Αστική ανάπλαση στο Ελευθέριο - Κορδελιό Θεσσαλονίκης#θέμα: Αστική ανάπλαση στο Ελευθέριο - Κορδελιό Θεσσαλονίκης

#φοιτητές: Κοντομηνάς Γ., Τάτλη Ι.
#διδάσκοντες: Γερόλυμπου Α., Αθανασίου Ε.
#χρονολογία: 2011
#μάθημα: 
2Σ301 Κατοικία και Αστικός Σχεδιασμός
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονων Μηχανικών, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.Το Concept

Η πρόταση για το σχεδιασμό της περιοχής έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευχάριστου αισθητικά και λειτουργικά αστικού τοπίου, που διαφέρει από τα συνηθισμένα πρότυπα της ελληνικής πόλης. Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας αλληλουχίας πράσινων-ελεύθερων χώρων που «ρέει» κατά μήκος του άξονα βορρά-νότου, ενώνοντας μεταξύ τους τα στοιχεία που διατηρούνται (περιοχή των σιλό, οδός Εμ. Παπά, ρέμα). Οι υπόλοιπες χαράξεις ακολουθούν με λιγότερη ένταση και πιο αυστηρό τρόπο καθετότητες και κλίσεις των υφιστάμενων οδών, ενισχύοντας περισσότερο τη μορφή του πράσινου άξονα. Επιπλέον, διαμορφώνονται πεζόδρομοι και woonerf που ενθαρρύνουν την κίνηση πεζών και τη χρήση ποδηλάτου και ελαχιστοποιούν τη χρήση της ασφάλτου.

Η οργάνωση του κτισμένου περιβάλλοντος πραγματοποιείται δημιουργώντας γραμμικούς κτιριακούς όγκους στα οικοδομικά τετράγωνα, οι οποίοι περιβάλλονται από πράσινο. Στον πυρήνα της περιοχής χωροθετείται η πλατεία. Στα ισόγεια των μετώπων που υπάρχουν γύρω της σχηματίζονται στοές με εμπορικό χαρακτήρα. Γενικότερα, σε όλη την περιοχή τα ισόγεια αποκτούν κύρια χρήση (κατοικίας ή εμπορική) με ιδιωτικότητα και άνεση. Έτσι, γίνονται ελκυστικοί όλοι οι τύποι κατοικίας και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Από την πλατεία ξεκινά ο πεζόδρομος που συνδέει τον οικισμό με το στρατόπεδο Ζιάκα, που προβλέπεται να αποτελέσει πολυχώρο πολιτισμού.

Η περιοχή των σιλό αποτελεί βόρειο άκρο της περιοχής και μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο. Γίνεται μία επιλεκτική αξιοποίηση των σιλό και των υπόλοιπων αποθηκευτικών χώρων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολιτιστικού χώρου για φιλοξενία περιστασιακών εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων χρήσεων. Η πρόσβαση σε αυτό το πάρκο γίνεται μέσω διαδρομών ανάμεσα στα σιλό που έχουν διατηρηθεί και που ίσως αποκτούν χρήση ανάλογα με τις περιστάσεις (π.χ. γκισέ εισιτηρίων, περίπτερο πληροφοριών). Πάνω στην πλατεία και στην Εμμανουήλ Παππά, που μετατρέπεται σε πράσινη τοπική οδό, σχηματίζονται μέτωπα που της δίνουν πιο “αστικό” χαρακτήρα. Μέτωπα συναντώνται και κοντά στο ρέμα, στο μεγάλο πεζόδρομο που υπάρχει κατά μήκος του. Ωστόσο, εδώ τα κτίρια είναι χαμηλά σε ύψος και διακόπτονται συχνά από μικρότερους πεζοδρόμους, δημιουργώντας ευχάριστο περιβάλλον για κατοικία και περίπατο. Ιδανική για περίπατο είναι και η διαδρομή (τύπου deck) που ακολουθεί την κοίτη του ρέματος ανάμεσα σε δεντροστοιχίες και χαμηλότερες φυτεύσεις. Οι πεζόδρομοι, οι ελεύθερες διαδρομές και τα woonerf σε όλη την έκταση της περιοχής δημιουργούν ελεύθερους χώρους, εναλλαγές στο τοπίο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.#Subject : Urban regeneration at Elefterio - Kordelio, Thessaloniki
#Student : Kontominas G., Tatli I.
#Professors: Gerolympou A., Athanasiou E.
#Course: 2S301 Urban design and housing studio
#Year : 2011  
#School/Department : Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of EngineeringΤhe Concept

The proposal for the design of the site is to create an aesthetically pleasing and functional urban landscape, different from the usual standards of the Greek city. The initial idea involves the creation of a net of green spaces that "flow" along the north - south axis, linking together the preserved elements (area of the silos, Em. Papas' Street, the stream). Moreover, promenades and woonerfs encourage pedestrian and bicycle use minimizing the use of asphalt.

The organization of the built environment is created by linear building volumes in the blocks, which are surrounded by greenery. The square is located at the core of the region. The ground floor of the buildings that surround the square form arcades for commercial purposes. Generally, in the whole regeneration area, ground floors host main uses (residential or commercial) providing privacy and comfort. This is how all types of residence become attractive and enhance the feeling of security for the residents. The square is connected to the camp Ziaka via a pedestrian promenade. The camp is intended to constitute an environmental and cultural area.

The area of the silo constitutes the northern border of the area and has turned into a theme park. A selective use of silos and other storage areas is attempted, thus creating a cultural space for occasional exhibitions, lectures and other uses. Facades are formed in order to give a more "urban" character at the square and Emmanuel Pappas Street, which becomes a local green street. Consecutive buildings, shaping a joint facade, are also found near the stream, next to the large pedestrian promenade that runs along. However, here the buildings are lower in height and often interrupted by smaller footpaths, creating a pleasant environment for housing and walking. The path (deck type), that follows the stream between rows of trees and lower plantings, is ideal for walking as well. The pedestrian streets, freeways and woonerfs throughout the entire area create open spaces, transformations of the landscape and improve the quality of life.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...