VORTEX TOWER. The Urban Hub.#θέμα: ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ. Ο Αστικός Κόμβος. 
#φοιτητές: Κούκωβ B.
#χρονολογία: 2013
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή/τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#επιβλέποντες: Βογιατζάκη Μ.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας γίνεται διερεύνηση ψηφιακών συνθετικών εργαλείων στην αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του υψηλού κτιρίου. Αναγνωρίζοντας το υψηλό κτίριο ως βιώσιμη απάντηση στην αστικοποίησης, καθώς και τις ανάγκες για αύξηση της πυκνότητας της πόλης, μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της και βελτίωση του αστικού βίου η πρόταση επιχειρεί την μεταφορά της εμπειρίας του αστικού βίου καθ' ύψους, εισάγοντας την προσαρμοστικότητα και την περιβαλλοντική ανταπόκριση. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήματα θέτονται οι σχεδιαστικές αρχές: 
  • Δημόσιο επίπεδο εδάφους, ελεύθερης ροής επίπεδο εισόδου- συνδέσεις με τον ευρύτερο αστικό ιστό. 
  • Λόμπι ουρανού- υπερυψωμένοι δημόσιοι, πράσινοι χώροι.
  • Έξυπνη γεωμετρία, τοπικά υλικά- προκατασκευή, παραγωγή καθαρής ενέργειας.   

Η Τοποθεσία κατασκευής είναι το οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο της Σαγκάης- Pudong. Στόχος είναι τόσο η επέκταση του αστικού πάρκου Century Park στο ελεύθερης ροής επίπεδο εδάφους του πύργου όσο και η ένταξη του ίδιου στο συγκρότημα υπερύψηλων κτιρίων  της πόλης χωρίς ωστόσο να χάνει την ταυτότητα του.   

Το Συνθετικό σύστημα  που επιλέγεται για να δώσει υπόσταση στις συνθετικές προθέσεις έχει ως βάση τις Τριπλά Περιοδικές Ελάχιστες Επιφάνειες. Οι Αρχιτεκτονικές και χωρικές ποιότητες τους καθώς και η ενσωματωμένη νοημοσύνη της γεωμετρίας τους, τους κάνουν εφαρμόσιμες σε μεγάλης πολυπλοκότητας αρχιτεκτονικές δομές. Εξετάζεται η ψηφιακή κατασκευή τέτοιων επιφανειών με μαθηματικούς και φυσικούς μεθόδους- παραμετρικές εξισώσεις, χαλάρωση πλέγματος, Λαπλασιανή εξομάλυνση και η μορφοποίηση τους  σε τρισδιάστατο κάναβο. Η χρήση εργαλείων χωρικής και λειτουργικής ανάλυσης επιτρέπουν την ενημέρωση και εμπλουτισμό του καννάβου. Χτίζοντας πολυπλοκότητα μελετούνται εναλλακτικές διατάξεις και οι συνδέσεις τους. Οι σχέσεις εσωτερικού και εξωτερικού που δημιουργούν, η ποικιλία και η εμπειρία του χώρου που προσφέρουν. Η απόλυτη συνέχεια της γεωμετρίας μεταφράζεται σε απόλυτη ροηκότητα χώρου, θολώνοντας τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και κοινόχρηστου, κίνησης και στάσης. 

Για την ορθολογική υλοποίηση του συστήματος γίνεται χρήση ψηφιακά ελεγχόμενων μηχανημάτων  στην επεξεργασία ενός πανάρχαιο υλικό- τον πυλό σε συνδυασμό με την τεχνική της  Ύστερης έντασης για την στατική ολοκλήρωση του φορέα.  Υπογραμμίζεται η πολύλειτουργικότητα του οικοδομικού συστήματος και γίνεται στατική και αεροδυναμική ανάλυση του φορέα.#subject : VORTEX TOWER. The Urban Hub.
#studentsKukov V.
#year : 2013
#course : Diploma project
#school/department : Aristotle University of Thessaloniki
#supervisor: Voyatzaki Μ. 

The present Diploma Thesis investigates the use of digital tools in dealing with the new issues of the high rise typology. Recognizing the tall building as the most proper response to urbanization and the need for higher density in cities, decrease in their environmental footprint and improvement in the quality of life the proposal attempts to elevate the urban life experience, introducing adaptability and environmental response. 

Considering all the above the design criteria are set:
  • Public ground level, free access entrance level- connections with the urban fabric.
  • Sky Lobbies- elevated public, green spaces.
  • Use of smart geometry, local materials-prefabrication, clean energy production.
The chosen  location for the tower is the economic and cultural centre of Shanghai- Pudong. Design aim is both the extension of the Century park, adjacent to the site, via the public ground level and also the integration of the tower with the cluster of super high building of the city.

The geometry chosen to give shape to the design intentions is that of the Triply Periodic Minimal Surfaces. Their architectural and spatial qualities as well as their integrated ‘intelligence’ make them applicable in high complexity architectural structures. The Digital construction of such surfaces in examined with methods derived from both mathematics and physics- parametric equations, mesh relaxation, Laplacian smoothing and their morphing into a 3d grid. The use of tools for spatial and functional analysis- Shortest path, Isovist, inform and enrich the grid. Building complexity,  alternative lay outs and their connectivities are examined. The relations between interior and exterior space they produce, the diversity and experience of space they provide. The continuum of the structure  is translated into continuum of space, blurring the borders between private and public.

For the feasible materialization of the system the use of computer numerical control (CNC) machines  is utilized in the reinvention of an ancient building material- the clay in combination with a post-tensioning technique for the structural completion of the structure. The multifunctionality of the building system is underlined and structural (FEA) analysis and aerodynamic (CFD) analysis are performed.      Εικόνα 1 Συνθετική διαδικασία 
Figure 1 Design Process 

Εικόνα 2 Τοπογραφικό 
Figure 2 Site Plan 

Εικόνα 3 Όψεις 
Figure 3 Elevations 

Εικόνα 4 Όψεις 
Figure 4 Elevations 

Εικόνα 5 Κάτοψη
Figure 5 Entrance level plan

Εικόνα 6 Κάτοψη 
Figure 6 Sky Lobby level plan 

Εικόνα 7 Τομές 
Figure 7 Sections 

Εικόνα 8 Προοπτικό
Figure 8 Perspective

Εικόνα 9 Προοπτικό
Figure 9 Perspective 

Εικόνα 10 Προοπτικό
Figure 10 Perspective 

 Εικόνα 11 Προοπτικό
Figure 11 Perspective

Εικόνα 12 Εσωτερικό
Figure 12 Interior

Εικόνα 13 Εσωτερικό
Figure 13 Interior

Εικόνα 14 Εσωτερικό
Figure 14 Interior


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...