Σχεδιασμός Λυκείου Καλών Τεχνών στα Χανιά

#θέμα: Σχεδιασμός Λυκείου Καλών Τεχνών στα Χανιά
#φοιτητές: Μοσχούτη-Βερμέρ Α. , Χαρβαλάκης Π.
#χρονολογία: 2011
#μάθημα:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Πολυτεχνείο Κρήτης


Βασικό ζητούμενο του θέματος υπήρξε ο σχεδιασμός ενός Λυκείου Καλών Τεχνών στα Χανιά, που να στεγάζει χρήσεις όπως αίθουσες γλυπτικής, ζωγραφικής, σχεδιασμού, μουσικής, σκηνογραφίας, χορού και θεατρικής εξάσκησης. Παράλληλα στόχο αποτέλεσε και η ένταξη με το τοπίο καθώς η περιοχή μελέτης γειτνίαζε με ένα δημόσιο πάρκο μεγέθους 30 στρεμμάτων. Το τελευταίο στοιχείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας. Θεωρώντας πως το μοντέλο του κλειστού απροσπέλαστου σχολείου αποτελεί παρελθόν επενδύσαμε στην τόνωση του πάρκου. Αντιμετωπίζοντας το έδαφος ως ένα μανδύα, όπου ανασηκώνοντάς τον εμφανίζεται το κτίριο. Όσο αφορά στη διάταξη της κάτοψης, διαρθρώθηκε σε τρεις ζώνες. Η δυτική που αποτελείται από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η νότια που στεγάζει τα τμήματα γενικής κατεύθυνσης και τέλος η ανατολική που αφορά σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες (εστία σίτισης, γραφεία διοίκησης, βιβλιοθήκη).
The basic issue of the project was to design a school of Fine Arts in Chania that accommodates uses, such as rooms of sculpture, painting, design, music, scenography, dance and theater. At the same time, our aim was the integration in the landscape, as the intervention area was adjacent to a public park size of 30 acres.This last element played a significant role in the shaping of the central idea. Considering that the model of the closed unapproachable school is  outdated, we focused on the amplification of the park. Facing the ground as a mantle, the building is revealed lying underneath.
As regards the arrangement of the plan, it is subdivided into three zones. The west one that consists of artistic activities, the south one, which accommodates the departments of general direction, and finally the east one that refers to all the other functions (student restaurants, administration offices, library).
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...