Το μετωνυμικό αντικείμενο της επιθυμίας

#Τίτλος: Το μετωνυμικό αντικείμενο της επιθυμίας
#φοιτητής/ές: Παπουτσοπούλου Α.Μ.
#επιβλέποντες:  Παπακώστας Γ.
#χρονολογία: 2013

#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Ο τρόπος αντίληψης και βίωσης του τόπου και του χώρου είναι υποκειμενικός. Ο καθένας λοιπόν έχοντας διαφορετικά ερεθίσματα, επιθυμίες, ανάγκες ζώντας και λειτουργώντας μέσα σε ένα δημόσιο αστικό τοπίο – τόπο – χώρο, διαμορφώνει μια προσωπική διαδρομή αφήνοντας το δικό του στίγμα. Αφορμή για το ξεκίνημα υπήρξε η αγάπη για το υδάτινο στοιχείο και στόχος μέσω της αρχιτεκτονικής σύνθεσης η σύνδεση του συμπαγούς με το ρευστό στοιχείο που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ή πολλά εναλλασσόμενα βιώματα και οπτικές. Επομένως ως τόπος παρέμβασης επιλέχθηκε η παραθαλάσσια περιοχή του Φαληρικού Όρμου στην Αθήνα, βασισμένο όχι στην υπάρχουσα κατάσταση αλλά στην μελλοντική μελέτη που έχει διεξαχθεί κυρίως από το αρχιτεκτονικό γραφείο του αρχιτέκτονα Renzo Piano.

Το ζητούμενο ήταν η ένωση δύο σημείων και αυτό εν τέλει αποδόθηκε με έναν έντονο εναλλασσόμενο απρόσμενο και ριζοσπαστικό σχεδιασμό (τοπογραφικό διάγραμμα), προκαλώντας με τη γεωμετρία του και προσφέροντας ελευθερία στην επιθυμία του επισκέπτη. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος, η διαδρομή και οι επιλογές συνεχίζουν επ άπειρον. Δημιουργείται ένα χωρικό δίκτυο διαδρομών, ένα δίκτυο επιλογών που αν συμψηφιστούν μοιάζει με λαβύρινθο, όπου ο επισκέπτης καλείται μέσω της διαδικασίας της εξερεύνησης και της ελεύθερης επιλογής να διαγράψει την προσωπική του πορεία χωρίς καθοδήγηση.

Υφίσταται λοιπόν μια διαδραστική σχέση του περιπατητή – επισκέπτη με το τοπίο, τη θάλασσα, το χώρο, όπου στην πορεία συναντάει διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους (εγκαταστάσεις) ή μη, ύψη που εναλλάσσονται, συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόσμενη θέα, πλήρη και κενά, οπτική ή μη συνάντηση, αμεσότητα, διαφάνεια. Ο αστικός χώρος λοιπόν προκύπτει ρευστός, συνεχής, με πολλαπλές κατευθύνσεις προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία επίσκεψης και συναισθηματικής εξέλιξης.

Γενικά: Το project είναι όλο πάνω στο νερό, πασσαλόπηκτο και στο ένα άκρο του ανοίγει για την διέλευση των πλοιαρίων. Το μήκος του πλησιάζει τα 3 χιλιόμετρα, το μέγιστο ύψος είναι 14.00μ, σεβόμενο τη τοποθεσία και την ανθρώπινη κλίμακα, και το ελάχιστο ύψος είναι –5.00μ, αφού υφίσταται εγκαταστάσεις και υπαίθρια διαμόρφωση κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας.


#Title: The metonymy object of desire
#Student: Papoutsopoulou A.M.
#Supervisor: Papakostas G.
#Year: 2013
#Course: Diploma Thesis
#School: AUTH School of Architecture

The way of perceiving and experiencing the place and space is subjective. Everyone therefore having different stimuli, desires, needs, ways of living and working in a public urban landscape - place - space, forming a personal route leaving his own mark.

The start point was the love for the water element and the goal through the architectural composition was to connect the solid with the fluid element that will result in one or more alternating experiences and perspectives. Therefore the place of intervention was chosen to be the coastal area of Faliro Bay in Athens, based not on the existing situation but in a future design which was carried out mainly by the architectural firm of architect Renzo Piano.
The issue was the union of two points and this ultimately attributed with a strong alternating unexpected and radical design (topographic diagram), causing with its geometry and offering freedom to the desire of the visitor. There is no a beginning or an end, the path and the choices continue indefinitely. It creates a spatial network of paths, a network of options that if sets off against it looks like a labyrinth, where the visitor is invited through the process of exploration and freedom of choice to draw his personal path without guidance.

There is therefore an interactive relationship walker - visitor with the landscape, the sea, the space where in the course meets landscaped common areas (facilities) or non, alternating heights, constantly changing and unexpected views, full and empty, visual meeting or not, directness, transparency. The urban space is therefore resulting as fluid, continuous, with multiple orientations offering a different experience of visiting and of emotional development.

Generally: The project is extended over the water, supported on piles and at the one end opens up for the passage of boats. The length approaching three km, the maximum height is +14.00m, respecting the location and the human scale, and the minimum height is -5.00m, since exists facilities and outdoor configuration below sea level.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...