Constitutional Stronghold

#Θέμα: Συνταγματικό οχυρό
#Φοιτήτρια: Μώρη Λία 
#Διδάσκοντες: Γιώργος Γυπαράκης, Γιάννης Γρηγοριάδης
#Χρονολογία: 2012-2013
#Μάθημα: Ε. Θ. Πλαστικής 8ου
#Σχολή/Τμήμα: Σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών – Ε.Μ.ΠΣυνταγματικό Οχυρό


Το “Συνταγματικό Οχυρό για αρχάριους” (Constitutional Stronghold for dummies) είναι ένα εγχειρίδιο μάθησης διεξαγωγής διαμαρτυριών βήμα προς βήμα. Τα κεφάλαια του οδηγού αυτού περιλαμβάνουν οδηγίες για την μεθοδική οργάνωση μιας διαμαρτυρίας, την κατασκευή των απαραιτήτων μέσων διαμαρτυρίας, την σωστή συμπεριφορά των συμμετεχόντων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση, εσκεμμένη ή μη, που τα πράγματα έχουν αρνητική έκβαση.
Εν όψη μίας τέτοιας πιθανότητας προτείνεται το Συνταγματικό Οχυρό (Constitutional Stronghold), ένα οχυρό φτιαγμένο από τα ίδια τα υλικά και μέσα διαμαρτυρίας και κατασκευασμένο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Το Συνταγματικό Οχυρό αποτελεί μία παροδική κατασκευή από απλό σύστημα σκαλωσιάς, η μορφή της οποίας εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη και του χώρου τοποθέτησής της. Είναι δηλαδή μία μεταβαλλόμενη πλατφόρμα βασισμένη στην ιδεολογία και φιλοσοφία των open source και D.I.Y., λογικές που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη εποχή. Η βασική λειτουργία της συγκεκριμένης κατασκευής, όπως φανερώνει και η ονομασία της, αποτελεί η χρήση της ως μία πλατφόρμα ενίσχυσης των αναγκών των εκάστοτε “μαχών” που μπορεί να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας.

Το background επιρροής αποτέλεσε η επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Η οικονομική κρίση από το 2010 μέχρι σήμερα έχει μετατραπεί -όπως είναι φυσικό επόμενο- τόσο σε κοινωνική όσο και πολιτική. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη απαίτησης από του πολίτες των βασικών δικαιωμάτων τους, μέσα από τη μορφή διαμαρτυριών.

Στην προκειμένη περίπτωση, προτείνεται ως χώρος τοποθέτησης του οχυρού η Πλατεία Συντάγματος, το τέρμα των πορειών που διεξάγονται στην Αθήνα και ο χώρος κορύφωσης τέτοιων γεγονότων. Είναι ένας χώρος ιδιαιτέρως ιστορικού χαρακτήρα, το σημείο συγκέντρωσης διαδηλώσεων και η τελευταία “πίστα” πριν τον μεγάλο “κακό” του παιχνιδιού της αληθινής ζωής, την Βουλή των Ελλήνων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Πλ. Συντάγματος:
_Ιστορικός χαρακτήρας.
_Χώρος συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων.
_Χωροθέτηση: Κέντρο της πόλης.
_Δίπλα στη Βουλή.

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πλ. Συντάγματος κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών κτλ:
_Ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
_Καταστροφή τοπίου.
_Έλλειψη οργάνωσης χώρου για “φιλοξενία” συγκεκριμένων εκδηλώσεων.

Τα συνηθισμένα, κοινά μέσα και η δυνατότητα ευμετάβλητης μορφοποίησης τους είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν το “Συνταγματικό Οχυρό” ένα παγκόσμιο και διαχρονικό μέσο διαμαρτυρίας, καμωμένο ώστε να ανταποκρίνεται τελικώς στις απαιτήσεις κάθε χώρας και λαού απέναντι σε κάθε πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Βασικοί στόχοι Συνταγματικού Οχυρού:
_ Διεξαγωγή οργανωμένων διαμαρτυριών.
_ Μετατροπή του εκάστοτε χώρου τοποθέτησης του οχυρού  σε πίστα διαμαρτυρίας.
_ Τροφοδότηση διαδηλωτών με εναλλακτικά πολεμικά εφόδια και υλικά.
_ Αποφυγή αλλοίωσης βασικού τοπίου.
_ “Πόλεμος” επί ίσοις όροις.


#Project name: Constitutional Stronghold
#Student: Mori Lia
#School: School of Architecture – National Technical University (N.T.U.A.) of Athens, Greece
#Advisers: Giorgos Gyparakis, Yiannis Grigoriadis
#Course: Plastic Arts 8
#Semester: 8th
#Academic Year: 2012-2013


Constitutional Stronghold


The "Constitutional Stronghold for Dummies" is a step by step learning manual for conducting protests.
The chapters of this guide include instructions for a methodical organization of a protest, the construction of the necessary means of protest, the right behavior that the participants should adapt and how to deal with a possible or deliberate evolution of the protest into a revolt.
In such a case the Constitutional Stronghold is proposed: a fortress made of the very same materials and the different inherited means of a protest and constructed by the participants themselves.

The Constitutional Stronghold is an ephemeral structure made of scaffolds, of which the final composition depends on the user's needs and the specific site where the structure is placed. It is thus a changing, interactive platform based on contemporary logic of open source and D.I.Y. The basic function of this structure, as indicated by it's name, is its usage as a supporting platform that reinforces the needs of the individual battles that can be performed during a potential riot.

The influential background for this project was the prevailing situation in Greece these past years. The economic crisis of 2010 has so far turned also into a social and political one. This has as a result the citizens' need of demanding their basic rights through the form of protest.

As a basic paradigm, the location proposed is Syntagma Square in Athens, Greece, the usual end of marches that take place in this city and the place where such events climax. Syntagma Sq. is a historically loaded place, the assemble point of protests and the last "level" before the "grand boss" of a real life game, the Hellenic Parliament.

Special features of Syntagma Sq.
_ Historical character
_ Space of demonstrations and protests
_ Location: City's center
_ Next to parliament

Problems that faces Syntagma Sq. during protests etc:
_ Uncontrollable situations
_ Disaster of landscape
_ Lack of space organization to "host" properly these kind of events

The ordinary, common tools and the ability of agile formation make Constitutional Stronghold a worldwide and timeless medium of protest, made up to meet the requirements of each country and people against any presented problem that needs to be confronted.

Basic objectives of Constitutional Stronghold
_Conduct of organized protests
_ Convert every space in which the fortress is placed, into a video-game-like place of protest
_ Supply protesters with alternative ammunition and war materials
_ Prevent spoilage of basic landscape
_ "War" of equal terms


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...