Συνεδριακό κέντρο στην πόλη των Ιωαννίνων

#Τίτλος: Συνεδριακό κέντρο στην πόλη των Ιωαννίνων
#φοιτητής/ές: Κολοβού N.
#επιβλέποντες: Τριανταφυλλίδης Γ.
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2014

#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός συνεδριακού κέντρου μεσαίου μεγέθους στην πόλη των Ιωαννίνων, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος της αγοράς, αλλά και στις ανάγκες της ίδιας της πόλης και των κατοίκων της. Το οικόπεδο που επιλέχτηκε, έκτασης 36.000τ.μ., βρίσκεται στην παραλίμνια ζώνη της, σε ένα από τα θελκτικότερα σημεία της. Η πρόσβαση καθίσταται εύκολη, τόσο από την κύρια είσοδο της πόλης, όσο και από το αεροδρόμιο, παρακάμπτοντας το κέντρο της.
Βασικοί στόχοι του σχεδιασμού υπήρξαν η δημιουργία ενός κτηρίου τοπόσημου, ο συσχετισμός του τόσο με το αστικό μέτωπο από τη νότια πλευρά, όσο και με το φυσικό τοπίο από τη βόρεια πλευρά του οικοπέδου (λίμνη Παμβώτιδα), η δημιουργία πράσινων κοινόχρηστων χώρων. Κύριο στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί ο κεντρικός άξονας, που δημιουργείται ως συνέχεια υπάρχοντα άξονα του αστικού ιστού, ενώνει τις δύο μεγάλες πλατείες και οριοθετεί τους χώρους στέγασης των λειτουργιών, καθώς και η δημιουργία ενός στεγάστρου, που συνδέει ετερόκλητες χρήσεις και «επιτρέπει» στη βασική (αμφιθέατρο) να διατρυπήσει την επιφάνεια του, δηλώνοντας δυναμικά την παρουσία της στον χώρο.
Η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας τμημάτων του συνεδριακού κέντρου, συνέβαλε στη δημιουργία πυρήνων, δηλαδή σε έναν τύπο «κτηρίου μέσα στο κτήριο», οι οποίοι παρέλαβαν τις κυρίως χρήσεις του κτηριολογικού προγράμματος με διαχωριστικό αλλά και ενοποιητικό στοιχείο, τους κοινοχρήστους χώρους μεταξύ αυτών. Το κτήριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Φιλοξενεί ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 1000 θέσεων και ένα μικρότερο 250 θέσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, συσκέψεων και σεμιναρίων, χώρους εστίασης με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, μία μικρή βιβλιοθήκη, χώρους διοίκησης και εμπορίου, καθώς επίσης και υπόγειο χώρο στάθμευσης (160 θέσεων).
Όσον αφορά την κατασκευή , δημιουργούνται δύο κατασκευαστικά συστήματα, ένα των πυρήνων του κτηρίου και ένα του μεταλλικού στεγάστρου, βασιζόμενο στη χρήση χωροδικτυωμάτων και μεταλλικών υποστυλωμάτων, ενώ βασικά υλικά αποτελούν το εμφανές σκυρόδεμα, το ξύλο, το γυαλί, και ο τιτανιούχος ψευδάργυρος.


#Title: Conference center in Ioannina
#Student: Kolovou Ν.
#Supervisor: Triantafillidis G.
#Course: Diploma Thesis
#Year: March 2014
#School: University of Thessaly, School of Architecture

Subject of this diploma thesis is the design of a medium-size conference center (501-1200 participants), in the city of Ioannina, capable of meeting the requirements both of the contemporary market and the city life. The selected plot has a spread of 36.000 m2 and is situated by the lake of Ioannina, which is one of the most attractive areas. The access is easy, not only from the main entrance of the city, but also from the airport, detouring its center.
Key design goals were the creation of a building landmark, the correlation of both the urban front of the south side and the natural landscape of the north (Pamvotis lake), the design of green public space. Leading element of the composition is the centerline, created as a continuity of an existing road of the urban area, that connects the two large squares and delimiters the areas of the conference center, in addition to the formation of a metal roof, that houses and unifies heterogeneous services and allows the main (amphitheater) to perforate its surface, denoting its vital role.
To meet the requirement for autonomous spaces, cells were created to receive the main usage of the building program, with separable and integrative feature, the intermediary common spaces. The building is developed in four levels, basement, ground floor and two upper levels. It houses a main amphitheater of 1000 seats, a second one of 250 seats, conference and seminar rooms, catering rooms with their auxiliary spaces, a small library, offices, shopping areas, as well as an underground parking (160 positions).
As for the construction, two systems are created, one for the building cells and another for the metal roof, which is fitted by trusses and metallic pillars, while the main materials are the exposed concrete, wood, glass and titanium-zinc.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...