Χωρικές διερευνήσεις,Calcium crystallization#θέμα: Χώροι εργασίας και κυλικείο για φοιτητές
#φοιτητές: Κάβουρα Χ.
#χρονολογία: 2010 - 2011
#μάθημα: 2Σ1 62 Χωρικές διερευνήσεις
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘΗ πρόταση διερευνά την κρυσταλική δομή, τον τρόπο παραγωγής της απο την χημική αντίδραση και τελικά τη δυνατότητα δημιουργίας κελύφους βασισμένου στη δομή του κρυστάλου.Αρχικά δημιουργείται μια σύνθετη δομή η οποία πολλαπλασιάζεται κατά αντιστοιχία με τη δομή του κρυστάλου δημιουργώντας ενα τρισδιάστατο πλέγμα.Στη συνέχεια μέσα σε αυτό ψεκάζονται μόρια καλσίου CaO τα οποία κατά την επαφή τους με το διοξείδιο της ατμόσφαιράς αντιδρούν σχηματίζοντας κρυστάλους.Έτσι, παράγεται τελικώς ενα ιδιόμορφο κέλυφος στο οποίο στεγάζονται οι προβλεπόμενες χρήσεις.

 
This proposal explores a crystalline structure, the way of its production through a chemical reaction and the creation of a shell based on this process. At first ,a complex structure is created which is multiplied like the structure of a crystal, creating a three dimensional grid. Then  CaO molecules are sprayed  into the grid and by the time they contact the atmosphere and the carbon dioxide they react forming crystals.Finally it is produced a peculiar shell which houses the intended uses.

 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...