. Στόχος και επιθυμία μας λοιπόν, στα πλαίσια του θέματος του εργαστηρίου, ήταν η δημιουργία ενός εντυπωσιακού και θεαματικού κέντρου design, το οποίο θα προσελκύει κόσμο κάθε ηλικίας, σε όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις εποχές, καθιστώντας το ζωντανό.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο σημερινό Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, πάνω στο παραλιακό άξονα που συνδέει σημαντικά κτίρια της πόλης, τον Λευκό Πύργο, το Βασιλικό θέατρο και τα δύο Μέγαρα Μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το όριο μεταξύ στεριάς και θάλασσας, χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί η γραμμικότητα. Ωστόσο ο παρών σχεδιασμός της παραλιακής διαδρομής περιορίζει τη πρόσβαση του περιπατητή μέσα στο υδάτινο στοιχείο.


Λαμβάνοντας έτσι υπόψην τις απαιτήσεις του θέματος, τα χαρακτηριστικά του τόπου επέμβασης, καθώς και τις δικές μας επιθυμίες, θέτουμε τους εξής στόχους:

·         Ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και τον Όλυμπο

·         Δημιουργία συνέχειας μεταξύ παραλιακής διαδρομής και θάλασσας

·         Κατάληξη της παραπάνω διαδρομής σε μια μεγαδομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

·         Εναλλαγή στην όψη της μεγαδομής καθώς κάποιος περπατάει στο παραλιακό μέτωπο


Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με τη δημιουργία διαδρομών οι οποίες θα ξεκινούν από τη παραλιακή βόλτα και θα καταλήγουν στο κέντρο design και την υπερύψωση του κτιρίου (στα 40 μέτρα) ώστε να μην εμποδίζεται η θέα και να μη διασπάται η οριζοντιότητα του τοπίου. Η χρήση γυαλιού και καθρέφτη ως υλικά συμβάλλουν καταλυτικά στους σκοπούς αυτούς.

Αρχική και κεντρική μας ιδέα όπως φαίνεται στα διαγράμματα παρακάτω ήταν η δημιουργία ενός κύβου ο οποίος αρχίζει να διασπάται, χάνοντας τη συμπαγή του δομή και ενώνεται με οριζόντιες και εγκάρσιες λωρίδες, επιτρέποντας εκτός από την απρόσκοπτη θέα προς κάθε κατεύθυνση και την ελαφρότητα στις όψεις. Το πλέγμα 4*4 των τμημάτων του κύβου έπειτα μετατρέπεται σε πλέγμα 4*3 για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και την επίτευξη των αναλογιών 1/3, τόσο σε μήκος/πλάτος όσο και σε μήκος/ύψος.

Όσον αφορά στον εσωτερικό σχεδιασμό της μεγαδομής, επιθυμία μας ήταν και πάλι ο επισκέπτης κατά τη περιήγησή του να έχει θέα προς όλες τις κατευθύνσεις (παραλία, πόλη, θάλασσα, ορίζοντας, Όλυμπος), η ύπαρξη χώρων υπαίθριων και ημιυπαίθριων που θα φιλοξενούν δραστηριότητες και θα εκτονώνουν την εσωτερική κυκλοφορία (ευνοεί άλλωστε το κλίμα της Θεσσαλονίκης στη δημιουργία τέτοιου είδους χώρων), αλλά και η γέννηση ενδιαφέροντος και απορίας στον επισκέπτη σχετικά με τη πρόσβασή του στους εκθεσιακούς χώρους. Η σκέψη για ένα «λαβύρινθο» στο εσωτερικό του κτιρίου εκπληρώνει την επιδίωξη αυτή και θέτει «περιορισμούς» στην κίνησή του. Η πρόσβαση από τη παραλία γίνεται κατευθείαν στη μεγαδομή μέσα από ένα πύργο που θα υπάρχει στη προβλήτα και θα λειτουργεί ταυτόχρονα σαν παρατηρητήριο και φάρος τη νύχτα, ενώνοντας το κτίριο με μια υπέργεια διαδρομή και μια γραμμή τελεφερίκ, ενώ μια διαδρομή θα υπάρχει και στο πάνω επίπεδο της θάλασσας, μαζί με μια δίδυμή της υπόγεια κυρίως για τις ημέρες με κακοκαιρία.

