Ανάπλαση εθνικού σταδίου Χανίων


#θέμα: Ανάπλαση εθνικού σταδίου Χανίων
#φοιτητές: Ζαχαριουδάκης Γ.  Παντελάκης Λ.
#χρονολογία: 2011
#μάθημα: Διπλωματική εργασία
#σχολή/τμήμα:  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ


  Το Εθνικό Στάδιο Χανίων βρίσκεται σε ένα πυκνοδομημένο αστικό τοπίο. Η εν εξελίξει ανάπλαση προβλέπει την δημιουργία ενός πλήρως  εξοπλισμένου αθλητικού στίβου μαζί με μία αίθουσα-πολυχώρο πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
  Εξαρχής αποφασίστηκε ο τι μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση μέσα στο κέντρο της πόλης σε τόσο περιορισμένη έκταση δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί και αντί αυτού θα υποβάθμιζε την ποιότητα ζωής της ευρύτερης περιοχής (φασαρία, κίνηση, ασφάλεια κτλ). Ως αποτέλεσμα δεν  λαμβάνουμε υπόψην την υπάρχουσα δομημένη έκταση καθώς και τα μελλοντικά σχέδια για την ανάπλαση και ανακαίνιση του χώρου μελέτης. 
  Μελετάται το ευρύτερο περιβάλλον, οι χρήσεις γής, το φυσικό και αστικό ανάγλυφο, το πράσινο και άλλα δεδομένα που θα οδηγήσουν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την διαδικασία του σχεδιασμού. Καταγράφονται τα σημεία που χρήζουν ανάδειξης καθώς και οι δυσμενείς  παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής, ώστε να γίνει ένας σχεδιασμός-προγραμματισμός ώστε η πρόταση να συνυπάρξει με το αστικό τοπίο και να το αναβαθμίσει. Σε μία προσπάθεια ανάδειξης και ενοποίησης των ελεύθερων πράσινων χώρων της ευρύτερης περιοχής, προτείνουμε την δημιουργία ενός αστικού πάρκου στην θέση του γηπέδου, το οποίο σε συνδυασμό με τον Δημοτικό κήπο, το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και την Ανατολική Τάφρο, θα αποτελέσει έναν ‘‘πνεύμονα’’ πρασίνου για το πυκνοκατοικημένο κέντρο της πόλης τ ων Χανίων. 
  Λαμβάνοντας υπόψην την ευρύτερη περιοχή μελέτης, αποφασίστηκε η χωροθέτηση μιας δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης παράλληλα στο σχολικό συγκρότημα Κοραή, συνδέοντας τους δύο χώρους εκπαίδευσης και πολιτισμού, απόφαση που εξασφαλίζει και την βιωσιμότητα του πάρκου. Για την ανάδειξη των γειτονικών μνημείων και διατηρητέων κτιρίων (σχολικό συγκρότημα Κοραή, δημοτικό Ρολόι, Ενετικά τείχη) προτείνεται μερική υπογειοποίηση των μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων (βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο) . Έτσι το πράσινο επικρατεί της δόμησης, οι χωροθετημένες κτιριακές ενότητες λειτουργούν διακριτικά μέσα στο πάρκο και τα μνημεία αναδεικνύονται στο χώρο.#Subject : RECONSTRUCTION OF THE NATIONAL STADIUM OF CHANIA
#Student : Ζαχαριουδάκης Γ.  Παντελάκης Λ.
#Course : diploma thesis
#Year :
 2011  
#School/Department :Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering  The National stadium of Chania is located in a densely built town center. The future reconstruction plan predicts the creation of a full athletic stadium with one versatile sport hall and multiple facilities. From the beginning we made the decision that such an athletic facility, at the centre of the city, in such limited space, it couldn’t prove its value and in contrast it will underestimate the quality of life in the immediate vicinity of the location (safety, noise, traffic conjunction etc). As a result we don’t  take into account the existent buildings as well as the future projects for the renovation and reconstruction of the project site.
  We study the surroundings, the nature and urban texture, the flora and other data that will lead to documented decisions during the process of design. We record the interesting points and the adverse factors which abase the quality of life, in order the planning design to take place, so that the proposal will coexist with the urban environment and will upgrade it. We try to unite the free/ green space of the location and so we recommend the creation of an urban park to displace the stadium. The park with the surrounding parks w ill become a green lung f or t he densely populated centre of Chania.
  Bearing in mind the near urban environment we decided to place one public library parallel to the school department, linking the two fields of education and culture, decision that ensures the viability of the park. For the designation of the near monuments and
the listed buildings we suggest partial undergrounding of the large facilities (library, amphitheatre). In conclusion , the green prevails the constructions, t he buildings a re providing t heir services discretely inside the park and the monuments will be designated in the area.
  

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...