Σκέψεις-Σχέσεις

#θέμα: Σκέψεις-Σχέσεις_επιλεγμένοι πίνακες (λάδι σε καμβά ή ξύλο)
#φοιτητές:Γκέκας Κ.
#σχολή/τμήμα:Α.Π.Θ.Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 Πράξη         

Η δημιουργία εικόνων ως αποτέλεσμα λογικά και μη
συνυφασμένων σκέψεων, σε δυναμική τροχιά
γύρω από μια σταθερή ιδέα.

Μέσα

σημείο, γραμμή, επίπεδο
χρώμα, σύνθεση


Πρόθεση

Ισορροπία

#subject :selected paintings (oil on canvas or wood)
#students : Gekas K.
#school/department : Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture


Act
The creation of pictures as a result of logically and non
connected thoughts, in dynamic orbit
around a static idea.
Means
point , line, plane
color,composition
 Intent
Balance


               1.  Θέληση  /  Will

2.  Διόνυσος  /  Dionysus


3.  Αρμός  /  Union4.  Σπόρος  /  Seed

5.  Γυναίκα  /  Woman

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...