Περιγράφοντας περιληπτικά τις κατόψεις, στην Α στάθμη συναντά κανείς την υποδοχή, τα γραφεία και τα καταστήματα, ένα χώρο workshop, μεγάλο χώρο για συγκεντρώσεις κοινού και τέλος έναν εκθεσιακό χώρο ιστιοπλοΐας, προς ανάμνηση του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης που προϋπήρχε στη προβλήτα. Το δώμα της πρώτης στάθμης λειτουργεί σαν έκθεση γλυπτικής.

Στη Β και Γ στάθμη οι οριζόντιες διαδρομές αποτελούν εκθεσιακούς χώρους μόδας και design αντίστοιχα, ενώ οι εγκάρσιες διανέμουν την κυκλοφορία του πλήθους προς αυτές. Στη Β στάθμη ταυτόχρονα υπάρχει και αίθουσα για επιδείξεις μόδας βιβλιοθήκη και στη Γ λειτουργεί εστιατόριο, café-bar, σινεμά και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο δώμα της Β στάθμης οι επισκέπτες μπορούν να δημιουργούν graffitis στους ελεύθερους τοίχους και στο δώμα της Γ να παρακολουθούν διαφόρων τύπων προβολές, αφού αποτελεί ουσιαστικά ένα digital park.


Subject: MEGASTRUCTURE

Students: Kolliopoulou Vicky, Lazoudi Tania, Martini Pavlina

Year : 2014

Lesson: Architecture in excess: places of information, pleasure and desire

Faculty/Department: Faculty of engineering AUTH, School of Architecture

Supervisor: Papakostas Georgios


This project is about the design of a new important "place" full of character, identity and presence, not only for the new beach in Thessaloniki but also for the entire city. Thus, our goal and desire was to create an impressive and spectacular design center, which will attract people of all ages all day long during every season giving it life.

The study area is located in today's Nautical Club of Thessaloniki, on the coastal axis that connects important buildings of the city, the White Tower, the Royal theater and the two Music Halls. More specifically, it is the boundary between land and sea, a characteristic of which is linearity. However, the current design of the coastal path restricts the access of the walker into the aquatic element.

So, taking into consideration the requirements of the subject, the characteristics of the place of intervention and our own desires, we set the following objectives:

·         Unobstructed view of the sea and Mount Olympus

·         Creation of continuity between the coastal path and the sea

·         Ending of the above route in a megastructure with particular characteristics

·         Alternation of the view of megastructure as someone walks on the beach frontThese objectives were achieved by creating routes that will start from the seaside and will lead to the design center and the elevation of the building (40 meters) in order not to block the view and break the horizontality of the landscape. The use of glass and mirror as materials contribute to these purposes in a catalytic way.

Our initial and main idea, as shown in the diagrams below, was the creation of a cube which starts to disintegrate, losing its compact structure and joins the horizontal and transverse strips, allowing lightness on the facades, besides the unobstructed views in every direction. The grid of 4 * 4 cube sections converted into a grid of 4 * 3 for better service of the functionality and the achievement of the proportions 1/3 both in length / width and length / height.

As for the interior design of megastructure, our goal was again for the visitor during the tour to have views towards all directions (beach, city, sea, horizon, Mount Olympus), the existence of outdoor and semi-outdoor spaces that will host activities and relieve internal circulation (also the climate of Thessaloniki favors in creating such spaces), but also the birth of interest and wonder of the visitor on the access to the exhibition grounds. The thought about a "maze" inside the building fulfills that objective and poses "limitations" to its movement. Τhe megastructure is accessed from the beach through a tower that will be the pier and simultaneously operates as an observatory and as a lighthouse at night, joining the building with an aboveground route and a cable car line, while a route will be created at the top level sea, along with a twin underground one mainly for days with bad weather.

Briefly describing the plans, on the A level one finds the reception, offices and shops, a workshop space, a large space for public gatherings, and finally an exhibition area of ​​sailing, to commemorate the naval Thessaloniki group that once existed at the dock. The roof of the first level functions as a sculpture exhibition.

On the B and C level, the horizontal paths are exhibition spaces and fashion design spaces respectively, while the transverse ones distribute the crowd towards them. On the B level, at the same time, there is room for fashion shows and on the C level, there is the library, a restaurant, café-bar, a cinema and a multipurpose room. On the roof of the B level, visitors can create graffitis on white walls and on the roof of the C level, they can watch different types of screening, since it is essentially a digital park.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...