Αστικός σχεδιασμός


#θέμα: Αστική σύνθεση 
#φοιτητές: Θ.Κύττας, Ε. Μπουτσιβάρη, Σ. Στυλίδης
#χρονολογία: 2009-2010 
#μάθημα: 2Σ3 02 Αστική Σύνθεση 
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.


Η πρόταση αφορά την επίλυση ενός τμήματος μεσοαστικής ελληνικής πόλης, ανεπτυγμένης σε σχέση με το υγρό στοιχείο. Αντιμετωπίζεται μια τυπική αστική συνοικία σε ένα παραθαλάσσιο μέτωπο και γίνεται προσπάθεια εκ νέου επίλυσής της. Οι ροές κίνησης, πυκνότητας, ενδιαφέρντος , συντέλεσαν στη διάσπαση του υπάρχοντος οικοδομικού τετραγώνου και στον επαναπροσδιορισμό των κτηρίων. Με πρόθεση την εκτόνωση των ροών στη θάλασσα και τη διάβρωση΄του μετώπου προκύπτει μια περισσότερο ελεύθερη  ακτογραμμή με πλωτές πλατφόρμες.The proposal seeks to solve a part of a middle-class greek town, developed in relation with the water element. Treated as a typical residential district in an ocean front, the proposal is trying to resolve the area from scratch. The traffic flow- density-interest, have contributed to the disruption of the existing block and the redefinition of the buildings. With the intention of easing the flows of water and the “erosion” of the seafront  we develop a freer coastline with floating platforms. 


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...