Ανασχεδιάζοντας τη σιταποθήκη των Μύλων Αλλατίνη


#θέμα:  Ανασχεδιάζοντας τη σιταποθήκη των Μύλων Αλλατίνη
#φοιτητές: Παπαδοπούλου Σεμίνα
#επιβλέποντες:  
Δούση Μαρία, Νομικός Μιχάλης
#χρονολογία: 2014
#μάθημα: Διπλωματική εργασία 
#σχολή/τμήμα: 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Τίτλος: Ανασχεδιάζοντας τη σιταποθήκη των Μύλων Αλλατίνη

Υπότιτλος: Από κτίριο - μηχανή σε κατοικίες

Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στον ανασχεδιασμό της σιταποθήκης (Κτίριο 24) του ιστορικού συγκροτήματος των Μύλων Αλλατίνη σε κτίριο κατοικιών. Στόχος της διπλωματικής είναι η δημιουργία loft-like κατοικιών, διατηρώντας την εσωτερική δομή του κτιρίου, που θα παρέχουν στο χρήστη ένα μοναδικό περιβάλλον βιομηχανικής αισθητικής και επαφής με την ιστορικότητά του.
Κείμενο
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στον ανασχεδιασμό της σιταποθήκης (Κτίριο 24) του ιστορικού συγκροτήματος των Μύλων Αλλατίνη σε κτίριο κατοικιών. Το συγκρότημα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Μ. Κάλλας. Το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος που ξεφόρτωναν τα πλοία τα σιτηρά τους από την περίοδο του Βυζαντίου, καθώς τότε ήταν παραθαλάσσιο. Η ιστορία των Μύλων Αλλατίνη ξεκινάει στα μέσα του 19ου αιώνα και παρά τις όποιες καταστροφές ή αλλαγές που υπέστησαν συνέχισαν τη λειτουργία τους για πάνω από έναν αιώνα.

Η μελέτη της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, εστιάζει περισσότερο στο Κτίριο 24, καθώς κρίνει ότι αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα κτίρια του συνόλου, με μία ιδιαίτερη κατασκευή, μοναδική στα Βαλκάνια. Αποτελεί ένα κτίριο-μηχανή και ο χαρακτηρισμός αυτός φαίνεται στον τρόπο που οργανώνεται εσωτερικά. Είναι ένα ορθογώνιο τετραώροφο κτίριο διαστάσεων 16,25x45,80μ, συνολικού ύψους 15μ, το οποίο είναι κατά μήκος διηρημένο σε 11 τμήματα, πλάτους 4,16μ. Στο πρώτο τμήμα διασώζεται μεγάλο τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα υπόλοιπα 10 τμήματα ήταν οι χώροι αποθήκευσης του σίτου κατά κατηγορίες.  Το δάπεδο του κτιρίου στις 10 κυψέλες είναι διαμορφωμένο ως χωνί, έτσι ώστε το αποθηκευμένο σιτάρι να οδηγείται σε υπόγειο αγωγό και μέσω ατέρμονα κοχλία να οδηγείται προς άλεση στο Μύλο.

Παρόλα αυτά, λόγω διαφοροποίησης του χαρακτηρισμού του κτιρίου από το ΥΠΠΟ, από συνολική προστασία σε διατήρηση μόνο του κελύφους, μεγάλο τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου προβλέπεται να καθαιρεθεί και να ανακατασκευαστεί με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Η παρούσα διπλωματική εργασία, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία αντιπρόταση, καθώς μελετάται η δημιουργία loft - like κατοικιών εσωτερικά του Κτιρίου 24 διατηρώντας όμως την εσωτερική του δομή. Το εσωτερικό του κτιρίου είναι αυτό που το κάνει μοναδικό και διατηρώντας το μπορούν να δημιουργηθούν πρωτότυπες κατοικίες, που θα παρέχουν στο χρήστη ένα μοναδικό περιβάλλον βιομηχανικής αισθητικής και επαφής με την ιστορικότητά του.
Ο επανασχεδιασμός του γίνεται με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να χρειαστούν οι λιγότερες δυνατές επεμβάσεις και να αναδειχθεί η εσωτερική του δομή. Στα πρώτα δύο φατνώματα σε όλο του το ύψος το κτίριο μετατρέπεται σε μουσείο του εαυτού του. Στο υπόλοιπο κομμάτι του μετατρέπεται σε loft - like κατοικίες ως επί το πλείστον για ένα άτομο ή για ζευγάρια. Κάθε διαμέρισμα καταλαμβάνει δύο φατνώματα με τα ξύλινα διαφράγματα να αποτελούν το κεντρικό στοιχείο κάθε διαμερίσματος και να διαιρούν το χώρο στα δύο. Οι μόνες προσθήκες εντός των διαμερισμάτων είναι οι όγκοι που φιλοξενούν τους χώρους υγιεινής, οι όποιοι έχουν χαμηλότερο ύψος για να είναι εμφανώς διαφοροποιημένοι.

