Σχεδιασμός μουσείου

#θέμα:Σχεδιασμός μουσείου 
#φοιτητές: Καράμπαμπας Γ. Νάκος Α. Φραγκιά Β.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: 2Σ1 39 Τοπίο χώρος μορφή,χώροι πολιτισμού

#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.Βασική προβληματική της συνθεσης στάθηκε το τι είναι ένα μουσείο, τι σημαίνει για ένα τόπο και τι τελικά σημαίνει για εμάς. Στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας “μουσείο”, τόσο μορφολογικά, όσο και λειτουργικά. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση και στις κινήσεις με απώτερο σκοπό να ξεφύγουμε από την έννοια της “επίσκεψης σε ένα κτήριο” και να εστιάσουμε στη βόλτα του επισκέπτη σε έναν ευρύτερο χώρο πολιτισμού. Δεν αντιμετωπίζουμε το κτήριο ως ένα συμπαγές αντικείμενο, αλλά ως ένα σύνολο χώρων πλήρως εντεταγμένων στο φυσικό και αστικό περιβάλλον. Ένα κτήριο ευάλωτο, που διασπάται και διαμορφώνεται τόσο ως προς τον τόπο, όσο κι ως προς τις ίδιες του τις λειτουργείες. Στοχέυουμε περισσότερο στο σχεδιασμό ενός δημόσιου χώρου, παρά σε ένα κτήριο-τοπόσημο.


The main subject of the composition was the question "what is a museum", what it means for a place and what ultimately means for us.Our goal  is to redefine the concept of "museum", both morphologically and functionally.We  particularlly give emphasis on access and movements in order to avoid the concept of "visiting a building" and to focus on the visitor's trip to a cultural space.We dont treat the building as a solid object, but as a set of sites fully integrated in the natural and urban environment. A building vulnerable, which decays and is shaped so as to place, but also as to his own function. We aim to design a public space than a building-landmark.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...