New Archaeological Museum of Delos

#Τίτλος: Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
#φοιτητής/ές: Βράκας Ε., Γουρζή Δ.
#επιβλέποντες: Εξαρχόπουλος Π., Αμερικάνου Ε., Λουκόπουλος Δ.
#χρονολογία: 2014

#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


 00_ Εισαγωγή // Αντικείμενο Μελέτης
    Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου, με στόχο να αναδείξει έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, το νησί της Δήλου, καθώς επίσης και να αναδείξει τα πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως  μετά τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων.

01_ Περιοχή Μελέτης // Iστορικά Στοιχεία
Η Δήλος βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου, στο κέντρο των Κυκλάδων. Κατά την αρχαιότητα, ήταν Ιερό νησί καθώς εκεί γεννήθηκε ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, δύο από τους πιο σημαντικούς θεούς του ελληνικού Πανθέου. Το 1990 η Δήλος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και προστατεύονται από την Unesco.
Το σημερινό μουσείο καταλαμβάνει 2.419 τ.μ. με δύο υπαίθριες αυλές. Επομένως ο ωφέλιμος εκθεσιακός χώρος είναι πολύ μικρός, σχεδόν ο μισός. Περιλαμβάνει 14 αίθουσες εκ των οποίων οι 11 είναι ανοιχτές στους επισκέπτες. Στο μουσείο φυλάσσονται σήμερα: 30.000 αγγεία, ειδώλια και μικροαντικείμενα, 8.000 γλυπτά και 3.000 επιγραφές.
Από τα παραπάνω στοιχεία μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις του υπάρχοντος μουσείου είναι ανεπαρκείς για να στεγάσουν τα αναρίθμητα ευρήματα που χρειάζονται φύλαξη και συντήρηση. Επομένως, η ανάγκη για δημιουργία ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου στο νησί της Δήλου κρίνεται επιτακτική προκειμένου να αναδειχθεί  και να προστατευτεί ο ιδιαίτερος αυτός αρχαιολογικός πλούτος.

02_ Βασικές Προθέσεις // Κεντρική Ιδέα
Πώς χτίζει κανείς στη Δήλο; πώς συνυπάρχει ένα σύγχρονο μουσείο με αυτόν τον αρχαίο ερειπιώνα; πως εντάσσεται ένα νέο κτήριο σε ένα τόσο ευαίσθητο τοπίο;
Βασική μας πρόθεση ήταν ο σχεδιασμός ενός μουσείου που θα εντάσσεται και  θα συνυπάρχει αρμονικά με τον αρχαιολογικό χώρο, διαφυλάσσοντας και ενισχύοντας την ατμόσφαιρα που αποπνέει ο ιερός τόπος. Ο συσχετισμός της  κλίμακας της νέας κατασκευής με αυτή των αρχαίων καθώς και η σωστή χωροθέτησή της στον αρχαιολογικό ιστό, ήταν κρίσιμες επιλογές για την επίτευξη του αρχικού στόχου.
Η θέση του νέου μουσείου που επιλέξαμε βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου που υπάρχει στο κέντρο του νησιού, καθώς αποτελεί σημείο όπου δεν έχουν εντοπιστεί αρχαία και επιπλέον πρόκειται για μία θέση που διατηρεί μία διακριτή απόσταση από τις επιμέρους αρχαιολογικές περιοχές χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται πολύ από αυτές. Όσον αφορά στο υφιστάμενο μουσείο, αυτό κρίνεται κατεδαφιστέο καθώς κτίστηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί ανασκαφές στο σημείο που βρίσκεται και επιπλέον πρόκειται για ένα κτήριο που αναμφισβήτητα αλλοιώνει το ιδιαίτερο δηλιακό τοπίο.
Από τις πρώτες κιόλας χαράξεις δημιουργήθηκε η ανάγκη να  επισημάνουμε με κάποιο τρόπο τη νέα παρέμβαση και να οριοθετήσουμε το νέο μουσείο μέσα στο ελεύθερο τοπίο. Η χρήση της στροφής (λογική που προϋπάρχει στον αρχαιολογικό ιστό), υπογραμμίζει και δηλώνει το “νέο”, ενώ τρία πέτρινα στοιχεία ορίζουν τη νέα κατασκευή και προσδίδουν σε αυτή τον επιθυμητό βαθμό περίκλεισης.
Το νέο κτήριο ακολουθεί αιθριακή διάταξη, την οποία συναντάμε στον υπάρχοντα ιστό. Αναπτύσσεται γύρω από μία κεντρική βυθισμένη αυλή παρέχοντας στους επισκέπτες  του μουσείου διαμπερείς διαδρομές, στοές, φανερούς αλλά και κρυφούς ημιυπαίθριους περιπάτους έτοιμοι να ανακαλυφθούν από αυτούς. Η βύθιση τμήματος του μουσείου αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του θέματος καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της χαμηλής κλίμακας, συμβολίζει την κάθοδο στη γη, τον τόπο δηλαδή που βρέθηκαν τα αρχαία και προσδίδει στο μουσείο μία μυστικιστική ατμόσφαιρα με αίσθηση σκοτεινού.
Γενικά, επιδιώξαμε το νέο μουσείο να αποτελέσει ένα “κέντρο” ώστε να λειτουργεί σαν πέρασμα για τους περιπατητές του νησιού, να συλλέγει κινήσεις από τις γύρω περιοχές και να ωθεί τους κατοίκους του μουσείου να κινηθούν προς αυτές.#Title: New Archaeological Museum of Delos
#Students: Vrakas E., Gourzi D.
#Supervisor: Eksarchopoulos P., Amerikanou E., Loukopoulos D.
#Year: March 2014
#Course: Diploma Thesis
#School:  DUTH Department of Architecture"New Archaeological Museum of Delos"
               
