BIOMORPHIC ARCHITECTURE - Από την αναλογία στη μορφολογία


#θέμα :BIOMORPHIC ARCHITECTURE - Από την αναλογία στη μορφολογία
#φοιτητές : Παπαϊωάννου Αλκμήνη, Πετρομελίδη Νικολέτα
#διδάσκοντες: Παλυβού Καλλιρρόη
#χρονολογία: 2013
#μάθημα: Eρευνητική εργασία
#σχολή/τμήμα:  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

What is Βiomorphic Architecture?
Αρχιτεκτονική, η οποία εμπνέεται από τα έμβια όντα, 
από τις αναλογίες και τη μορφή τους.“

Απ’ την αρχαιότητα έως και σήμερα, ο βιομορφισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Παραδείγματα όπως ο Παρθενώνας, το Ταζ Μαχάλ και το Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης δείχνουν πώς μαθηματικές αναλογίες, που βρίσκονται στη φύση και στον άνθρωπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχιτεκτονικά εργαλεία. Αλλά ακόμα και αν μορφολογικά δεν τις ακολουθεί, στοιχεία που πηγάζουν από το υποσυνείδητο, μας βοηθούν να διαβάσουμε “σωστές” αναλογίες σε ένα κτίριο, ερμηνεύοντας, για παράδειγμα, την στέγη ως κεφάλι ή τα ανοίγματα ως μάτια και στόμα. Εκτός από τη μορφολογική αντιστοιχία των αναλογιών, υπάρχει και η περίπτωση όπου αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποκτούν καθαρά ανθρωπομορφικό χαρακτήρα, όπως είναι οι Καρυάτιδες και οι Άτλαντες.
Η φυσιογνωμική αρχιτεκτονική λοιπόν, δεν είναι η μοναδική που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανθρωπομορφική. Πολλά αρχιτεκτονήματα υιοθετούν την ανθρώπινη κίνηση και φόρμα δημιουργώντας αρκετά διάσημα παραδείγματα, όπως το Dancing Building του Frank Gehry στην Πράγα. Οι καμπύλες γραμμές του θεάτρου του Oscar Niemeyer, έρχονται σε τεράστια αντίθεση με την άκαμπτη και όρθια στάση του Υπουργείου Υγείας και Εκπαίδευσης του Ρίο (έργο του Le Corbusier) που βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Εισάγεται έτσι και η έννοια του γένους, αφού σύμφωνα με τον Freud, οτιδήποτε κοίλο θεωρείται θηλυκό, σε αντίθεση με οτιδήποτε κατακόρυφο, που μεταφράζεται ως αρσενικό.
Το κέλυφος-καβούκι, το πουλί και η έννοια της πτήσης, ακόμα και τα ψάρια χρησιμοποιούνται από τους δημιουργούς ως πηγή έμπνευσης, συνδυάζοντας πολλές φορές τα στοιχεία του ζώου με την ίδια τη χρήση του κτιρίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα αεροδρόμια του Eero Saarinen και Renzo Piano, τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Frank O. Gehry καθώς και τα Whale Βuildings, που αποτελούν ειδική κατηγορία κτιρίων.
Ο Santiago Calatrava, με εμφανείς επιρροές από το έργο του Antoni Gaudi, υιοθετεί τη φιλοσοφία του βιομορφισμού, χωρίς όμως οι μορφές του να είναι μιμητικές. Δεν αντιγράφει δηλαδή επακριβώς τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ή των ζώων, αλλά επιτρέπει στα κτίριά του να λαμβάνουν νύξεις από τη μορφή του σκελετού, από το κυκλοφορικό σύστημα και από το δέρμα. Μάλιστα, ορισμένα έργα του, όπως το “The Eye” και το “Kuwait Pavilion”, αναπαριστούν ακόμα και τη φυσική κίνηση.
Ψάχνοντας την αιτία για την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να προβάλει τον εαυτό του σε ένα κτίριο, ανακαλύπτουμε πως, σύμφωνα με το “Συμπόσιο” του Πλάτωνα, ο άνθρωπος, που ξεκίνησε ως συνδυασμός και των δύο φύλων, αναζητά πλέον το άλλο του μισό, για να νοιώσει και πάλι ολόκληρος. Δημιουργεί, έτσι, έναν ψυχολογικό συσχετισμό μεταξύ της μνήμης και του οικείου περιβάλλοντος, όπως περιγράφει κι ο όρος “Empathy”, και εκφράζει τη σχέση του με τα υλικά και άψυχα αντικείμενα μέσα από τη σάτιρα, τον στεγνό μιμητισμό αλλά και τη ρεαλιστική χρήση της βιομορφικής αρχιτεκτονικής στον κινηματογράφο. 


Title of Thesis Project : BIOMORPHIC ARCHITECTURE - From analogy to morphology.
Students: Papaioannou Alkmini, Petromelidi Nikoleta
Tutor: Palyvou Kallirroi
Department of Architecture Engineer, Aristotle University of Thessaloniki
Date: 2013

"What is biomorphic Architecture?
Architecture inspired by living beings, by the proportions and form.”

From ancient times until today, biomorphism plays an important role in architectural thinking and creating. Such examples as the Parthenon, the Taj Mahal and the Guggenheim Museum in New York, show us that mathematical proportions, found both in nature and man, can be used as architectural tools. But even if the morphology is not consistent, via our subconscious, we can identify those "correct" proportions in a building, interpreting, for example, the roof as a head or the openings as the eyes and the mouth. Apart from the morphological approach, there are such cases where architectural elements acquire anthropomorphic characteristics, like the Caryatids and the Atlases.
The physiognomic architecture is not the only one that can be seen as anthropomorphic. Many architects adopt the human movement and form creating quite famous examples, such as Frank Gehry’s Dancing Building in Prague. The curved lines of Oscar Niemeyer’s theater contrast to the rigid and upright stance of the Ministry of Health and Education of Rio (work of Le Corbusier) located just next to it. Introducing this way the concept of gender, since according to Freud, anything hollow is considered feminine, unlike anything vertical, which is translated as male.
The shell, the bird and the concept of flight, even the fish, are many times used as a source of inspiration, often combining the use of the building with animal elements. Typical examples are the airports of Eero Saarinen and Renzo Piano, the architectural sculptures of Frank O. Gehry and the Whale Buildings, which are a special category of buildings themselves.
Santiago Calatrava, obviously influenced by the work of Antoni Gaudi, adopts the philosophy of biomorphism, but his forms are not mimetic. He does not exactly replicate the characteristics of humans or animals, but allows his buildings to take cues from the shape of the skeleton, the circulatory system and the skin. Some of his works, such as "The Eye" and the "Kuwait Pavilion", represent even physical movement.

Looking for the cause for which man tries to reflect himself in a building, we discover that, according to the "Symposium" of Plato, man started off as a combination of both sexes, and is now looking for his other half in order to feel whole again. Thus, he creates a psychological connection between memory and the familiar environment, better described by the term "Empathy", expressing his connection to material objects through satire, absolute mimicry and realistic use of biomorphic architecture in movies.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...