Urban tide | Shaping the market's scenery#θέμα: Αστική πλημμυρίδα | Διαμορφώνοντας το τοπίο της αγοράς 
#σπουδαστική ομάδα: Παπασπύρου Στέλλα Κ., Τασιούλα  Ίλυα 
#σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 
#μάθημα: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α | Σχεδιασμός δημόσιου χώρου 
#καθηγητές: Κ. Μωραΐτης, Ε. Χανιώτου 
#χρονολογία: 2012

  Η κεντρική ιδέα της πρότασής μας συνοψίζεται στη δημιουργία μίας ισχυρής και παράλληλα ελεύθερης στο χώρο χάραξης, που αποσχίζει το κεκλιμένο επίπεδο της πλατείας σε επιμέρους δύο. Παράλληλα, τα διάφορα κεκλιμένα επίπεδα και οι απαιτούμενες ανισοσταθμίες αρθρώνονται με σχηματοποιημένους τριγωνισμούς που περνούν ως δευτερεύουσες χαράξεις στο χώρο. Με αυτό τον τρόπο ενοποιούνται οι δύο άξονες ενδιαφέροντος, η οδός Αθηνάς και η οδός Θεάτρου και σχηματίζεται μία κλειστή αγκαλιά στο χώρο στραμμένη προς τη θέαση της θεάτρου. Αυτή η χειρονομία με την απόληξη της κλειστής αγκαλιάς - πλατείας παρομοιάζεται με το αποτύπωμα που αφήνει το φαινόμενο της πλημμυρίδας στο πέρασμά της. Μάλιστα στο κεντρικό χώρο της πλατείας κάτω από πλάκες σκυροδέματος που επιπλέουν διαφαίνονται τα ίχνη του νερού που εισήλθαν στην καρδιά της «κοιλότητάς» της. Το δυναμικό σχήμα κλείνει με την τοποθέτηση της υπαίθριας αγοράς, γραμμικά προς το νότο με τη μορφή μεταλλικής σκαλωσιάς.

  Αναλυτικότερα, διακρίνονται δύο βασικά επίπεδα, ένα περιμετρικό κεκλιμένο επίπεδο που ακολουθεί τις προϋπάρχουσες κλίσεις του εδάφους και ένα υποβαθμισμένο επίπεδο εκείνο της κεντρικής εκτόνωσης. Το πρώτο επίπεδο διαρθρώνεται στα βόρεια με τη μορφή πρανών που καταλήγουν στην κατώτερη στάθμη και παραλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο της προτεινόμενης φύτευσης, ενώ το δεύτερο παραλαμβάνει τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς.

  Η αγορά τοποθετείται στο νότο πάνω στην ισχυρή χάραξη και αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το μεταλλικό χωροδικτύωμα που ορίζει τον υποδοχέα και τα μεταλλικά κιβώτια, που τοποθετούνται κατά μήκος αυτής της πορείας αποτελώντας τον κύριο χώρο της αγοράς. Τα μεταλλικά αυτά κιβώτια, σε αποχρώσεις των βασικών χρωμάτων, μπορούν να μεταβάλλουν τον τρόπο χρήσης τους και επεξεργασίας τους, όπως φαίνεται και στο σκίτσο. Τέλος, πρόθεση μας είναι η σκαλωσιά να λειτουργήσει και ως υποδοχέας φύτευσης, που θα αναρριχηθεί και θα δημιουργήσει μία ημιυπαίθρια πορεία στο πλάι του πράσινου τοίχου.

  

#Title: Urban tide | Shaping the market's scenery

#Students: Papaspyrou S. K., Tasioula I.

#Year: 2012
#Course: Architectural Design 8A | Public Space
#School: School of Architecture NTUA
#Supervisor: Moraiths K., Chaniotou E.


     The concept of our proposal is to create a strong and yet free line which separates the surface of Varvakeios square into two parts. The various levels created are organized with formatted triangulations that are passing as secondary alignments to the square level. Thereby the two axes of interests are integrated, the Athena Street and Theatre Street and form a close embrace. This gesture is compared with the imprint left by the phenomenon of the tide in its wake. Indeed in the central area of ​​the square, beneath floating concrete slabs  traces of water that entered the heart of its "cavity" can be found. The dynamic shape is completed by placing the flea market, linearly to the south in the form of a metal scaffold.

  Specifically, there are two main levels, a tangential slope that follows the preexisting terrain inclination and a degraded level. The first level is structured in the north to form slopes that lead to the lower level and receive the proposed planting, while the second receives the operation of the outdoor market.
  The market is situated in the south and consists of two main elements. The metal lattice that defines the container, and metal boxes, placed along this path being the main market place. These metal boxes, colored in basic colors, can be transformed receiving different use. Finally, our intention is to use the lattice as planting container that will climb and create a semi-open path alongside the green wall.  


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...