00_ Introduction // Study Purpose
  The study purpose of this diploma thesis is to create a new archaeological museum, aiming to highlight one of the most important archaeological sites in Greece, the island of Delos, as well as to highlight the valuable archaeological finds that have come to light after the excavations of recent years.

01_ Study Area // Historical Information
Delos is located in the heart of the Aegean, in the center of Cyclades. During antiquity, it was Holy Island as Apollo and Artemis, two of the most important gods of the Greek pantheon, were born there. In 1990 Delos was included in the list of monuments that are World Heritage Sites and are protected by UNESCO.
The current museum of the island occupies 2,419  sq.m. with two outdoor patios. Therefore the useful exhibition space is very small, almost the half. It includes 14 rooms of which 11 are open to visitors. Today, in the museum are stored: 30,000 vessels, statuettes and small items, 8,000 sculptures and 3,000 inscriptions. From the above information one can understand that the current facilities of the existing museum are insufficient to house the numerous findings that need storage and maintenance. Therefore, the need to create a new archaeological museum on the island of Delos is imperative in order to highlight and protect this special archaeological wealth.

02_ Basic Intentions // Central Idea
How does one build in Delos? How does a modern museum coexist with these ancient ruins? How does a new building fit into such a sensitive landscape?
Our main intention was to design a museum that would fit and coexist harmoniously with the archaeological site preserving and enhancing the atmosphere that the holy place exudes.
The correlation of the scale of the new construction with that of the ancient ruins as well as its right position in the archaeological site were critical choices in order to achieve the initial purpose.
The position of the new museum that we chose is at the base of the hill that is in the center of the island, as it constitutes a place where ancient ruins have not identified and moreover it is a position that keeps a discrete distance from the individual archaeological areas but without separating from them. With regard to the current museum, this is planned to be demolished as it was built without having done excavations at its position and moreover it is a building which undoubtedly alters the special landscape of Delos Island.
From the first drawings there was a need to emphasize somehow the new intervention and to define the new museum in the free landscape. The use of the turn (logic that exists at the archaeological place) highlights and declares the "new", while three stone elements define the new structure and give to it the desired degree of enclosing.
The new building follows a “patio” lie, which we find in the existing architectural system of the ancient ruins. It is developed around a central submerged courtyard providing to the visitors of the museum airy walks, arcades, overt and “secret” semi-open paths ready to be explored by them. The “submersion” of a museum part is characteristic of the thesis project as it helps to maintain the low scale, it symbolizes the descent on earth, the place that ancient parts were found and it also gives to the museum a mystical atmosphere with the feeling of the dark.
Thus, the composition of the new museum was developed in different levels by separating the individual functions. These levels are:
+ 8.00 m: Basic museum functions --à entrance, exhibition halls, restoration workshops, library - research center, lecture hall (main entrance).
+ 12.00 m: Secondary museum functions --à cafeteria, administration, information, educational programs, lecture hall (secondary entrance).
+ 15.00 m: Secondary accesses to the museum. At this level we find outdoor paths that introduce the visitors to the museum and are extensions of the natural land.
+ 18.00 m: Dwelling use --à hostels for researchers.
The visitors of the archaeological place are able to reach the museum from different entrances and wander freely in the open space as it is constantly open and receptive to them.
Generally, our purpose was the new museum to become a "center" that works as a passage for the walkers of the island, collects the movements from the surrounding archaeological areas and moves the residents of the museum to walk to them.
 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...