Fear, Space, Limit


#θέμα: ΦΟΒΟΣ, ΧΩΡΟΣ, ΟΡΙΟ. Η τοπογραφία της "ασφάλειας" στη σύγχρονη μητρόπολη. 
#φοιτήτρια: Ορφανίδου Στεφανία 
#χρονολογία: φεβρουάριος 2014 
#μάθημα: Ερευνητική εργασία 
#σχολή: Αρχιτεκτονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
#επιβλέποντες: Αθανασίου Ευαγγελία, Κωτσάκης Δημήτρης

 
ΦΟΒΟΣ, ΧΩΡΟΣ, ΟΡΙΟ

Η τοπογραφία της "ασφάλειας" στη σύγχρονη μητρόποληπερίληψη

Οι πόλεις, τόποι διαφοροποιημένοι και ετερογενείς, τόποι πολιτικής δραστηριότητας και δημιουργικών αντιπαραθέσεων, αποτελούν τον κατεξοχήν χώρο στον οποίο αναπτύσσονται διαλεκτικά δίπολα ελευθερίας και εξουσίας, χειραφέτησης και καταπίεσης, πειραματισμού και καταστολής, ενθουσιασμού και φόβου. Οι πόλεις αποτελούν το χώρο στον οποίο γεννιούνται τα πιο αντιφατικά αισθήματα, ως απόρροια της πολυπλοκότητάς τους. Η αμφιθυμία της έλξης και της απώθησης, η εναλλαγή του πάθους και της αποστροφής σημαδεύουν τον αστικό χώρο λαμβάνοντας μορφές άλλοτε φαντασμαγορικών συγκεντρώσεων με χαρακτηριστικά ενός κολάζ κοινωνικής ετερογένειας κι άλλοτε ομοιογενών θυλάκων αποκλεισμού ή περιστολής.


Σε αυτό το χώρο σε αταξία, η παραγωγή του φόβου θεωρείται μια αντίδραση του ανθρώπινου σώματος που συνδέεται άμεσα με την έννοια της ασφάλειας. Η αόρατη απειλή του άγνωστου "άλλου", του άγνωστου μέλλοντος, της άγνωστης απειλής, μετατρέπεται σε μια αέναη αναζήτηση εξορκισμού της προκαλούμενης ανασφάλειας. Αυτή η αναζήτηση όμως, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας η οποία χρησιμοποιώντας μια ρητορική της "ασφάλειας" επεμβαίνει στο χώρο της πόλης και εφαρμόζει στρατηγικές που θέτουν όρια, ορατά και μη, κανόνες και πρακτικές ελέγχου που μεταλλάσουν τη γεωγραφία της πόλης, προς μια τοπογραφία της ασφάλειας.Η παρούσα μελέτη επιδιώκει μια διερεύνηση των χωρικών εκφάνσεων του παραγόμενου φόβου, στη βάση μιας αναζήτησης της σχέσης της εξουσίας με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις στρατηγικές επιτήρησης και ελέγχου. Δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη μητρόπολη των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης, αναζητούνται οι αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις που ασκεί η πόλη στους κατοίκους της και οι τρόποι διαχείρισής τους από τις κυρίαρχες δυνάμεις προς την κατεύθυνση δημιουργίας ασφαλών, οριοθετημένων και ομογενοποιημένων χώρων, προορισμένων για μια μικρή ελίτ.#subject: FEAR, SPACE, LIMIT. The topography of "security" in the contemporary metropolis. 
#student: Orfanidou Stefania 
#year: february 2014 
#course: Thesis project 
#school: School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki 
#supervisor: Athanasiou Evangelia, Kotsakis Dimitris


Fear, Space, Limit

The topography of "security" in the contemporary metropolisabstract

Cities are heterogeneous places of political activity and creative confrontation. They are the main area in which dialectical dipoles of freedom and power, emancipation and oppression, experimentation and suppression, excitement and fear, grow. Cities are the place where the most contradictory feelings appear, as a result of their complexity. The ambivalence of attraction and repulsion, the alternation of passion and aversion mark the urban space, taking forms either of phantasmagoric concentrations featuring a collage of social heterogeneity or of homogeneous pockets of exclusion or restriction.


In this space in ataxia, the production of fear is considered as a reaction of the human body directly linked to the concept of security. The invisible threat of the unknown "other", the unknown future, the unknown danger becomes a perpetual search of exorcism caused by the induced insecurity. However, the dominant, each time, power exploits this search through the adoption of a rhetoric of  "security" in order to intervene in the city area and implement strategies that set limits, rules and practices of control. In that way, the geography of the city is transformed to a topography of security.


This study aims to investigate the spatial expressions of the produced fear, based on the relationship of power with urban planning and with the strategies of surveillance and control. Focusing mostly in the contemporary metropolis of the developed countries of the West, it seeks the negative psychological effects that the city exerts to its residents. In parallel, it searches for the management methods of the dominant forces in the direction of creating safe, demarcated and homogenized spaces,  organized in that way in order to be used only by a small elite. 


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...