Μετασχηματισμοί και θεωρητικές μεταγγραφές του κτιρίου οργανισμού Δοξιάδη στην Αθήνα

#θέμα: Μετασχηματισμοί και θεωρητικές μεταγγραφές του κτιρίου οργανισμού Δοξιάδη στην Αθήνα
#ονόματα φοιτητών: Παπαδάκη Μ., Παυλάκη Ε.
#χρονολογία: Μάρτιος 2014 
#μάθημα: Ερευνητική Διπλωματική Εργασία
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης
#επιβλέποντες: Κωτσάκη Αμαλία
#τεύχος: http://issuu.com/marina_p13/docs/doxiadis/1
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην διερεύνηση και ερμηνεία των βασικών θεωρητικών αρχών του Κωνσταντίνου Δοξιάδη  πραγματοποιώντας  διαδοχικές αναγωγές για την ανάγνωσή τους στο κτίριο των γραφείων του επί  της Στρατιωτικού Συνδέσμου και αργότερα στην επέμβαση επανάχρησης one Athens. Στόχος είναι η αξιολόγηση του αποτελέσματος της επέμβασης επανάχρησης του κτιρίου Δοξιάδη με βάση το διάλογο που δημιουργούν οι θεωρίες με τη δεύτερη φάση του κτιρίου αλλά και με τον τρόπο διαχείρησης του ζητήματος της συλλογικής μνήμης. Η εργασία δομείται σε 3 μέρη.

Εισαγωγικά παρουσιάζεται η μέθοδος εκπόνησης της έρευνας και θέτονται ο σκοπός, το αντικείμενο και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάλυση της πρώτης και της δεύτερης φάσης του κτιρίου (κτίριο Δοξιάδη και one Athens αντίστοιχα), με άξονα τις θεωρητικές θέσεις του Δοξιάδη, που αφορούν τη διεπιστημονική και ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση του σχεδιασμού σε όλες τις κλίμακες. Επίσης μελετάται το ζήτημα των αξιών και των στοιχείων της μνήμης όπως αντιμετωπίζεται στις δύο περιπτώσεις. Μετά από αυτή την πολύπλευρη και συστηματική έρευνα των αρχών που διέπουν τις δύο επεμβάσεις, επιχειρείται η ερμηνεία των ευρημάτων αυτών καθώς και η διεξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος της επέμβασης αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...