Το σπίτι του θαλάσσιου σκίουρου

#θέμα:Το σπίτι του θαλάσσιου σκίουρου
#φοιτητές: Κασιμάτη Σ.
#χρονολογία: 2011-2012
#μάθημα: Πλαστική στο δημόσιο χώρο
#σχολή/τμήμα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Στόχος της κατασκευής ήταν η δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου για την εγκατάσταση  ενός σκίουρου, που άλλοτε ζει στο χώμα και άλλοτε στο υγρό δυναμικό περιβάλλον μιας λίμνης. Δημιουργείται λοιπόν μια κατασκευή ευέλικτη, η οποία προσαρμόζεται και στους δύο αυτούς χώρους, συνδυάζοντας στο μεταξύ χωρικό διάστημα στοιχεία και των δύο. Χωρισμένη σε  δύο τμήματα, ακολουθεί σχεδόν σφαιρικούς  επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς -κενούς ή  πλήρεις-  έχοντας ως πρότυπο αντίστοιχες οργανικές  μορφές.
Το πάνω μέρος, προορισμένο για το χώμα, αποτελείται από χορτάρια που μετατρέπουν σε τραχεία την επιφάνεια του, ενώ οι εσωτερικοί του χώροι είναι αρκετά απλοί, με πολλαπλές διεξόδους για την επαφή με τον εξωτερικό χώρο. Για το κάτω μέρος επιδιώκεται η δημιουργία μιας σχέσης κενού-πλήρους, όπου οι επιφάνειες είναι ημιδιαφανείς ώστε να προσαρμόζονται χρωματικά στο υδάτινο περιβάλλον. Οι αλλαγές της μορφής καθίστανται εφικτές με την αλλαγή του ρεύματος του νερού. Οι δεσμοί των δύο συνόλων είναι ισχυροί. Το ένα διαχέεται υλικά και μορφολογικά στο άλλο. Το μεν έχει μια ισχυρή στέρεα παρουσία, ενώ το άλλο φαίνεται να παρασύρεται δυναμικά από τις γύρω αλλαγές. Η ένωσή τους, όμως, είναι που καθιστά την κατασκευή αυτή απόλυτα αυτοδύναμη, ικανή να φιλοξενήσει το σκίουρο σε οποιοδήποτε περιβάλλον.


#subject : The house of a sea squirrel
#students : Kasimati S.
#course : Plastic art in public space
#year : 2011-2012
#school/department : National Technical University of Athens-School of Architecture

The purpose of the model was to create a suitable space for the inhabitation of a squirrel that sometimes lives in the earth and sometimes in the fluid dynamic environment of a lake. In this way a flexible structure is created, which fits in both spaces, combining their elements in the spatial interval. The model is divided into two sections and follows almost spherical repeated patterns -empty or full- immitating other relative organic forms.

The upper part that is designed for the soil consists of grass that transforms the surface into a rough one, while the interior is quite simple, with multiple exits to contact with the outer space. The lower part is designed in such a way to establish a relationship between vacuum and full, where the surfaces are translucent to adjust chromatically in the aquatic environment. The changes of the form become ​​possible by changing the water stream. The link between the two sets is strong. The first diffuses physically and morphologically into the other. The first has a strong solid presence, while the other appears to be affected by the dynamic surrounding changes. Their union, however, is what makes the result totally independent, able to accommodate the squirrel in any environment.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...