Δώτια Τέμπεα | Τόπος και Τοπία Μνήμης

#Τίτλος: Δώτια Τέμπεα | Τόπος και Τοπία Μνήμης
#φοιτητής/ές: Σάπκα Ε., Μπακαλιού Αικ.
#επιβλέποντες: Τέλλιος Α.
#χρονολογία: Οκτώβριος 2014

#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Η πρόταση της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής,  η οποία αποτελεί κομβικό σημείο στάσης για το πέρασμα των Τεμπών. Στοχεύει στην ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του τόπου, στην ενοποίηση των βασικών του λειτουργιών, καθώς και στην γλυπτική ενσωμάτωση του σχεδιασμού στο φυσικό τοπίο, λαμβάνοντας ισάξια υπόψιν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Η Κοιλάδα των Τεμπών, τόπος λατρείας και έμπνευση για την μυθολογία, βρίσκεται σε στρατηγική θέση, ανάμεσα στα όρη Όλυμπος και Όσσα. Στο εσωτερικό της ρέει ο ποταμός Πηνειός. Το όνομα Δώτια Τέμπεα ή Δωτίου Πύλαι σχετίζεται αφενός με τη Δωτία την κόρη του Ελάτου, ηγεμόνα των Λαπιθών, και αφετέρου με το ρήμα «τέμνω», ως αποτέλεσμα της διάβρωσης των υδάτων που κατέκλυσαν τη θεσσαλική πεδιάδα, κατά τον Απολλόδωρο.
Η σχεδιαστική προσέγγιση, της πρότασης, βασίζεται στη δυναμική των ροών που κατακλύζουν την περιοχή, είτε αυτές είναι πιο γραμμικές και απόλυτες (εθνική οδός, σιδηρόδρομος,πεζογέφυρα) είτε είναι πιο φυσικές και ελεύθερες (πηγές, ποτάμι, άνεμος).
Προκειμένου να ανταποκριθεί λειτουργικά στη μεταβλητότητα του ποταμού, ο χώρος διαμορφώνεται κλιμακωτά σε επίπεδα τα οποία ενοποιούνται με ράμπες ομαλών κλίσεων, εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη και ασφαλή πρόσβαση στο σύνολο των επισκεπτών. Όσο η φυσική στάθμη του νερού ανεβαίνει, το σχεδιασμένο τοπίο μεταβάλλεται, ενώ τα όρια της όχθης συνεχώς επαναπροσδιορίζονται.

Με την πρότασή μας θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδικότητα του τόπου, να δημιουργήσουμε ένα νέο πυρήνα πολιτισμού και νέα τοπία μνήμης για τους επισκέπτες.


#Title: Dotia Tempea |Land and Memory Scapes
#Students: Sapka E., Mpakaliou Ailk. 
#Supervisor: Tellios A. 
#Year: October 2014 
#Course: Diploma Thesis
 #School: AUTH School of Architecture


The proposal of this thesis focuses on the area of Aghia (Saint) Paraskevi, which is a key staging point for the Tempe Pass. It aims to highlight the unique identity of the place, to connect the basic functions, and to incorporate the sculptural design with the natural landscape, linking the past, present and future.
The Vale of Tempe, place of worship and inspiration for the mythology, is strategically located between the mountains Olympus and Ossa. Through the Vale the Pineios River flows on its way to the Aegean Sea.
The name Dotia Tempea or Dotiou Pylai relates to both Dotia daughter of Elatos, ruler of Lapiths residing in Larissa in Thessaly, and with the verb "intersect", as a result of the corrosion that the water caused by flooding the plain of Thessaly, according to Apollodorus.
The design approach of the proposal, is based on vortex and dynamics of flows that inundate the area, either they are more linear and strict (such as highway, railway lines, the pedestrian bridge) or are more natural and free (springs, river, wind).
In order to respond functionally to this variability, the space is scaled by levels that are consolidated with ramps, to ensure free access to all the visitors. As the natural level of water rises, the designed landscape is changing, and the limits of the bank are continuously redefined.
In our proposal we want to enhance and highlight this unique character of the place to create a new cultural core and new memory scapes for visitors.

  No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...