Κ. Α. Δοξιάδης: Η Θεωρία και οι Πρακτικές στις Αναπτυσσόμενες Χώρες - Βαγδάτη Ισλαμαμπάντ Τέμα


#Τίτλος:  Κ. Α. Δοξιάδης: Η Θεωρία και οι Πρακτικές στις Αναπτυσσόμενες Χώρες - Βαγδάτη Ισλαμαμπάντ Τέμα
#Φοιτητής Καπράρας Γεώργιος
#Μάθημα: Διάλεξη (Ερευνητική εργασία)
#Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
#Επιβλέπων: Πατρίκιος Γεώργιος
#Σύμβουλοι: Κεβεντσίδης Κωνσταντίνος, Διαλεισμάς Ξενοφώντας
#Χρονολογία: Νοέμβριος 2014 Η παρούσα διάλεξη πραγματεύεται την θεωρία και τις πρακτικές του Γραφείου Δοξιάδη στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αναλύεται αρχικά η κατάσταση της πολεοδομικής θεωρίας εκείνη την περίοδο, με τα συνέδρια των CIAM, τις πρακτικές του Team X, τις γραμμικές πόλεις στην Σ. Ένωση και τις Βρετανικές New Towns, και στην συνέχεια αναπτύσσεται συνοπτικά η Θεωρία της Οικιστικής του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ίδιο με έμφαση στις Αρχές για την Δημιουργία των ανθρώπινων Οικισμών, το Modulus των Πόλεων και τον τρόπο ανάπτυξης των οικισμών σε Δυνάπολη. Η σχέση της θεωρίας του και την πρακτικής του μελετάται σε τρία παραδείγματα, τα οποία παρουσιάζουν ως κοινά σημεία το κοινό αποικιακό παρελθόν, την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση τους και την χαμηλό δείκτη ανάπτυξης τους. Ειδικότερα στην Βαγδάτη μελετάται η γενική χωροτακτική οργάνωση και μελέτη του Γραφείου Δοξιάδη στο σύνολο του Ιράκ, και στην συνέχεια η έρευνα επικεντρώνεται στην Πολεοδομική Οργάνωση της Βαγδάτης και στην αρχιτεκτονική έκφραση του Γραφείου, καθώς και την εμπλοκή του Χασάν Φαθύ. Στο Ισλαμαμπάντ, μελετάται το έργο της νέας πρωτεύουσας, και ερευνώνται οι λόγοι για την χρησιμότητα της αλλά και για την επιλογή της θέση της. Έπειτα αναλύονται οι αρχές πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης, βάσει της θεωρίας του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και πώς αλλά και κατά πόσο, αυτές αναθεωρήθηκαν στην εξέλιξη της και πως επηρεάστηκε η ζωή της πόλης από τις σχεδιαστικές ή και μη επιλογές. Τρίτη περίπτωση μελέτης, το λιμάνι της Τέμα στην Γκάνα, όπου ερευνώνται οι λόγοι και οι ανάγκες κατασκευής του, οι αιτίες εμπλοκής του γραφείου και οι τρόποι οργάνωσης αυτού του νέου επινείου της Άκκρα. Συνολικά και στις τρεις περιπτώσεις μελέτης, αναλύεται η πολιτική και ιστορική κατάσταση της περιόδου εμπλοκής του γραφείου στην κάθε χώρα, οι αιτίες και οι παράγοντες που ώθησαν τις κυβερνήσεις την ανάθεση του έργου στον Κ. Δοξιάδη. Ακόμα μελετάται η εφαρμογή της θεωρίας του Δοξιάδη αλλά και οι αποκλίσεις από αυτήν, σε όλες τις κλίμακες, από την χωροταξική μελέτη μέχρι και τον σχεδιασμό των κατοικιών. Ολοκληρώνοντας σημειώνονται παρατηρήσεις στις και στην σχέση θεωρίας-πράξης του Γραφείου, αλλά και τις πολιτικές σκοπιμότητες των έργων που ανέλαβε ο Δοξιάδης, κρατώντας παρολαυτα το ύφος των έργων ακέραιο.
Abstract

The purpose of this thesis is the exploration of Theory and Practice of Doxiadis Associates in the Developing World. Firstly, a quick review of the Urbanism Theories at that moment is presented: the CIAM congresses, the Team X Theory, the linear cities in Soviet Union and the British New Towns Program. Consequently the Theory of Konstantinos Doxiadis is presented concisely, the Principles of Planning, the Modulus of Cities, Dynapolis and Ecumenopolis. The relation of his theory and practice is examined in three case studies, that have in common, their colonial past, their recent independence and their low index of development. More specifically in Baghdad, the thesis examines the general regional planning of Iraq by Doxiadis Associates, and subsequently the research focuses in the Masterplan of Baghdad and in the architectural expression motifs of DA, and the involvement of Hassan Fathy in the design process. In Islamabad, the New Capital project is examined, and the reasons for this choice along with the causes that led to its placement in the north are presented. The principles of the new Masterpan of the Capital, according to Doxiadis’ theory, are therefore analysed and if and in what extend they have been modified and altered in the following decades, followed by a small analysis of the current situation. Final case study, the port of Tema in Ghana, where the needs of the newly created country that led to the ports’ construction are examined, the involvement of Doxiadis Associates is studied and the way of planning the new city is presented. In overall, in all three case studies, the political and historical context during the DA involvement in each country is reviewed and the causes and reasons that urged the governments to contract DA. In addition, the application of Doxiadis theory, in all scales, from the regional study to the houses design is examined. Finally, the overall relation between theory-practice is reviewed as long as the political expedience of the projects that DA was contracted, being integral however with their ethos.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...