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας προσθήκης, καθώς ανά τα χρόνια υπήρχε πάντα δίπλα στο Κτίριο 24 κάποιο άλλο κτίριο. Στόχος της πρότασης είναι η προσθήκη να έχει έναν εφήμερο χαρακτήρα, ο οποίος να είναι εύκολα διακριτός και να έρχεται σε αντίθεση με τη στιβαρότητα του Κτιρίου 24. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό μελετώνται άλλες κατασκευές με εφήμερο χαρακτήρα, που σχετίζονται με το βιομηχανικό χώρο, όπως είναι τα στέγαστρα αποθηκών, οι σκαλωσιές και τα containers. Στην προσπάθεια όλα αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους ανατρέχουμε πάλι στο Κτίριο 24, το οποίο αποδομούμε στα βασικά του στοιχεία. Αυτά θα αποτελέσουν και τα κύρια τμήματα της προσθήκης, αφού μετασχηματιστούν: η στέγη μετατρέπεται σε στέγαστρο ανάλογο αυτών που συναντώνται στις αποθήκες των λιμανιών, ο μεταλλικός σκελετός σε σκαλωσιά και τα ξύλινα πάνελ σε container. Ως προς τη λειτουργία της η προσθήκη θα «συμπληρώνει» και πάλι τη νέα λειτουργία του κτιρίου 24 με τη δημιουργία κατοικιών και χώρων εργασίας. Σε μία προσπάθεια οργάνωσης αυτών ανατρέχουμε στις κατοικίες του Le Corbusier στο Unité d'Habitation και στα ατελιέ των καλλιτεχνών του 19ου αιώνα, όπου συνυπάρχουν εργασία και κατοικία σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι, δημιουργούνται μονάδες κατοικίας- εργασίας, αποτελούμενες από δύο container τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο.Student:  Papadopoulou Semni
Supervision:  Dousi Maria, Nomikos Michael
Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of Engineering – School of Architecture
Presentation date:  21 - 2 - 2014

Contact:  seminapap@gmail.com, 6939377494

Title: Redesigning the silo at the historic Allatini Mills

Subtitle: From machine - building to residences

Description: This diploma thesis concerns the redesign of the old silo (Building 24) at the historic Allatini Mills to a residential building. The aim of the thesis is the creation of new loft-like residences inside the Building 24 by maintaining its internal structure, which will provide the user with a unique, industrial environment connected to the building’s history.

Text: This diploma thesis concerns the redesign of the old silo (Building 24) at the historic Allatini Mills to a residential building. The complex is located on the east side of Thessaloniki between the streets G.Papandreou and M. Callas. This point was used as the space ships unloaded their grain from the Byzantine period, as it used to be littoral. The story of Mills Allatini starts in the mid 19th century and despite any disasters or changes, they continued to operate for over a century.

The study of this thesis focuses more on Building 24, because it considers it one of the most remarkable buildings of the total, with a particular structure, unique in the Balkans. It is a machine-building and this characterization is shown in the way it is organized internally.  It is a rectangular four-storey building with dimensions 16,25 x45, 80m, total high 15m, which is longitudinally divided into 11 parts, 4,16m width each. At the first part a large part of the machinery is preserved. The other 10 parts were the spaces where the grain was stored in categories. The floor of the building at those 10 parts is formed as funnel so that the stored grain to be driven into an underground conduit and through an auger to be driven in the Mill.

However, due to modulation of the designation of the building by the Ministry of Culture, from total protection to maintain only the shell, most of the interior of the building is going to be destroyed and replaced by a new concrete construction. We may say that this diploma thesis is a counterproposal, as it is about the creation of new loft-like residences inside the Building 24 by maintaining its internal structure. The building’s interior is what makes it so unique and by maintaining it there can be unconventional residences, which will provide the user with a unique, industrial environment connected to the building’s history.

The redesign is done in such a way so as to require the fewest possible interventions and to highlight the internal structure. In its first two parts throughout the height, the building is converted into a museum of itself. In the other parts it is converted into loft - like residences mostly for one person or for couples. Each apartment occupies two parts, with the wooden panels to be the centerpiece of each apartment and to divide the space in two. The only additions within the apartments are the volumes that contain the toilets, which have a lower height to be clearly differentiated.

Also, the creation of an addition is recommended, as over the years there was always another building next to Building 24. The aim of the proposal is the addition to have an ephemeral character, which will be easily distinguishable and will contrast with Building’s 24 robustness. In order to achieve this other ephemeral constructions, which are related to the industrial site, such as storage sheds, scaffolding and containers are being studied. In an attempt to combine all this together we go back to Building 24, which we deconstruct to its basic parts. These will be the main parts of the addition as well, after being transformed: the roof is being transformed to a canopy like the ones found at the warehouses, the steel structure is being transformed to scaffolding and the wooden panels to containers. As to its function, the addition will “complete” the Building’s 24 new function, by creating residences and workspaces. In an effort to organize these we refer to the Le Corbusier's residences in Unité d'Habitation and the artists’ ateliers of the 19th century, where work and residence coexist at different levels. This creates work-housing units, consisting of two containers placed one above the other.


1 comment :

  1. Nice start guys...I went through the website and I found that you made decent point for Keep up the topic that everyone can choose one of the best. Thanks.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...