Στρατηγική συνεργασία μεταξύ ARCHISEARCH.gr & ARCHSTUDIES.gr


Strategic cooperation between ARCHISEARCH.gr & ARCHSTUDIES.gr


Μετά από χρόνια παρουσίας και εκτεταμένης δραστηριότητας στο χώρο του ψηφιακού αρχιτεκτονικού τύπου οι δυο πλατφόρμες, το Archisearch.gr και το Archstudies.gr, προχωρούν σε μια κίνηση συνεργασίας με κοινό σκοπό την προώθηση του «πρωτόλειου» αρχιτεκτονικού έργου, όπως αυτό παράγεται και παρουσιάζεται μέσα από ιδέες και προτάσεις φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων.

Σκοπός αυτής της κίνησης είναι αρχικά να αναδείξει νέους ταλαντούχους αρχιτέκτονες και δημιουργούς και στη συνέχεια να εμπλουτίσει τη συζήτηση γύρω από την αρχιτεκτονική, το design και γενικότερα τον πολιτισμό σε μια εποχή κρίσιμη για το χώρο και ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες.

Το archisearch.gr αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης που ερευνά, επιλέγει και παρουσιάζει θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και, γενικότερα, στον κόσμο. Συγκεκριμένα, ερευνά το σήμερα και το αύριο της παραγωγής πολιτισμού μέσα από την αρχιτεκτονική, και τον πιθανό διάλογο με το design, τις τέχνες, την γραφιστική, και την οικολογία. Προάγει έτσι την σύνδεση / συσχέτιση της κοινωνίας με την αρχιτεκτονική παραγωγή και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μέσω της αρχιτεκτονικής.

Σε παρόμοια κατεύθυνση, η διαδικτυακή πλατφόρμα archstudies.gr ερευνά, συλλέγει, δημοσιεύει και αναδεικνύει εργασίες αρχιτεκτονικής, εικαστικών και design φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιχειρείται έτσι η διεύρυνση του πεδίου έρευνας γύρω από την αρχιτεκτονική, μέσω της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών προσεγγίσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παράλληλα αναζητείται η «επικοινωνία» της αρχιτεκτονικής με την ευρύτερη κοινωνία και η ανάδειξή της ως κυρίαρχη πολιτιστική αξία.
 


After years of presence and extensive activity in the architectural digital press, we, Archstudies.gr, announce our cooperation with Archisearch.gr under a common goal; the promotion of the 'proto' architectural work, as it is produced and presented in ideas and proposals from students and young architects.

The purpose of this move is to showcase talented architects and designers as well as to enrich the debate on architecture, design and culture in general, in a crucial moment for the design fields and especially for young professionals.

Archisearch.gr is an online information platform that researches, selects and presents topics related to architecture in Greece and, more generally, in the world. It explores the present and future of cultural production through architecture, and the possible dialogue with design, arts, graphic design, and ecology. Thus, it promotes the connection / relationship between society and architectural production and examines the ways in which we interact with the social and natural environment through architecture.

In similar vein, online platform Archstudies.gr researches, collects, publishes and showcases works of architecture, visual arts and design by undergraduate or postgraduate students, from Greece and abroad. Thus attempting to broaden the scope of research in architecture, through the interaction of different approaches, as reflected in various academic institutions. At the same time it aims to "communicate" architecture to society and render it as a dominant cultural value.
 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...