Critical Urban Approaches [social justice & the Right to the city]


#θέμα: Κριτικές Πολεοδομικές Προσεγγίσεις [για το δικαίωμα στην πόλη και την κοινωνική δικαιοσύνη] 
#ονόματα φοιτητών: Βουλγαρίδου Εύα 
#χρονολογία:Νοέμβριος 2014 
#μάθημα: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα- Διάλεξη [ερευνητικό] 
#σχολή/τμήμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
#επιβλέποντες: Γ. Πατρίκιος, Π. Κόκκορης
Η ερευνητική εργασία με τίτλο Κριτικές Πολεοδομικές Προσεγγίσεις [ για την κοινωνική δικαιοσύνη και το Δικαίωμα στην Πόλη ]”,  αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης και ερμηνείας όλων των παραμέτρων που οδηγούν στην δημιουργία κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων , αλλά και στην αντιμετώπισης τους. Η εκρηκτική αστικοποίηση ,και οι μηχανισμοί που την συνοδεύουν, φαίνεται να εντείνουν το φαινόμενο της χωρικής ανισότητας στις σύγχρονες μητροπόλεις. Ταυτόχρονα, ο επιστημονικός κλάδος της Πολεοδομίας μοιάζει να στρέφει αλλού το ενδιαφέρον του. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των διαδικασιών που παράγουν τις ανισότητες στον αστικό χώρο, προς μια επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης των κατοίκων με τις πόλεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο ερευνάται το «Δικαίωμα στην Πόλη», όπως το όρισε πρώτος ο γάλλος κοινωνιολόγος H. Lefebvre και αναζητείται η σύγχρονη ταυτότητα του, μέσα από το έργο του γεωγράφου D. Harvey. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε έχει ως αφετηρία τρεις βασικούς ορισμούς της αστικοποίησης, που ο καθένας οδηγεί σε ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Αρχικά μελετήθηκε ο χώρος, ως πολυδιάστατη έννοια και εντοπίστηκε η διαδικασία που μετατρέπει την γη σε ανταλλάξιμο αγαθό. Αφού ορίστηκε το χωρικό πλαίσιο του φαινομένου της αστικοποίησης, ακολούθησε η μελέτη του οικονομικού μοντέλου που λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτήν. Η πόλωση, ο διαχωρισμός, η αποξένωση κοινωνικών ομάδων και η γκετοποίηση, φαίνεται να είναι καθαρά θέμα δυνατότητας επιλογών[ που παρέχει το εισόδημα ]. Έπειτα από την χωρικό-οικονομική έρευνα, μελετήθηκε το κοινωνικό πλέγμα των πόλεων, μέσα από το δικαίωμα τον πολιτών να δημιουργούν και να βιώνουν την πόλη τους, ένα δικαίωμα το οποίο σήμερα αναβιώνει, μέσα από τα κοινωνικά κινήματα. Τέλος, διερευνάται η σημασία της θεωρίας σε αντιδιαστολή με την πρακτική εφαρμογή και αναζητείται το συνονθύλευμα των δύο. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι σύγχρονες κοινωνίες προς μία «αστική» δικαιοσύνη?Λέξεις κλειδιά :  κοινωνική και χωρική δικαιοσύνη, αστικοποίηση, «Δικαίωμα στην Πόλη», κοινωνικές θεωρίες, ανισότητες, Πολεοδομία

The Diploma Research Thesis entitled: “Critical Urban Approaches [social justice & the Right to the city]”, constitutes an effort to gather and interpret all the parameters that lead to the generation of social and spatial inequalities, and their confront. The explosive urbanization and its mechanisms seem to intensify the phenomenon of spatial injustice in the modern metropolis. At the same time, the scientific field of Urban Planning appears to turn its interest elsewhere.  Aim of this study is to understand the processes that generate inequalities in urban space, in order to renegotiate the relationship of citizens and their cities. Within the frame of the above, the research is centralized to the “Right to the City” as H. Lefebvre, the French sociologist, first defined that, and its modern identity, through the work of the geographer D. Harvey. The methodological approach of this thesis starts with three basic definitions of urbanism, which are leading to different modules. First, the research is focused to space, as a multidimensional concept and to the detection of the process that turns land into an exchangeable good. The definition of urbanization’s spatial framework was followed by the seeking of its supporting economic model.

Polarization, separation, alienation of social groups and ghettoization, seem to be just a matter of choice [provided by income]. After the spatial-economic research, the study was allocated to the social network of cities, through the right of citizens to create, form and experience their city. A right which today revives through social movements. Finally, this thesis seeks the importance of theory against practice and an assemblage of above. What steps should modern societies follow to achieve an “urban” justice?

Key Words: social and spatial justice, urbanization, "Right to the City", social theory, inequalities, Urban PlanningNo comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...