Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων#θέμα: Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων
#φοιτητές: Βενετσανάκη Χ., Βιολάρη Μ., Καλογερή Μ., Κασιμάτη Σ., Κεραμειανάκη Ε., Λίγγου Κ., Οικονομάκη Ε., Χαντζοπούλου Α., Ψαρρού Ε.
#διδάσκοντες: : Γ. Γιαννίτσαρης, Ε. Εφεσίου
#χρονολογία: 2012-2013
#μάθημα: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5A
#σχολή/τμήμα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έγινε καταγραφή όλων των κτηρίων του ορεινού οικισμού του Λευκοχωρίου και χαρτογράφηση βασικών χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια, αναζητώντας τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα "τυπικό" σπίτι στο Λευκοχώρι, αποτυπώθηκε πλήθος κτισμάτων. Αναλύθηκαν τα μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά τους με σχεδιαστικές τομές και εξετάστηκαν τα φαινόμενα παθολογίας που εμφάνιζαν. Η αποτύπωση και κατάταξη κουφωμάτων, θόλων κτλ σε τυπολογικούς πίνακες συντέλεσε στην κατανόηση του δομικού συστήματος που ακολουθούσαν οι μάστορες της εποχής .Σε ευρύτερη κλίμακα , μελετήθηκε η σχέση δημόσιου και ιδιωτικού και τα ασαφή μεταξύ τους όρια. Οψοτομές που δημιουργήθηκαν αποδίδουν την σχέση γειτονικών κτηρίων μεταξύ τους. Από τις χαράξεις των μονοπατιών και των τοπικών οδών , μέχρι την εμπειρική κατασκευή πρεκιών, στεγών και λοιπών οικοδομικών στοιχείων συμπεραίνεται μια εξαιρετική τεχνοτροπία που μεταλαμπαδεύτηκε στις νεότερες γενιές και επιχειρείται έως ένα βαθμό να εκφραστεί και στα νεόδμητα οικοδομήματα του Λευκοχωρίου. Στο σύνολό τους, τα κτήρια του οικισμού, το τοπίο και οι αρχές που εκφράζουν οι κάτοικοι με την αρχιτεκτονική του τόπου τους διαμορφώνουν μια αξιόλογη πολιτισμική κληρονομιά.


#subject : Analysis of Traditional Buildings and Complexes
#students :Venetsanaki Ch., Violari M., Kalogeri M., Kasimati S., Kerameianaki E., Liggou K., Oikonomaki E., Hantzopoulou A., Psarrou E.
#professors: Giannitsaris G., Efesiou E. 
#year : 2012-2013
#course : Architectural Design 5A
#school/department : National Technical University of Athens-School of Architecture

As part of this work, all buildings of the mountain village of Lefkochori were recorded and their basic characteristics were mapped. Afterwards, looking for elements that constitute a "typical" home in Lefkochori, plenty of buildings were surveyed. Their morphological and structural features were analyzed along with design sections, and their features of pathology were further examined. Moreover, the surveying and classification of frames, domes etc in typological tables contributed to the understanding of the structural system followed by the erstwhile craftsmen. On a broader scale, we studied the relationship between public and private and the blurry boundaries between them. Views and sections created attribute the relationship between the neighboring buildings. From the tracings of the paths and local roads, until the empirical construction of lintels, roof and other construction elements we concluded on an excellent style that was diffused to younger generations and is now attempted to be expressed to some extent in new buildings of Lefkochori. On the whole, the buildings, the landscape and the principles expressed by residents through the local architecture define a valuable cultural heritage.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...