Αστικός σχεδιασμός στα όρια της πόλης


έμα :Αστικός σχεδιασμός στα όρια της πόλης
#φοιτητές : Σ.Γεωργίου, Φ.Κατσαρής, Σκρέτα-Κρίκου Μ.
#μάθημα :3Σ411 Σχεδιασμός στα όρια της πόλης
#χρονολογία : 2010-2011 
#σχολή/τμήμα : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Θέμα του εργαστηρίου ήταν ο αστικός σχεδιασμός στη δυτική είσοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης, μια προκλητική και ενδιαφέρουσα περιοχή. Η υποβάθμιση που παρατηρείται παρά τις προσπάθειες ανάδειξης της περιοχής ως την είσοδο που αντικρίζει ένας επισκέπτης από το εθνικό οδικό δίκτυο και ο αντιφατικός οικοδομικός οργασμός, συνθέτουν ένα σκηνικό έντονων συνυπάρξεων και αντιφάσεων. Αυτό το στοιχείο, της συνύπαρξης και των αντιφάσεων θεωρούμε ότι είναι τόσο χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής όσο και στοιχείο που ίσως συμβάλλει στο η περιοχή να μην γίνεται καθ’ όλα αντιληπτή από τον επισκέπτη καθώς τα μεγάλα –«φυτευτά» θα έλεγε κανείς- υπερτοπικά κέντρα και οι χρήσεις που φιλοξενούν υπερισχύουν των χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων που υπήρχαν και αναπτύσσονταν στην περιοχή σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου. Η έντονη ύπαρξη επίσης του φυσικού στοιχείου με τη μετατροπή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού σε πάρκο μητροπολιτικής εμβέλειας, αποτελεί μια ευκαιρία εισόδου του πρασίνου στον αστικό ιστό που ωστόσο απειλείται από την οικοδομική δραστηριότητα και την πίεση του αστικού ιστού.

Έπειτα από μια αναλυτική καταγραφή των φαινομένων και των χαρακτηριστικών της περιοχής, καταλήξαμε στο ότι αυτό το σχήμα της συνύπαρξης-αντίφασης που θέλουμε να διατηρηθεί, το μετασχηματίζουμε στο σχήμα συνύπαρξης-ενοποίησης-διαφοροποίησης, οπότε αναζητήσαμε μια ενοποιητική δομή που θα καταστήσει τις συνυπάρξεις κατανοητές ως διαφοροποιήσεις. Αυτή η δομή δεν είναι μια προϋπάρχουσα σχεδιαστική πρόταση η οποία εμφυτεύεται στην περιοχή αλλά επιδιώκεται να είναι μια δομή που θα αναδυθεί από τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της. Ορίζοντας σημεία ενδιαφέροντος που προέκυπταν από τον υπάρχοντα χαρακτήρα και ταυτότητα της περιοχής και σε απόσταση 400 μέτρων μεταξύ τους (απόσταση που διανύει πεζός σε 5 λεπτά), προέκυψε μια περιμετρική κλειστή διαδρομή, μία μορφή «λούπας» που ενοποιούσε αυτά τα σημεία. Το φυσικό στοιχείο το μετασχηματίζουμε σε μορφή «σφηνών» πρασίνου που διεισδύουν στον αστικό ιστό και διαμορφώνουν το μέτωπο της πόλης. Τα εργαλεία αυτά, δηλαδή τα σημεία ενδιαφέροντος, η λούπα και η σφήνα, αποτέλεσαν τη συνεκτική αυτή δομή που επιδιώκαμε και μετασχηματίστηκαν στην τελική πρόταση σε πυρήνες χρήσεων, νέα κτιριακά κελύφη και σχεδιασμός ελεύθερου δημόσιου χώρου, δίκτυο πεζοδρόμων/διαδρομών και δίκτυο πρασίνου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών βιομηχανικών κελυφών που εντοπίζονται εδώ, κατάλοιπο του βιομηχανικού παρελθόντος της περιοχής.
Theme of this project was the urban design of the west entrance of Thessaloniki, a challenging and interesting area. The deterioration seen despite attempts to highlight the area as the entrance facing a visitor from the highway and the contradictory building 'orgasm', compose a scene of intense coexistence and conflicts. We regard this element of coexistence and contradictions  as a characteristic one of this region and one that would contribute to making the area not entirely understood by the visitor, as the big green supra-centers and the accommodated uses prevail in the characteristics and identities that existed in the area and were gradually developed over the years. The strong presence also of the natural element with the transformation of the old railway station in a metropolitan park, consists an opportunity of integration of the green element in the urban fabric, which is now threatened by the construction activity and the pressure of the urban fabric.  

After a detailed record of the phenomena and characteristics of the region, we concluded that this schema of coexistence and contradiction that we want to maintain, could be transformed in a schema  of  coexistence, integration and differentiation. In that way, we sought a unifying structure that will make these coexistences understood as variations. This structure is not a pre-existing design proposal, which is implanted in the area, but it is intended to be a  structure that will emerge from its elements and characteristics. Defining points of interest arising from the existing character and identity of the area and just 400 meters apart (distance traveled by foot in 5 minutes), a round closed route was formed, a form of 'loop' that unified these points. The natural element is transformed in  'wedges' penetrating the urban fabric and define the city front. These tools, i.e. the points of interest, the loop and the wedge, consisted this coherent structure that we wanted and transformed in the final proposal in cores of land uses, new building envelopes, a public open space and a network of sidewalks and green space. Special attention was given to the evaluation and utilization of the existing industrial 'skins' detected in the area, a relic of its industrial past.
 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...