AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015


AA Athens Visiting School 2015 - Symmetry Science  |  03.06.2015 – 12.06.2015  |  AKTOAA ATHENS VISITING SCHOOL 2015
SYMMETRY SENTIENCE 
Τετάρτη 03 – Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015
AKTO

Το 2015, το AA Athens Visiting School ξεκινά την ατζέντα του ερευνώντας το φαινόμενο της αντιληπτικής συνοχής μέσω του σχεδιασμού “οικογενειών” από αρχιτεκτονικά πρωτότυπα μοντέλα. Σε σχέση με τις βασικές αρχές της θεωρίας Gestalt, μια συλλογή μοντέλων σε πολλαπλά σχημάτα και μεγέθη θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ψηφιακού υπολογιστικού σχεδιασμού. Τεχνικές κωδικοποίησης τύπου bottom-up θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό διαφορετικών μορφολογιών. Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ψηφιακής και φυσικής πλευράς των εκδοχών σχεδιασμού, το AA Athens κάνει χρήση των ψηφιακών μηχανών κατασκευής για την παραγωγή των αρχιτεκτονικών πρωτοτύπων του και προσθέτει γνώση μηχανικής για να ενισχύσει τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά τους. Ένα πλήρες, 1: 1 κλίμακας, μοντέλο θα κατασκευαστεί επιτρέποντας την αλληλεπίδραση με την όραση, την ακοή και την αφή, ως αποτέλεσμα μιας σειράς αρχικών δοκιμών. Οι προτάσεις αυτές θα διαμορφωθούν μέσα από το συνδυασμό των διαφορετικών λογισμικών σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο στάδια:

Στάδιο 1: Οι συμμετέχοντες αποκτούν κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού μορφών στη φύση, σε συνδυασμό με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της πολυπλοκότητας. Κατά το στάδιο αυτό, παρέχονται βασικά και προηγμένα μαθήματα παραγωγικών αλγορίθμων σχεδιασμού και για εργαλεία ανάλυσης. Με βάση την μεθοδολογία από προηγούμενες εκδόσεις του, το AA Athens VS λειτουργεί ως μια ομάδα προωθώντας την συνεργασία και την έρευνα. Οι συμμετέχοντες εισάγονται σε προηγμένες τεχνικές κατασκευής.

Στάδιο 2: Οι συμμετέχοντες προτείνουν σχεδιαστικές παρεμβάσεις με βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου. Στο δευτερο στάδιο, παράγονται μοντέλα μελέτης διαφόρων μεγεθών, με στοχο την κατασκευή και συναρμολόγηση ενός πλήρους κλίμακας πρωτότυπο που ενοποιεί τους σχεδιαστικούς στόχους του προγράμματος.

Το AA Athens συνδεεται με το AA Istanbul Visiting School, δημιουργώντας άμεσα ανατροφοδότηση το ένα στο άλλο και επιτρέποντας τη συμμετοχή σε ένα ή και στα δύο προγράμματα.

Δυνατότητα Συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε φοιτητές και επαγγελματίες αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού παγκοσμίως.


Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη βεβαίωση  παρακολούθησης του Architectural Association Visiting School.

Αιτήσεις
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 27 Μαϊου 2015. Δεν χρειάζεται portfolio ή βιογραφικό σημείωμα, παρά μόνο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής με τα δίδακτρα. Για την ηλεκτρονική αίτηση ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες:

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αλέξανδρος Καλλέγιας (Διευθυντής του AA Athens Visiting School):
Alexandros.Kallegias@aaschool.ac.uk
AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015
SYMMETRY SENTIENCE 
Wednesday 03 – Friday 12 June 2015
AKTO

In 2015, the AA Athens Visiting School initiates its’ agenda to challenge the phenomenon of perceptual constancy through the design of architectural prototypical families. In line with the basic principles of the Gestalt principles, a diversity of shapes and sizes models will be designed through means of digital computation. Various morphologies will be derived through a bottom-up approach via various coding techniques. To bridge the gap between the digital and physical aspect of the design iterations, AA Athens makes use of digital fabricating machines to produce its’ architectural prototypes and adds mechanics to amplify their communicative characteristics. A complete 1:1 scale structure will be constructed, enabling interaction via sight, hearing and touch as a result of a series of initial testing models. These proposals will be formulated through the combination of different design software.

The programme is organized in a two-stage process:

Stage 1: Participants gain an understanding of formation processes in nature, coupled with core concepts related to design complexity. During this stage, basic and advanced tutorials on generative design algorithms and analysis tools will be provided. Building on its core methodology from its previous versions, AA Athens VS will perform as a team-based programme promoting collaboration and research. Participants will be introduced to advanced fabrication techniques.

Stage 2: Participants propose design interventions based on the skills and knowledge gained during the first stage. Study models of various scales will be produced, leading to the fabrication and assembly of a full scale working prototype which unifies the design goals of the programme.

The design agenda of AA Athens is linked to the AA Istanbul Visiting School, thus directly creating feedback on one another, allowing participation in either one or both Programmes.


Eligibility
The workshop is open to architecture and design students and professionals worldwide.


Accreditation
Participants receive the AA Visiting School Certificate with the completion of the Programme.

Applications
The deadline for applications is 27 May 2015. No portfolio or CV, only requirement is the online application form and fees. The online application can be reached from:

For more information, please visit:

Contact details:
Alexandros Kallegias (AA Athens Visiting School Programme Director):
Alexandros.Kallegias@aaschool.ac.uk
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...