Theodoros Zafeiropoulos - 'Please me'#θέμα: Please me
#καλλιτέχνης: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
#χρονολογία: 2007 - 2009
#σχολή/τμήμα: School of Visual Arts, Νέα Υόρκη 


Κείμενα: Σ. Μπαχτσετζής/Texts by S. Bahtsetzis 

Η αρχική ιδέα γι’ αυτή τη σειρά έργων προέκυψε κατά τη διάρκεια που ο Ζαφειρόπουλος σπούδαζε στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης ως αντίδραση σε μία μετεωρολογική πρόβλεψη που ανακοίνωσαν τα τοπικά μέσα και ο τύπος στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, υποδεικνύοντας ότι ένας τυφώνας επρόκειτο να πλήξει την μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Παρόλο που ο τυφώνας δεν έφτασε ποτέ στην πόλη, η εσφαλμένη πρόβλεψη είχε δύο απρόβλεπτες συνέπειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του καλλιτέχνη: «Εκατομμύρια πολιτών αντιδρώντας στην απειλή σφράγιζαν και ασφάλιζαν τις εύθραυστες γυάλινες επιφάνειες στις ιδιοκτησίες τους ενώ για να προστατεύσουν τα υπάρχοντά τους χρησιμοποιούσαν πρωτίστως μονωτική ταινία». Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης αυτού του εύκολα προσβάσιμου υλικού, η τιμή πώλησης της μονωτικής ταινίας αυξήθηκε σημαντικά, ενώ μία τέτοια ανεξέλεγκτη κατανάλωση «διόγκωσε περαιτέρω την τιμή οδηγώντας σε φαινόμενα μαύρης αγοράς και σε άδεια ράφια σε πολλά τοπικά καταστήματα σιδηρικών». Η παρατήρηση αυτή έθεσε σε εφαρμογή το πρώτο έργο.


#subject: Please me 
#artist: Theodoros Zafeiropoulos
#year: 2007 - 2009
#school/department: School of Visual Arts, New York

The initial idea in this series of projects developed during Zafeiropoulos’ study in the School of Visual Arts in New York came about in response to a weather forecast announced from local broadcasts and the daily press on September 25th2007, indicating that a hurricane was about to strike the metropolitan area of New York City. Although the hurricane never reached the city, the failed forecast had two unpredictable consequences according to the artist: “Millions of citizens in response to the menace were sealing and securing all fragile glass surfaces on their property and trying to protect their belongings using primarily duct-tape.” Due to high consumption of this easy to find material, the selling price of duct tape increased tremendously, while such uncontrolled consumption “further inflated the price, and occasionally led to the phenomena of black market activities and empty shelves in many local hardware stores.” This observation initiated the first project. 


Please Insulate me
Στο πρώτο στάδιο του έργου ο καλλιτέχνης δημιούργησε μία εγκατάσταση στο εργαστήριο του στη Νέα Υόρκη επικολλώντας μεγάλες ποσότητες μονωτικής ταινίας τόσο στους τοίχους όσο και στο δάπεδο. 

In the first step of the project the artist created an installation in his studio in New York using large amounts of duct-tape on both the walls and the floor. Please Insulate Me 2007 from Theodoros Zafeiropoulos on Vimeo.Please Moisturize me
Σε ένα δεύτερο στάδιο εξέλιξης και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συντήρησης ή διατήρησης αυτού του ‘σώματος’, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να διαφοροποιήσει το μέγεθος της εγκατάστασης με τη χρήση ενός συνηθισμένου πιστολιού θερμού αέρα που μπορεί να προμηθευθεί κανείς σε οποιοδήποτε κατάστημα σιδηρικών. 
In a second stage of development, and facing the problem of how to preserve, or maintain this ‘body,’ the artist decided to re-size the installation with the use of a common heat gun to be found in any hardware store.  Please Moisturize Me 2008 from Theodoros Zafeiropoulos on Vimeo.


Please Participate me

Το υλικό που απέμεινε από την προηγούμενη εγκατάσταση απομονώθηκε και περισυλλέχθηκε. Το εργαστήριο γέμισε από το υλικό αυτό και μετατράπηκε σε φωτογραφικό θάλαμο. Σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων, εξήντα ένας φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος (MFA) προσκλήθηκαν να δράσουν εντός του θαλάμου.Το υλικό έγινε «εργαλείο» στα χέρια των άλλων, ενώ ο καλλιτέχνης μετατράπηκε στον παθητικό παρατηρητή ο οποίος οργανώνει και ορίζει τους κανόνες της διαδικασίας. «Το εντός της κοινότητας κοινωνικοποιημένο υλικό» οδήγησε σε μια σειρά καταγεγραμμένων δράσεων.


The leftover material from the previous installation was isolated and collected. The studio was filled with this material and turned into a photo booth. Sixty-one students of the MFA program were invited to act inside the booth according to a pre-described set of rules.The material became a ‘tool’ in the hands of others, while the artist turned into the passive observer who organizes and establishes the rules of the process. “The community-socialized material” resulted in a series of documented performances.
Please Participate Me 2008 from Theodoros Zafeiropoulos on Vimeo.Please Maintain me (The final installation)
Τα εναπομείναντα υλικά, ένας σωρός από θρυμματισμένα κομμάτια «πολυχρησιμοποιημένου», λιωμένου πλαστικού σε συνδυασμό με ένα στρώμα στεγνής, στερεής πούδρας κονιορτοποιήθηκε για να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα ερμητικά κλεισμένο δωμάτιο, ένα «κιβώτιο σκόνης» που συντηρούσε και επανέφερε στη μνήμη τα βήματα των προηγούμενων σταδίων του έργου.  

The leftover material, a pile of shredded pieces of “overused,” melted plastic combined with a layer of dried solid baby powder has been subsequently pulverizedfor further use. The space turned into a hermetically sealed room, a “dust container” that preserved and recalled the traces of the previous stages of the project.  Please Maintain Me 2009 from Theodoros Zafeiropoulos on Vimeo.


Περισσότερα για το έργο του Θοδωρή Ζαφειρόπουλου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του: theodoroszafeiropoulos.com

More information about Thodoris Zafeiropoulos and his artistic endeavors can be found at his official website: theodoroszafeiropoulos.com

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...