Επικοινωνία και δημοσίευση/ Contact and publication


Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν έργα τους στο arch_studies@yahoo.com.          
Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφη jpg         
(min 1000px x 1000px), ενώ για τυχόν κείμενο περιγραφής ιδέας/πρότασης ή και ανεξάρτητο δοκίμιο  θα πρέπει να κρατηθεί το όριο περίπου 3000 λέξεων.

(Για έργα μεγαλύτερα των 25 mb στείλτε τη συμμετοχή σας μέσω yousendit.com.)


Anyone interested please contact to: arch_studies@yahoo.com  
submission requirements: files should be jpg (min 1000px x 1000px) and for any text(description or report) please keep the limit of 3000 words.

(If your submission is larger than 25mb please send your submission via yousendit.com. )

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...