Χωρικές διερευνήσεις, 'FAT'

#θέμα: Χώροι εργασίας και κυλικείο για φοιτητές
#φοιτητές: Χουσέν Γ.
#χρονολογία: 2010 - 2011
#μάθημα: 2Σ1 62 Χωρικές διερευνήσεις
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Η πρόταση μελετά την βιολογική δομή του λίπους απο την οποία αντλεί τα πρώτα χωρικά συμπεράσματα. Ο πειραματισμός προχωρά παράλληλα σε ψηφιακά και φυσικά μοντέλα για να καταλήξει στην τελική πρόταση για τους χώρους εργασίας των φοιτητών.
            Από τη μελέτη του λιπώδους ιστού δίνεται σημασία στο ρόλο που παίζει το λίπος στη λειτουργία του μεταβολισμού. Ο ίδιος αποτελείται από διακριτά στάδια καθένα από τα οποία τροφοδοτεί το επόμενο, με στόχο να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του οργανισμού.
Περνώντας στη χωρική διερεύνηση, οι πρώτοι πειραματισμοί ερευνούν την αλληλεπίδραση μιας επιφάνειας σε μία ή περισσότερες κινήσεις σημείων. Τα χαρακτηριστικά της κάθε κίνησης αποτυπώνονται στο χώρο, μεταβάλλοντας την φυσική κατάσταση της επιφάνειας και προκαλώντας παραμόρφωση. Περισσότερες κινήσεις συνδυάζονται μαζί για να γεννήσουν τα πρώτα συμπλέγματα.
Η έννοια της παραμόρφωσης ωστόσο είναι άμεσα συνδεδεμένη με το υλικό του φορέα. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του υλικού δίνουν ξεχωριστές δυνατότητες και περιορισμούς, γι’ αυτό παράλληλα εξετάζονται φυσικά μοντέλα σε γύψο. Τα μοντέλα οδηγούν σε νέες μορφές, που για πρώτη φορά τοποθετούνται στο οικόπεδο. Γεννιέται λοιπόν, η ιδέα ενός υπόγειου συστήματος διαδρομών που συνδέει το χώρο μπροστά από την πολυτεχνική σχολή και εκτονώνεται σε τρία σημεία για να διαμορφώσει του χώρους εργασίας και τα κυλικεία. Η είσοδος στο σύστημα αυτό γίνεται με φυσούνες που επεκτείνονται μέχρι τις πιθανές εισόδους της πολυτεχνικής για να οδηγήσουν τον επισκέπτη ομαλά σε έναν υπόγειο κόσμο.
Από τα διαγράμματα των κινήσεων που παράχθηκαν παρατηρείται ένα σύμπλεγα ροών που εμφανίζει πυκνώματα και αραιώματα. Παίρνοντας τις ροές αυτές ως αφετηρία για τη δημιουργία χώρου, δημιουργείται ένα χωρικό σύμπλεγμα που εμφανίζει τις ίδιες μεταβολές. Στα πυκνώματα του συστήματος βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι διέλευσης που διαμορφώσουν έναν ευμετάβλητο πυρήνα. Στα σημεία αυτά το σύμπλεγμα εμφανίζεται πάνω από το έδαφος για να φέρει φυσικό φως με ‘κεραίες’  - επεκτάσεις που παραμένουν ως γλυπτά πάνω από το έδαφος. Καθώς απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα οι συνδέσεις απλοποιούνται και εκεί τοποθετούνται οι προσωπικοί χώροι δουλειάς – καμαράκια.

#subject : Workspaces and canteen for students
#student : Hussen G.
#course : 2Σ1 62 Spatial investigations
#year : 2010-2011 
#school/department : Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering

The proposal examines the biological structure of fat from which draws its first spatial conclusions. Experimentation is proceeding simultaneously in digital and physical models to reach the final proposal for the students’  workplace.
While studying the adipose tissue a great importance is given to the role of fat in its metabolic functional property. The tissue consists of distinct stages each of which feeds the next, in order to maintain the smooth functioning of the body.
Moving further the spatial exploration, the first experiments investigate the interaction of a surface with one or more points moves. The characteristics of each movement are reflected in the area, altering the physical condition of the surface and thus distorting it. More moves are combined together to form the first clusters.
The concept of deformation, however, is directly connected with the body’s material. The properties and characteristics of the material give unique possibilities and limitations therefore physical models in plaster are examined at the same time. These models lead to new forms, which are placed on the plot. So I come up with the idea of an underground system consisting of connected paths, in front of the polytechnic school, which defuses at three points to form the workplaces and canteens. The entrance to this system is achieved with bellows that extend to the possible entrances of the faculty thus seamlessly leading the visitor into a subterranean world.
From the movement diagrams produced  I could observe a complex of flows showing densities and thinnings. In these densities  are hosted  the public areas while the cluster at these points appears above the ground to bring natural light with 'antennae' - extensions that appear as sculptures above the ground.  As we move away from the core the connections are simplified and this is were the students personal workplace is located. No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...